Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие след приключване на Проект "Подай ръка на нашите дейца", социални услуги да продължат да функционират като местна дейност и да бъдат включени в охвата на второстепенен разпоредител "

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Даване на съгласие след приключване на проект BG05M9OP001-2.019-0001-C01 „Подай ръка на нашите деца“ социалните услуги „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ да продължат да функционират като местна дейност и да бъдат включени в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Хасково от 01.08.2019 г. изпълнява проект BG05M9OP001-2.019-0001-C01 „Подай ръка на нашите деца“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Проекта е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Съгласно решение №980 от 13.09.2019 година на Общински съвет град Хасково е прието на територията на Община Хасково да бъдат разкрити две нови социални услуги – „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ (ПЖ) и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. От 01.03.2020 г. със Заповед №362/07.02.2020 г. и Заповед №363/07.02.2020 г. на Кмета на Община Хасково са разкрити двете социалните услуги. След подписано допълнително споразумение през месец януари 2022 година проекта е удължен до 01.01.2023 година.

На 18.10.2022 година са изпратени до Агенция за социално подпомагане (АСП) две Заявления по чл.78, ал.1 от ППЗСУ за иницииране на производство по издаване на Заповеди за предварително одобрение за създаване на социални услуги – ДЦПДУТС и ПЖ в Община Хасково като делегирани от държавата дейности. На 21.11.2022 година е получено писмо от АСП със Заповед №РД01-2215/15.11.2022г. и Заповед №РД01-2217/15.11.2022г. за отказ на даване на предварително одобрение за създаване на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“, считано от 02.01.2023 г., поради обективната невъзможност на АСП да удостовери осигуряването на необходимите средства за извършването на двете услуги, във връзка с регламента на чл. 54, ал. 1., т.2 от ЗСУ и съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година, поради факта, че към настоящия момент се изпълнява държавния бюджет на Република България за 2022 г. и тече подготовка на проекто-бюджет за 2023 г.

Към момента в ПЖ са настанени 6 деца, а ДЦПДУТС се ползва от ежедневно по график от 40 деца. За функционирането на двете социални услуги месечно се изразходват средства в приблизителен размер на 40 000 лева.

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване на устойчивост на предоставяните услуги, изградени по проект „Подай ръка на нашите деца“ предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.47 от ЗСУ, Общински съвет – Хасково:

1.До приемане на Закон за държавния бюджет на РБ за 2023 година и получаване на Заповед за предварително одобрение от АСП за създаване на нови социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, разходите по предоставяне на услугите „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ с капацитет 8 деца и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ с капацитет 30 деца да бъдат за сметка на общинския бюджет, считано от 02.01.2023 г.

2.„Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ да бъдат включени в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ (СУО), считано от 02.01.2023 г.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

 

Изготвил:

Златка Караджова

Началник отдел ЗСД

Последна промяна: 8 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!