Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесет и осмо заседание на Общински съвет - Хасково на 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 28 АПРИЛ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2023 Г.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2022 Г.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ХАСКОВО.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ЗА 2022 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ОБЩИНА ХАСКОВО.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“ (ОЦДС), КАТО ДЪРЖАВНО-ДЕЛЕГИРАНА ДЕЙНОСТ И ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ОБХВАТА НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА“.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г. НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2021-2027 Г.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕРОДИ (ПАВ) И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД - ГР.ХАСКОВО.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.735.294 ПО КККР НА ГР.ХАСКОВО.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.730.211 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „ИЗГРЕВ“/.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.725.10 /УПИ XV/, КВ.366, Ж.Р. „ЦЕНТЪР“ ПО КК НА ГР.ХАСКОВО/.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.51 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ.1044, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.45 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, УЛ. „СИНЧЕЦ“, Ж.Р. „КЕНАНА“/.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ X В КВ.47 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ XV В КВ.10 ПО ПЛАНА НА С.КОЗЛЕЦ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /В ГР.ХАСКОВО/.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ“ – ГР.ХАСКОВО.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /В С.КОЗЛЕЦ/.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /В С.ВЪГЛАРОВО/.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 53936.129.2 – НИВА В ЗЕМЛИЩЕ С.ОРЛОВО, 11867.16.10 – НИВА В ЗЕМЛИЩЕ С.ВОЙВОДОВО И 11867.18.38 – НИВА В ЗЕМЛИЩЕ С.ВОЙВОДОВО С ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – С.ВОЙВОДОВО, И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ДИРЕКТОРА НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /ВиК – АКТИВИ/, ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ВиК“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО И ОТЧЕТЕНИ ПРЕЗ 2021 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, ЧЛ.198б, Т.2 И ЧЛ.198о, АЛ.1 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ В ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА: ПИ 75085.99.3 С НТП НИВА И ПИ 75085.100.610 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В ПИ 77195.27.25 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП ПАСИЩЕ, МЕРА.

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ, ПРИДРУЖЕН ОТ ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.556.15 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЕМЕРА“.

31.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.334.29 С НТП – „ЗА ДРУГ ВИД ВОДНО ТЕЧЕНИЕ“ И ПИ 77195.334.30 С НТП „ПАСИЩЕ“. В ТАЗИ ВРЪЗКА В ОБХВАТА НА ПИ 77195.334.30 ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТРАСЕ И ДА СЕ ПРОЦЕДИРА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ.

32.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПИ 77195.107.6 И ПИ 77195.107.5 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА „ЕР ЮГ“ ЕАД.

33.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.337.8, М. „СУЧУКМАЗ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

34.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО УЛИЦА, ПРОЕКТИРАНА В ОБХВАТА ПРЕД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.113.199 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

35.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ V „ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, КВ.22 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ „ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ“.

36.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ КВ.6 И КВ.765 ПО ПЛАНА НА ИИЗ – ГР.ХАСКОВО И ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ I, КВ.6 С ЦЕЛ УРЕГУЛИРАНЕ НА ПИ 77195.731.314 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО В САМОСТОЯТЕЛНО УПИ.

37.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА ПРЕД ПИ 77195.706.5801 И ПИ 77195.706.4 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КУБА“, ГР.ХАСКОВО.

38.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТРАСЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЕВРОТРАНС 82“ ООД И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТЕН ПЪТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.374.34 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО. ЗА ЦЕЛТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН /ТКП/, ЗАСЯГАЩ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.374.34 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ДА ДАДЕ И СЪГЛАСИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ „ЕВРОТРАНС 82“ ООД ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗМЕНЕНИЯ В АГКК – СЛУЖБА ХАСКОВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПИ 77195.374.34, СЛЕД ПРЕДСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД И СЪГЛАСУВАН ТКП ОТ АГЕНЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА“.

39.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА НУЖДИТЕ НА „АТЛЕТИК“ ООД, ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА – МЕСТЕН ПЪТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.215.9 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО. ЗА ЦЕЛТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН /ТКП/, ЗАСЯГАЩ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.215.9 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ДА ДАДЕ И СЪГЛАСИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ „АТЛЕТИК“ ООД ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗМЕНЕНИЯ В АГКК – СЛУЖБА ХАСКОВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПИ 77195.215.9, СЛЕД ПРЕДСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД И ИДЕЕН ТКП.

40.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОТНОСНО: УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЯТА „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“.

41.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

42.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРОЩАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

43.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

44.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 24.04.2023 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 16.30 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 17.30 ч.

На 25.04.2023 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

На 26.04.2023 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания - 16.00 ч.

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки - 16.30 ч .

ПК по обществен ред и законност - 17.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!