Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесет и пето заседание на Общински съвет - Хасково на 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 16 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИХВАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ТБО/ ЗА 2020 Г.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИХВАЩАНЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ТБО/ ЗА 2021 Г.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВАНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2023 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2023 Г.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2022 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО – ЕТАП II.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 2021 Г.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“, ПРИОРИТЕТ 2 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.019-0001-C01 „ПОДАЙ РЪКА НА НАШИТЕ ДЕЦА“, СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА ОТ 15 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“ И „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ФУНКЦИОНИРАТ КАТО МЕСТНА ДЕЙНОСТ И ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ I В КВ.65 ПО ПЛАНА НА С.УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /УПИ V-318 В КВ.45 ПО ПЛАНА НА С.НИКОЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.750.211 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.729.68 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 14550.71.88. ПО ККР НА С.ГАРВАНОВО, М. „КОКАРДЖА“, ОБЩИНА ХАСКОВО, С ПЛАН-СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.341.10 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.705.129, КВ.1307, Ж.Р. „КУБА“, ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ЛЮБОМИР ПАРАШКОВ БОЗЕВ И ОБЩИНА ХАСКОВО.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.252.38, №11867.213.32 И №11867.93.2 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №11867.15.171, №11867.213.25 И №11867.18.48 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ТРИТЕ С НТП – ПАСИЩЕ, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.184.14 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №37770.40.7 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.КОЗЛЕЦ.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ СЪС СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ИНЖЕНЕРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 51682.73.13 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.НИКОЛОВО, М. „ПЕСЛАНДЖИК“, ОБЩИНА ХАСКОВО.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №51628.83.730 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.НИКОЛОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 51682.44.656 ПО КК НА С.НИКОЛОВО, М. „КЬОКЕР“, ОБЩИНА ХАСКОВО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ О.Т.92 И О.Т.108 ПО ПЛАНА НА С.НИКОЛОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ XI, КВ.13 И УПИ VI, КВ.40 И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТ ПЛ.№541.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРИНЦИПНО СЪГЛАСИЕ ЗА СМЯНА НТП НА ЧАСТ ОТ ПИ 75085.103.19 ПО КККР ЗЕМЛИЩЕ С.УЗУНДЖОВО И ОБОСОБЯВАНЕТО НА НОВ ИМОТ С НТП – „ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ“.

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО И СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ТУРИЗЪМ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

32.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 12.12.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.

На 13.12.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

На 14.12.2022 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 16.00 ч.

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 16.30 ч.

ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!