Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от Иван Минев – общински съветник в Общински съвет Хасково относно: Приемане на НАРЕДБА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ ''УЗУНДЖОВО''  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА  ХАСКОВО 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ ИВАН МИНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

Относно: Приемане на НАРЕДБА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ ''УЗУНДЖОВО''  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА  ХАСКОВО 

 

              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Община Хасково притежава ИМОТ № 150001 (сто и петдесет хиляди и едно) в землището на с. Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085 (седемдесет и пет хиляди и осемдесет и пет), общ. Хасково, с площ: 919,346 (деветстотин и деветнадесет цяло триста четиридесет и шест хилядни) дка, начин на трайно ползване: др. селищна тер., вид собственост: държавна частна. Имотът се намира в местността с. Узунджово, при граници и съседи: имот № 000168 – канал на ИЗХ – ХМС, имот № 000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, имот № 150002 – др. селищна тер. на Държавата – Министерство на обраната, имот № 000949 – ведомствен път на Държавата – Министерство на отбраната, землищна граница, имот № 000175 – ЖП транспорт на Министерство на транспорта – БДЖ, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт № 9339 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт № 47, том 11, дв. вх. рег. № 928/15.02.2017 г. и  Имот № 194001, в землището на с. Узунджово, с ЕКАТТЕ 75085, общ. Хасково, с площ 2661, 254 дка, начин на трайно ползване: летище. Имотът се намира в местността с. Узунджово, при граници и съседи: имот № 022004 - нива на училище “Любен Каравелов”, имот № 022005 - нива на Иван Иванов, имот № 022006 - нива на Тома Якимов, землищна граница, имот № 000949 - ведомствен път на държавата - Министерство на отбраната, имот № 000241 - полски път на община Хасково, имот № 025011 - нива на насл. на Георги Каракачанов, имот № 025010 - нива на община Хасково, имот № 000240 - блато на община Хасково, имот № 022002 - нива на Магдалена Георгиева, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в имота, за който е издаден Акт № 9340 за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията към Хасковски районен съд под акт № 45, том 3, дв. вх. рег. № 926/15.02.2017 г., като съгласно КККР гореописаните имоти се индивидуализират както следва: поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, вид собственост: общинска частна, вид територия: територия на транспорта, НТП за летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК и поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК;

 

            На свое заседание проведено на 17.03.2023 г. Общински съвет – Хасково е приел Решение № 845 от 17.03.2023 г., с което:

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Хасково дава съгласие да бъде лицензирано летище „Узунджово“, като община Хасково се снабди с лиценз за летищен оператор и удостоверение за експлоатационна годност.

1.2. Възлага на кмета на община Хасково да извърши необходимите административни процедури във връзка с т.1.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши проектиране на летище и автомобилна писта в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.

3.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши строителство на летище и автомобилна писта, при осигурено финансиране, в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

3.2. Решението по т.3.1. влиза в сила на 12.06.2023 г. (след изтичане на срока на Решение на Общински съвет - Хасково №326/28.05.2021 г. и неосъществяване на инвестицията).

 

            Гореизложеното налага необходимостта от изработването на наредба, която да регулира ползването на горепосочените имоти. Освен това наредбата определя функциите за комуникация с ГВА и изпълнението на ръководството за експлоатация, както и функциите по изпълнение на програмата за сигурност и аварийно-спасителни дейности.  

            1. ПРИЧИНИ И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

Влязлото в сила Решение № 845 от 17.03.2023 г. на Общински съвет – Хасково и последващите действия на кмета на община Хасково по придобиване на лиценз за летищен оператор и удостоверение за експлоатационна годност, обуславят необходимостта от приемане на нормативна база, която да регулира използването на услуги на територията на летището.

2. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА: Да регулира услугите, начина и условията на ползване на летище ''Узунджово'', както и да определи кръга лицата, отговорни за тяхното менажиране.

3.ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА: Приемането на Наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината.

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА: Ще се даде възможност на физическите и юридическите лица да се ориентират за новосъздадените услуги, които общината предлага и таксите и цените, които се събират за тях. В Наредбата са заложени ясно регламентирани разпоредби за определените такси и цени на права и услуги.

5. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Действащият регламент за въздухоплаването в Европа е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета. Съгласно чл. 3 т. 14: „летищен оператор“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или предлага да експлоатира едно или повече летища.

Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата е публикуван на официалната страница на Община Хасково.

            Имайки предвид изложеното до тук предлагам на Общинския съвет следния проект за решение.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от АПК,

Общински съвет Хасково

Р Е Ш И:

Приема НАРЕДБА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ ''УЗУНДЖОВО''  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА  ХАСКОВО. 

 


С уважение:/п/

/Иван Минев/

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!