Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за одобряване на "Протокол за сътрудничество между побратимени градове" и побратимяване между Община Люлебургаз, Република Турци и Община Хасково, Република България

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на „Протокол за сътрудничество между побратимени градове“ и побратимяване между Община Люлебургаз, Република Турция и Община Хасково, Република България

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В резултат на активна кореспонденция, контакти и размяна на официални делегации между Община Люлебургаз, Република Турция и Община Хасково, Република България е обсъдено установяването на приятелски отношения между двете институции и подписване на „Протокол за сътрудничество между побратимени градове“.

Град Люлебургаз, област Къркларели, Република Турция е разположен на 60 километра югоизточно от Одрин, по пътя за Истанбул. Градът е транспортен и търговски център на предимно селскостопански район, в който се отглежда цвекло, зърно и слънчоглед. Населението на Люлебургаз е 148 037 жители (2018).

Партньорството между двете общини би разкрило нови възможности и сфери на сътрудничество, като осъществяване на съвместни проекти по Европейски програми в следните области:

Култура и изкуство;

Младежки дейности и образование;

Климатични промени;

Околна среда;

Местно икономическо развитие;

Туризъм;

Социални услуги;

Енергийна ефективност-възобновяема енергия.

Считам за съществено да бъдат установени трайни приятелски връзки в горецитираните области между двете общини. Надявам се бъдещото ни сътрудничество да подобри развитието на Община Хасково по отношение на туристическите, културните и социалните дейности и мерките за опазване на околната среда и смекчаване и адаптация към изменението на климата.

Налице е взаимен интерес от осъществяване на сътрудничество между двете общини.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява проект на „Протокол за сътрудничество между побратимени градове“.

Дава съгласие за побратимяване между Община Люлебургаз, Република Турция и Община Хасково, Република България.

Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия и постъпки за изпълнение на решението, в т.ч. подписване на „Протокол за сътрудничество между побратимени градове“ между Община Люлебургаз, Република Турция и Община Хасково, Република България.

Приложение: Проект на „Протокол за сътрудничество между побратимени градове“

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

/Станислав Дечев/

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!