Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и  одобряване на разходи за членски внос в Сдружение с нестопанска цел НАПОС-РБ

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

                                                                                                                                   Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ТАНЯ ЗАХАРИЕВА – председател на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ОТНОСНО: Даване на съгласие за членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и  одобряване на разходи за членски внос в Сдружение с нестопанска цел НАПОС-РБ за мандат 2023-2027г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) е сдружение с основен профил на дейност реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове. Сред основните цели на асоциацията са сътрудничество и посредничество между Общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и устойчиво развитие на органите за местно самоуправление. Сред приоритетите на асоциацията са повишаване знанията и уменията на председателите на Общински съвети и на общинските съветници, с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление, разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. В НАПОС-РБ членуват 195 председатели на Общински съвети в Република България, като броят им постоянно расте. За постигането на своите цели Сдружението осъществява редица дейности, като: 1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление; 2. Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи дейността на общините; 3. Предоставя консултантски, експертни и технически услуги на своите членове; 4. Популяризира положителния опит и съвременните практики в дейността на общинските съвети, чрез разработване и предлагане на ефективни програми и форми на обучение; 5. Участва и организира срещи, дискусии и семинари с национални и международни участия по въпроси, свързани с дейността на общинските съвети и местното самоуправление, в съответствие с потребностите на своите членове; 6. Подпомага общинските съветници при осъществяване функциите на местното самоуправление, като указва съдействие при информационното и организацинно-техническо осигуряване на дейността им.

            Съгласно чл.11 ал.1 т.2 от Устава на НАПОС-РБ, размерът на годишния членски внос се определя съобразно броя на общинските съветници /по 30лв. на всеки общински съветник/ в съответния Общински съвет. За ОбС - Хасково общият размер на годишния членски внос е 1230 лв.

            Предвид голямата подкрепа, която НАПОС-РБ оказва на общинските съвети чрез организиране на семинари, консултации, изготвяне на бланки и формуляри на документи, които следва да бъдат унифицирани съгласно българското законодателство и приложими в местното самоуправление, както и защитата на общинските съвети като органи на местно самоуправление пред държавните органи и Комисията по местно самоуправление в Народното събрание, членуването в НАПОС РБ е необходимо и важно условие за качествената работа на общинския съвет. 

            Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.15 от ЗМСМА предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Хасково дава съгласие председателят на Общински съвет Хасково да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България. за мандат 2023-2027г., като разходите за дължимия членски внос да  бъдат за сметка на бюджета на общината в частта „Общински разходи за Общински съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”

 

Председател на Общински съвет – Хасково:/п/

                                                                                  Таня Захариева

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!