Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Доклад за удовлетвореността от административното обслужване

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2022 г.

 

Административното обслужване в Община Хасково се осъществява при спазване на стандартите за качество на извършваните административни услуги. В тази връзка и в изпълнение изискванията на Наредбата за административно обслужване в Община Хасково са създадени условия за получаване на обратна връзка с потребителите на административни услуги. За целта се провежда анкета за степента на удовлетвореност и също така е осигурена възможност за изпращане на предложения, сигнали, похвали или оплаквания директно до Кмета на община Хасково чрез форма за контакт на интернет страницата на Общината.

Анкетните карти за измерване нивото на удовлетвореност на потребителите са разпространени на хартия в Центъра за административно обслужване в Общинска администрация - Хасково и в онлайн вариант на интернет страницата на общината - www.haskovo.bg.

Допитването е проведено от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г. и има за цел да се проучи и обобщи качеството на обслужване на гражданите и представителите на бизнеса в ролята им на потребители на административни услуги.

Анкетите са анонимни, като само се конкретизира в качеството на физическо или представител на юридическо лице анкетираният ползва услугите на общинската администрация.

Попълнени са общо 21 броя анкетни карти, като четири от тях са попълнени онлайн.

Резултатът от изследването показа 79% удовлетвореност.

По-голяма част от анкетираните са ползвали административни услуги в качеството си на физически лица, а 33 % са представители или служители на юридическо лице.

От участниците в анкетата 43% са посочили, че са ползвали услугите на общинската администрация няколко пъти годишно, 28% са ползвали един-два пъти годишно услуги, всеки месец ползват услуги 24% от анкетираните, а 5% са ползвали много често административните услуги на Община Хасково.

Преобладаващата част от анкетираните или 67% са изразили мнение, че лесно са открили информация за исканата от тях услуга, а 28% не могат да преценят какъв отговор да дадат на този въпрос.

Голяма част от анкетираните (81%) смятат, че служителите са се отнесли коректно и са направили необходимите разяснения, като им е било оказано нужното съдействие за бързо решаване на проблема им и също така им е била оказана помощ за попълване на заявлението.

По-голяма част от анкетираните са на мнение, че предоставянето на услуги е бързо и коректно, като 24% са посочили, че са били обслужени в рамките на 5 минути, а 57% за 10 минути. Останалите анкетирани са посочили, че са били обслужени за двадесет и повече от двадесет минути.

Оценката на качеството на обслужване като цяло е положителна или 81% от анкетираните са отговорили, че обслужването е отлично и много добро, а 14% отбелязват, че има известни проблеми в качеството на обслужването.

Относно спазването на законоустановените срокове за извършване на дадена услуга, 86% са на мнение, че срокът е бил спазен, а останалите, които отговарят отрицателно не са посочили нито вида на услугата, която не е извършена в срок, нито с колко е било забавено изпълнението ѝ.

Според анкетираните, обслужването може да се подобри в посока на количеството предоставяна информация и достъпът до нея, както и в посока на отношението на служителите към потребителите на услуги.

Общинска администрация Хасково прилага адекватно всички задължителни стандарти за качество на административното обслужване и част от препоръчителните стандарти, въведени с Наредбата за административно обслужване.

Резултатите от анкетата показват удовлетвореност от административното обслужване на потребителите, като същите са получили исканата услуга с минимална загуба на време. Няма нито един потребител, който да е отправил конкретно предложение за подобряване на административното обслужване в Общинска администрация Хасково.

В допълнение може да се отбележи, че Общинска администрация Хасково прилага политика по качеството и произтичащите от нея цели, като спазва препоръките и изискванията дефинирани в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и ISO/IEC 27001:2017.

Във връзка с ангажираността на общинска администрация Хасково към прилагане на добри практики за подобряване на онлайн обслужването, през 2022 г. е разработена нова визия на интернет страницата на Община Хасково, която е ориентирана към потребителите с цел да се осигури добра ползваемост и ясно съдържание, което е логически подредено, лесно за възприемане, добре илюстрирано и с обособени акценти. Приложени са принципите за достъпност на съдържанието в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

 

Утвърдил: /п/                          

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  
Кмет на Община Хасково

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!