Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно:  Даване на съгласие за кандидатстване на Община Хасково в партньорство с Община Стамболово, Община Минерални бани и Община Маджарово с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О                    

                       

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Относно:  Даване на съгласие за кандидатстване на Община Хасково в партньорство с Община Стамболово, Община Минерални бани и Община Маджарово с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на капацитет за сформиране на Местна инициативна рибарска група Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово (МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово) и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово” по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Хасково има възможност да кандидатства в партньорство с общините Стамболово, Минерални бани и Маджарово с проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на капацитет за сформиране на Местна инициативна рибарска група Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово (МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово) и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово” по Процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Процедурата има за цел извършване на дейности по изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.

Проектът за техническа помощ ще бъде на обща стойност до 30 000 лв, представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение ще бъде 3 месеца от подписване на договора за БФП.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности:

  • Формиране и учредяване на Местна инициативна рибарска група Стамболово – Хасково -  Минерални бани и Маджарово;
  • Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, с цел осигуряване на публичност и информираност;
  • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • Проучвания и анализи на територията;
  • Изготвяне на стратегия за ВОМР;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Дава съгласие Община Хасково да участва като партньор в проектно предложение „Изграждане на капацитет за сформиране на Местна инициативна рибарска група Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово (МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово ) и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово”, като дава съгласие Община Стамболово, Водещ партньор, да подаде проектното предложение в ИСУН;
  2. Дава съгласие Станислав Насков Дечев, Кмет на Община Хасково, да сключи Споразумение за партньорство с Община Стамболово – Водещ партньор и Община – партньори по проекта и да предприеме необходимите административни действия за учредяване на МИРГ – Стамболово – Хасково - Минерални бани и Маджарово.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на Споразумение за партньорство.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:/п/

                                                   /Станислав Дечев/

Последна промяна: 21 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!