Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Доклад от председателя на Комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд - Хасково с манд 2024-2028 г.

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

ДОКЛАД

от д-р Николай Николов,

общински съветник и председател на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., определена с Решение №945 от 14.07.2023 г. на Общински съвет – Хасково.

 

ОТНОСНО: Предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно постъпило писмо в Общински съвет – Хасково с рег.индекс: 11-03-02-66/17.05.2023 г. от председателя на Окръжен съд – Хасково, е определено 34 /тридесет и четири / да бъдат кандидатурите за съдебни заседатели, предложени от Общински съвет – Хасково.

Общински съвет – Хасково в изпълнение на Закона за съдебната власт откри процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с Решение №945 от 14.07.2023 г. на Общински съвет – Хасково, като избра Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., в състав: председател: Николай Николов и членове: Румен Стоянов, Исмаил Исмаил, Камен Тодоров, Антони Пашов, Тянка Дякова, Светослава Стоянова, Иван Минев и Богдан Кирилов.

На интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg бе публикувана информация за откритата процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., с посочени изисквания към кандидатите, както и необходимите документи, които кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят (регламентирани в Закона за съдебната власт).

В срока от датата на обявяване за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2024 – 2028 г. /едномесечен/ – от 14.07.2023 г. до 14.08.2023 г. вкл. в деловодството на Общински съвет – Хасково са постъпили документи за участие на 25 кандидати за съдебни заседатели. По реда на тяхното постъпване са, както следва:

1.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ - рег.индекс: 94 К-1591-1/17.07.2023 г.

2.МАРИЯНА ЧОЕВА – рег.индекс: 94 М-6739-1/19.07.2023 г.

3.ЕЛЕНА НИКОЛОВА – рег.индекс: 94 Е-734-1/27.07.2023 г.

4.ИРИНА СЪБЕВА – рег.индекс: 94 И-3389-1/31.07.2023 г.

5.ДАНИЕЛ ГАНЕВ – рег.индекс: 94 Д-4598-1/02.08.2023 г.

6.ГЕРГАНА БОЕВА – рег.индекс: 94 Г-1919-1/03.08.2023 г.

7.ВАНЯ СТОЯНОВА – рег.индекс: 94 В-320-1/03.08.2023 г.

8.ПЕТКО МИХОВ - рег.индекс: 94 П-1469-1/04.08.2023 г.

9.ДАРИНА ДИМИТРОВА – рег.индекс: 94 Д-4021-2/04.08.2023 г.

10.МИЛЕН СЛАВОВ – рег.индекс: 94 М-7390-1/07.08.2023 г.

11.КРИСТИНА ЕНЧЕВА – рег.индекс: 94 К-3088-2/08.08.2023 г.

12.ИВАНКА СТОЯНОВА - рег.индеккс:94 И-3279/09.08.2023 г.

13.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА - рег.индекс: 94 П-2104/09.08.2023 г.

14.СВЕТЛИНА ВЪЧЕВА - рег.индекс: 94 С-1147/09.08.2023 г.

15.ЕЛИФ ЕМИЛОВА - рег.индекс: 94 Е-2608/09.08.2023 г.

16.АЛБЕНА ЖЕЛЯЗКОВА - рег.индекс: 94 А-6068/09.08.2023 г.

17.ПАВЛИНА ТОНЕВА - рег.индекс: 94 П-388/10.08.2023 г.

18.ДИМИТЪР ГЪРКОВ - рег.индекс: 94 Д-1932/10.08.2023 г.

19.ЖУЛИЕТА РОДОПСКА- рег.индекс: 94 Ж-1394/10.08.2023 г.

20.ВИОЛЕТА ДИНКОВА- рег.индекс: 94 В-1830/10.08.2023 г.

21.БЕЙХАН ДЕЛИИМАМОВА - рег.индекс: 94 Б-2725/11.08.2023 г.

22.МАРУСЯ АТАНАСОВА - рег.индекс: 94 М-3239/11.08.2023 г.

23.ИВАНКА ТОДОРОВА- рег.индекс: 94 И-5463/11.08.2023 г.

24.ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА - рег.индекс: 94 Г-3105-1/14.08.2023 г.

25.ЖИВКА ЙОВЧЕВА- рег.индекс: 94 Ж-649-1/14.08.2023 г.

В изпълнение на чл.68 от Закона за съдебната власт, на дата 15.08.2023 г. се проведе заседание на Комисията. Провериха се документите на горецитираните кандидати по реда на тяхното постъпване и се констатира, че от 25 бр.кандидати, 24 кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт. Един от кандидатите не бе приложил изискуемите документи.

Установи се, че отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт и по отношение на тях не са налице ограниченията визирани в разпоредбата на чл. 67, ал.3 от Закона за съдебната власт.

На основание гореизложеното Комисията единодушно реши да допусне до изслушване кандидатите:

1.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ-рег.индекс:94 К-1591-1/17.07.2023 г.

2.МАРИЯНА ЧОЕВА – рег.индекс: 94 М-6739-1/19.07.2023 г.

3.ЕЛЕНА НИКОЛОВА – рег.индекс: 94 Е-734-1/27.07.2023 г.

4.ИРИНА СЪБЕВА – рег.индекс: 94 И-3389-1/31.07.2023 г.

5.ДАНИЕЛ ГАНЕВ – рег.индекс: 94 Д-4598-1/02.08.2023 г.

6.ГЕРГАНА БОЕВА – рег.индекс: 94 Г-1919-1/03.08.2023 г.

7.ВАНЯ СТОЯНОВА – рег.индекс: 94 В-320-1/03.08.2023 г.

8.ПЕТКО МИХОВ - рег.индекс: 94 П-1469-1/04.08.2023 г.

9.ДАРИНА ДИМИТРОВА – рег.индекс: 94 Д-4021-2/04.08.2023 г.

10.МИЛЕН СЛАВОВ – рег.индекс: 94 М-7390-1/07.08.2023 г.

11.КРИСТИНА ЕНЧЕВА – рег.индекс: 94 К-3088-2/08.08.2023 г.

12.ИВАНКА СТОЯНОВА - рег.индекс:94 И-3279/09.08.2023 г.

13.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА - рег.индекс: 94 П-2104/09.08.2023 г.

14.ЕЛИФ ЕМИЛОВА - рег.индекс: 94 Е-2608/09.08.2023 г.

15.АЛБЕНА ЖЕЛЯЗКОВА - рег.индекс: 94 А-6068/09.08.2023 г.

16.ПАВЛИНА ТОНЕВА - рег.индекс: 94 П-388/10.08.2023 г.

17.ДИМИТЪР ГЪРКОВ - рег.индекс: 94 Д-1932/10.08.2023 г.

18.ЖУЛИЕТА РОДОПСКА- рег.индекс: 94 Ж-1394/10.08.2023 г.

19.ВИОЛЕТА ДИНКОВА- рег.индекс: 94 В-1830/10.08.2023 г.

20.БЕЙХАН ДЕЛИИМАМОВА- рег.индекс: 94 Б-2725/11.08.2023 г.

21.МАРУСЯ АТАНАСОВА - рег.индекс: 94 М-3239/11.08.2023 г.

22.ИВАНКА ТОДОРОВА - рег.индекс: 94 И-5463/11.08.2023 г.

23.ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА - рег.индекс: 94 Г-3105-1/14.08.2023 г.

24.ЖИВКА ЙОВЧЕВА - рег.индекс: 94 Ж-649-1/14.08.2023 г.

Видно от постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели се установи, че над 10% от допуснатите до изслушване, притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверени копия от диплома за завършено образование. (чл. 68, ал. 5, изр. 2 от ЗСВ).

Единодушно бе взето решение от Комисията, изслушването на кандидатите за съдебни заседатели да бъде на дата 30.08.2023 г., в зала „Хасково“, както следва: От 9.00 ч. – първите 8 кандидати за съдебни заседатели, съгласно приложения списък. От 10.00 ч. – вторите 8 кандидати за съдебни заседатели, съгласно приложения списък. От 11.00 ч. – следващите 8 кандидати за съдебни заседатели, съгласно приложения списък.

Списък на допуснатите кандидати до изслушване бе обявен на интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg, с посочената дата, часа и мястото на провеждане на изслушването. За проведеното заседание е съставен Протокол №1 от дата 15.08.2023 г.

На дата 30.08.2023 г. Комисията проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели. На изслушването се явиха следните кандидати за съдебни заседатели:

1.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

2.МАРИЯНА ЧОЕВА

3.ЕЛЕНА НИКОЛОВА

4.ИРИНА СЪБЕВА

5.ДАНИЕЛ ГАНЕВ

6.ГЕРГАНА БОЕВА

7.ВАНЯ СТОЯНОВА

8.ПЕТКО МИХОВ

9.ДАРИНА ДИМИТРОВА

10.МИЛЕН СЛАВОВ

11.КРИСТИНА ЕНЧЕВА

12.ИВАНКА СТОЯНОВА

13.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА

14.ЕЛИФ ЕМИЛОВА

15.АЛБЕНА ЖЕЛЯЗКОВА

16.ПАВЛИНА ТОНЕВА

17.ДИМИТЪР ГЪРКОВ

18.ЖУЛИЕТА РОДОПСКА

19.ВИОЛЕТА ДИНКОВА

20.БЕЙХАН ДЕЛИИМАМОВА

21.МАРУСЯ АТАНАСОВА

22.ИВАНКА ТОДОРОВА

23.ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

24.ЖИВКА ЙОВЧЕВА

На всички явили се кандидати за изслушването се зададоха въпроси, свързани с: допълнително изложение на мотивите им, относно кандидатурата – съдебен заседател; дейността на съдебните заседатели; нормативната уредба, касаеща съдебния заседател (Закона за съдебната власт, раздел II и Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели), функциите им в случай, че бъдат избрани за съдебни заседатели какво биха направили, за да допринесат за постановяване на справедливи присъди, отговарящи на целите на наказанието и на превенцията за предотвратяване на обществено опасни деяния; преценка качествата на кандидата – комуникативни умения, работа в екип, умения за подреждане на приоритетни задачи.

След изслушването на дата 30.08.2023 г., Комисията проведе заседание относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., които да бъдат предложени на Общински съвет – Хасково.

След обсъждания и анализ на представянето по време на изслушването на кандидатите за съдебни заседатели, Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет –Хасково кандидатурите на следните 24 кандидати за съдебни заседатели, които да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково за избиране от Общото събрание на Районен съд – Хасково:

1.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ

2.МАРИЯНА ЧОЕВА

3.ЕЛЕНА НИКОЛОВА

4.ИРИНА СЪБЕВА

5.ДАНИЕЛ ГАНЕВ

6.ГЕРГАНА БОЕВА

7.ВАНЯ СТОЯНОВА

8.ПЕТКО МИХОВ

9.ДАРИНА ДИМИТРОВА

10.МИЛЕН СЛАВОВ

11.КРИСТИНА ЕНЧЕВА

12.ИВАНКА СТОЯНОВА

13.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА

14.ЕЛИФ ЕМИЛОВА

15.АЛБЕНА ЖЕЛЯЗКОВА

16.ПАВЛИНА ТОНЕВА

17.ДИМИТЪР ГЪРКОВ

18.ЖУЛИЕТА РОДОПСКА

19.ВИОЛЕТА ДИНКОВА

20.БЕЙХАН ДЕЛИИМАМОВА

21.МАРУСЯ АТАНАСОВА

22.ИВАНКА ТОДОРОВА

23.ГЕРГАНА ЯНАКИЕВА

24.ЖИВКА ЙОВЧЕВА

Мотивите за направените предложения са: Горецитираните кандидати за съдебни заседатели отговориха на поставените им въпроси, като с отговорите си показаха теоретични, съответно и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. Изложиха вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател. Гарантират, че ще положат сили и старание, за да се представят успешно на тази позиция, която им дава възможност да изразят своя граждански дълг. Притежават необходимия личностен, експертен и волеви потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател.

От допуснатите да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет – Хасково кандидатурите за съдебни заседатели над 10% притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверения копия от диплома за завършено образование.

За проведеното заседание е съставен Протокол №2 от дата 30.08.2023 г.

Протоколите от заседанията на Комисията се намират на разположение в Общински съвет – Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/Николай Николов/

Последна промяна: 30 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!