Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Тридесет и девето заседание на Общински съвет - Хасково на 26.05.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 26 МАЙ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.56 „В“, ГЛАВА ТРЕТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПОДПИСВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, С КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПИИ /ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ/ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG-RRP-1.011 „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕЖИТИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ДА УЧАСТВА КАТО ПАРТНЬОР В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ /ПИИ/ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА КОНКРЕТНИ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ BG-RRP-1.014 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА СЪГЛАСИЕ УПРАВИТЕЛЯТ НА „ДКЦ I – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО ДА УЧАСТВА В УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА СИМП /СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ/ - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УПИ VII „ЗА ФУРНА“, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.РОДОПИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ПОЛСКИ ПЪТИЩА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.334.29 С НТП – „ЗА ДРУГ ВИД ВОДНО ТЕЧЕНИЕ“ И ПИ 77195.334.30 С НТП „ПАСИЩЕ“. В ТАЗИ ВРЪЗКА В ОБХВАТА НА ПИ 77195.334.30 ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТРАСЕ И ДА СЕ ПРОЦЕДИРА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЛОЩАДКА ЗА НУЖДИТЕ НА „АТЛЕТИК“ ООД, ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА – МЕСТЕН ПЪТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.215.9 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО. ЗА ЦЕЛТА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ СЛЕДВА ДА ИЗРАБОТИ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН /ТКП/, ЗАСЯГАЩ ЧАСТ ОТ ПИ 77195.215.9 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПОЛСКИ ПЪТ“, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ДА ДАДЕ И СЪГЛАСИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ „АТЛЕТИК“ ООД ДА ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗМЕНЕНИЯ В АГКК – СЛУЖБА ХАСКОВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПИ 77195.215.9, СЛЕД ПРЕДСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД И ИДЕЕН ТКП.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

12.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 25.05.2023 г. /четвъртък/:

ПК по ТСУ и транспорт - 15.30 ч.

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 16.00 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

ПК по обществен ред и законност - 17.30 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!