Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: Даване на съгласие община Хасково да сключи Споразумение за сътрудничество с Агенция "Пътна инфраструктура" във връзка с обект: "Изграждане на Югоизточен и Югозападен обход на град Хасково"

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Хасково да сключи Споразумение за сътрудничество с Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с обект: „Изграждане на Югоизточен и Югозападен обход на град Хасково“.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Състоянието на пътната мрежа в Община Хасково е определящ фактор за обслужването на населените места и възможностите за развитие в района. Натовареният автомобилен трафик влияе негативно върху жизнената среда в града, като преминаващите транспортни средства замърсяват атмосферния въздух. Значим източник на емисии ФПЧ10 в гр.Хасково е движението по пътищата. В Програма за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024г. е включена мярка „Модернизиране на транспортната инфраструктура, покриване с подходящи покрития и настилки, позволяваща лесно или машинно почистване“. Препоръчват се мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и извеждането на автомобилите от града чрез обходни пътища.

В град Хасково има частично изграден околовръстен път на транзитното движение в посоките „Димитровград - Кърджали“ и „София – Свиленград“, който не преминава през града. Ситуационното разположение на път I-8 в отсечката между пътен възел Димитровград и пътен възел Узунджово, изпълнява ролята на „североизточна дъга“ и участък от път I-5, от пътен възел Узунджово до началото на гр. Хасково (посока гр. Кърджали) – частично „югоизточна дъга“. За да затвори околовръстния пръстен на града е необходимо да се изнесе движението от републиканския път I-5 „Хасково – Кърджали“ от км 297+640 до км 300+000, участък съвпадащ с трасето на бул. „Освобождение“ в гр. Хасково с дължина 2,360 км извън населеното място и се свърже с югозападна дъга, свързваща направлението с републиканския път III-806.

Към настоящия момент републиканският път III-806 „Хасково – Минерални бани“ от км 0+900 до км 8+350 е участък, съвпадащ с трасето на бул.“Раковски“, бул. “Съединение“, бул.“България“, ул. „Руен“, ул.“Банска“, бул. „Никола Радев“ и ул.“Хасковска“ в кв.Болярово, гр.Хасково с дължина 7.450 км. Целият трафик в посока Минерални бани и обратно в трите направления Кърджали, Свиленград и Димитровград преминава през центъра на град Хасково.

Движението по I-5 „Хасково – Кърджали“ е натоварено през цялата година, особено се засилва през летния сезон с пътуващите туристи към Гърция след отварянето на КПП „Маказа“.

На 27 май 2022 г. се състоя работна среща между представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Хасково, на която беше обсъдено сформиране на партньорство между двете институции с оглед кандидатстване за финансиране в рамките на новата Програма “Развитие на Регионите“2021-2027 година за изграждане на Югоизточен обход и Югозападен обход на гр. Хасково.

Двата обхода са разположени изцяло на територията на Община Хасково, която е една от 40-те градски общини, които ще бъдат подпопагани по приоритет 2 на ППР 2021-2027 за интегрирано териториално развитие на териториите.

Изграждането на обходните пътища е включено в Плана за интегрирано развитие на Община Хасково 2021-2027 година, в СЦ 4.2. Подобряване на транспортната и логистичната инфраструктура, освен това тези обходни пътища са включени като обекти в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен Централен Регион, Сфера Пътища, Специфична цел 3.1.

Изграждането на обходни пътища на град Хасково ще реши проблеми свързани със задръствания, ограничен капацитет на пътя, ефективност на превоза на пътници и товари, извеждане на трафика извън населените места, пътна безопасност, чистота на въздуха в града

На 09.11.2022 година се получи писмо от Агенция „Пътна инфраструктура“ с приложен проект на Споразумение за сътрудничество във връзка с обект: „Изграждане на югоизточен и югозападен обход на град Хасково“, състоящ се от следните самостоятелни етапа по смисъла на чл.152, ал.2 от ЗУТ:

Етап 1: Изграждане на Югоизточен обход на град Хасково;

Етап 2: Изграждане на Югозападен обход на град Хасково;

Споразумението урежда правата и задълженията на страните за обединяване на усилия за подготовка на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“, който да послужи за последващо кандидатстване в партньорство, като част от концепция за интегрирано териториално развитие в рамките на Програма „Развитие на Регионите“ 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027).

Споразумението е приложено към Докладната записка.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Споразумение за партньорство с Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с обект: “Изграждане на Югоизточен и югозападен обход на град Хасково“.

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 17 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!