Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Докладна записка от ПГ "Български гласъ" при Общински съвет - Хасково относно: Създаване на комисия, която да обследва и прецени възможностите за реорганизация на движението на улици в град Хасково

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Георги Иванов Иванов, Светослава Николова Стоянова, Тонка Динкова Атанасова и Милена Недкова Налбантова-Божилова - общински съветници от ПГ "Български гласъ" при Общински съвет - Хасково

относно: Създаване на комисия, която да обследва и прецени възможностите за реорганизация на движението на улици в град Хасково

 

Уважаеми общински съветници,

Организация на движението е инженерна дейност, насочена към създаването и въвеждането на режими за движение на всички участници (пътни превозни средства, пешеходци и велосипедисти), които да осигурят висока пропускателна способност, минимални задръжки и загуби от транспорта, както и условия за безопасност и удобство.

Настоящата докладна записка за създаване на експертна комисия, която да обследва и прецени възможностите за реорганизация на движението в град Хасково се  разработва във връзка с необходимостта от въвеждането на нова, по-ефективна организация, която да съответства на състоянието на уличната мрежа, както и поради факта, че зачестяват все повече сигналите от жители на града за проблеми при движението по определени улици, кръстовища, за проблеми с паркирането и т.н.

Необходимо е да се оптимизира градския трафик и да се гарантира безопасно движение на всички участници в движението. Целта е да се представи цялостно решение, за организация на движението в гр.Хасково, съобразено със съществуващата улична мрежа, направените ремонти, интензивността на движението.

Степента на моторизация на град Хасково съответства на тази в страната и се покачва непрекъснато. Това показва, че е налице необходимостта от промени в организацията на движението, които да останат продължително време, да са приложими и ефективни.

Автомобилът е предпочитано средство за придвижване и необходимост за голяма част от жителите на града. Наложително е да се оптимизира градския трафик и да се гарантира безопасно движение на автомобили и пешеходци.

Експертната комисия, която предлагаме да бъде създадена, ще има за цел:

  • Обследване на уличната мрежа в град Хасково, за да се проучат възможностите улици да станат еднопосочни,с цел усъвършенстване на системата за регулиране на движението  и разтоварване на трафика в определен район, като се спазват Законът за движението по пътищата, Правилникът за неговото приложение при условията на конкретна благоустройствена изграденост на населеното място, обем и характер на градското движение;
  • Откриване на недостатъци в благоустройствената изграденост и набелязване на строителни мероприятия, свързани с подобряване техническите елементи на уличната мрежа в изпълнение на основната цел;
  • Определяне на строителни мероприятия, като: реконструкции на кръстовища и улични участъци, монтаж на светофарни уредби, подмяна на настилки, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки пред училища и детски градини, където е необходимо;

Въвеждането на еднопосочно движение по повече улици в града е предпоставка за по – добро организиране на паркирането и/или велосипедното движение, тъй като се освобождава допълнителна площ, увеличава се пропускателната способност на кръстовищата. Значително се намалява броя на опасните конфликтни точки и вероятността от възникване на ПТП. А едно от най-големите предимства на еднопосочното движение е, че осигурява места за паркиране, основен проблем особено в централната част на града.

С оглед на гореизложеното, считаме за целесъобразно Кметът на общината да сформира експертна комисия от специалисти от Общинска Администрация - Хасково, които да обследват уличната мрежа в града и за направената проверка да изготвят доклад, кой то да бъде представен на Общински съвет - Хасково.

Уличната мрежа в град Хасково е с дължина от около 500 километра, затова считаме че е необходим срок от поне около 3 месеца, за да бъде извършена една такава обстойна проверка.

Във връзка с това, предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:           

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково,

1.Възлага на Кмета на община Хасково да назначи комисия от експерти, която да направи цялостно обследване на уличната мрежа в град Хасково и да прецени възможността за реорганизация на уличното движение с цел някои улици да станат еднопосочни, като по този начин се освободи част от трафика и се освободят достатъчно места за паркиране.

2.В срок до 15-ти май 2024г. експертната комисия да представи своя доклад пред Кмета на община Хасково и пред Общински съвет - Хасково.

 

Председател на ПГ "Български глас"

при ОбС-Хасково:   ..........................................................................

 

                                                            Георги Иванов

Последна промяна: 8 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!