Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково - Етап II

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Кмета на Община Хасково

 

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково - Етап II

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 70 на Министерски съвет от 27.01.2023 г. се стартира бюджетната процедура за 2024 година и с писмо на Министерството на финансите БЮ-4/01.09.2023 г. относно „Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026“ продължава нейното развитие през годината. Съгласно изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината за местните дейности за следващите три години, а Общински съвет при спазване изискванията на ЗПФ одобрява бюджетната прогноза. Срокът за представяне пред Министерство на финансите на прогнозата съгласно БЮ-4/2023 г. бе 15.09.2023 г. В рамките на цитирания срок Община Хасково изпълни ангажимента си и представи по указания начин пред министерството предложените за утвърждаване с настоящата докладна записка приложения.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности за периода от  2024-2026 г. бе изготвена в съответствие с:

 • Общите изисквания и насоки за разработване на бюджетните прогнози за периода 2024 – 2026 г. съгласно указанията на Министерство на финансите;
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.;
 • основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в РМС № 459 от 2023 г.;
 • Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково;
 • Настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща  местните дейности в общината;
 • Фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
 • Предложенията на кметовете на населени места, кметските наместници, второстепенните разпоредители с бюджет и на специализираните дирекции на общината.
 1. ПРИХОДИ

В прогнозата на община Хасково местните приходи са разработени на база реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с утвърдените промени в нормативната уредба. Акцент се обърна на постъпленията по общинския бюджет, които имат непостоянен характер, като не се допусна необоснованото планиране, създаващо предпоставка за дефицит.

При определянето на стойностите по приходите от местни данъци се съобразихме с приетата от Общински съвет Наредба по чл. 1, ал.2 от ЗМДТ за определяне на местните данъци на общината. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на оценка, използваща данните за облога и предвидената събираемост на отделните видове данъци, както и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци. Отчетена е и актуалната икономическа обстановка, състоянието и тенденциите на имотния пазар, оказващи влияние върху постъпленията.

 Приходите от местни такси и приходи от оказаните публични услуги на населението са съобразени с приетата от Общински съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с решенията на ОбС- Хасково за определянето им, както и с тенденциите за развитието в периода 2024- 2026 г. Отчетено е допълването и развитието на предоставяните услуги и е калкулирано предполагаемото им финансово отражение.

Размерите на местните такси са определени реалистично и в съответствие с изискванията на ЗМДТ, отчетено е състоянието на пазара на недвижими имоти, строителство и предприемачество, аспектите по разширяване на кръга от предоставяните услуги на населението и повишаване на тяхното качество.

При планиране на приходите от продажби е използван консервативен подход, елиминирайки еднократни явления и спазвайки планираната програма за разпореждане с общинската собственост. Взети са под внимание решенията на общинския съвет, отнасящи се до продажба на материални и нематериални активи. Очакваните генерирани средства от тях са предвидени за ремонт и/или за придобиване на техническата инфраструктура с цел повишаване качеството на живот на гражданите и в унисон с ограниченията на нормативната уредба.

Приходите от ТБО за периода са разчетени на база действащата към момента методика поради липсата на утвърдена промяна в модела на образуване и в съответствие с актуалното към момента законодателството. Включени са прогнози за очакваните приходи и разходи съгласно разпоредбите

 1. ТРАНСФЕРИ, ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024-2026 г. са заложени одобрените със ЗДБРБ за 2023 г. размери в унисон с указанията на Министерство на финансите в БЮ № 4/01.09.2023 г.

Планирани са трансфери за подпомагане реализацията на капиталови обекти, за които документацията е в завършен вид и е достигнат етап на кандидатстване пред Централно управление и ПУДООС (за осъществяване на проектни дейности по селата и града в общината).

Разчетени са средства за:

 • Ползване на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС;
 • Изходящи трансфери към ОД на МВР- Хасково и ДКТ „Иван Димов“- Хасково;
 • Друго финансиране във връзка с отчисленията по Закона за управление на отпадъците на база тон депониран отпадък.
 1. РАЗХОДИ

Разходите за периода 2024- 2026 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и бюджетните взаимоотношения с ЦБ и други бюджети, като не се допусна планирането на разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления въз основа на направените анализи. При прогнозирането на разходите е взето предвид стабилното към момента финансово състояние на общината, както и добрата позиция спрямо ограниченията на нормативната рамка съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за публичните финанси, които са в диапазона на стабилността. Поддържа се балансирано бюджетно салдо за следващите три години.

Средносрочната прогноза е изготвена по функции и групи. В средносрочен план са прогнозирани средства за всички утвърдени понастоящем местни политики на общината, насочени към гражданите.Отчетени са икономическите процеси в страната и влиянието им върху цените на горивата, ел. енергията, материалите, стоките, услугите и най-вече върху строителните дейности. Средствата за възнаграждения на персонала са предвидени в консервативен вариант и са съобразени с очаквания ръст на доходите и с актуалните към момента натурални и стойностни показатели. Не са разчетени разходите за лихви по погасителни планове поради липсата на кредити. Задълженията за общински дълг са погасени и към момента на съставянето на прогнозата не се предвижда поемането на ново външно финансиране, което е видно в „нулевото“ Приложение № 6г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023- 2026 година е заложена в размер, приет със ЗДБРБ за 2023 г. и е в размер от 3 536 400 лв. Разчетените капиталови разходи са съобразно възможностите от прогнозираните собствени приходи и са прецизирани с цел задоволяване потребностите на максимален широк кръг от жители на общината. Планирани са средства за приключване на преходни обекти, както и за реализация на нови инвестиционни разходи в значими размери.

Съгласно указанията на Министерство на финансите  в приложението са заложени само разходи за местните дейности и не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности, макар че се очаква подобна необходимост. За периода не са планирани допълнителни разходи за издръжка на детските градини, които от месец април 2022 г. са с цялостно финансиране от държавния бюджет, а са планирани във функция „Образование“ разходи за подобряване на условията и материалната база в учебните заведения. В колона „Бюджет за 2023 г.” са попълнени данни от приетия от Общински съвет с Решение № 1017 от 08 септември 2023 г. бюджет на общината за 2023 г .

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси във връзка с Решение на Министерски съвет № 70/27.01.2023 г. за бюджетната процедура за 2023 г. и Указание БЮ № 4/01.09.2023 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2024- 2026 г.

 1. Приема Приложение № 8 «Прогноза за периода 2023- 2026 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности»- Етап II.
 2. Приема Приложение № 1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи  за периода 2023- 2024 г.»- Етап II.
 3. Приема Приложение № 6 г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024- 2026 г.»- Етап II.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на община Хасково

Файлове

Последна промяна: 14 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!