Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Дневен ред за заседанието на Постоянната комисия по обществен ред и законност - 14.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ

 

ЗАСЕДАНИЕ

на 14.02.2024 г. от 17:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД

 

2.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2027 Г.

3.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, както и ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2024 Г.

4.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 146 ОТ 22.04.2016 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И ПРИЕМАНЕ НА НОВ СТАТУТ ЗА ОТЛИЧИЕ „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРНОТО ДЕЛО“

5.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

6.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2024 ГОДИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОДОБРЯВАНЕ ЕДНА ТРЕТА ОТ ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.116 ЗГ И ЧЛ.39 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

7.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2022 ГОДИНА

8.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2024 ГОДИНА

9.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

10.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ „УЗУНДЖОВО“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

11.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023 Г. НА СБАЛО – ХАСКОВО

12.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

13.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 38399.76.188 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИКИФАТОР № 38399.76.189, И ДВАТА НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНУШ, ОБЩ.ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО

14.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 15429.73.90, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО, ОБЛ. ХАСКОВО, М. КАРАШЛЪК

15.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.706.92 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ.1320/Ж.Р. „КУБА“/

16.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.386 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1331/Ж.Р. „КУБА II“/

17.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.180 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 1309 /Ж.Р. „КУБА II“/

18.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-181 ПО ПЛАНА НА С. КОНУШ, КВ.16, ОБЩИНА ХАСКОВО/

19.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.703.630 /УПИ VI/ ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, КВ. 203, УЛ. „ВИДИН“

20.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 5 БРОЯ МЕМОРИАЛНИ ПЛОЧИ В УПИ КВ.45 ПО ПЛАНА НА С. УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО

21.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ЗА ПОДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ И ЗА ОТПИЧНИ КАБЕЛИ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С КАДАСТРАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238,37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО И 22589.58.203 В ПОЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ОБЩИНА ХАСКОВО ДО ПОДСТАНЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 37383.500.315 ПО КККР НА СЕЛО КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО

22.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25 ОТ ПМС №13/29.01.2024 Г.

23.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОДПИСВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОДГОТОВКАТА, КАНДИДАТСТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, С КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО КАНДИДАТСТВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

24.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА“ ПО ЛИНИЯ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-2.006, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 ГОДИНА

25.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 757/25.11.2022Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0198 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАСКОВО“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021–2027 Г

26.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

27.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 53936.51.435 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ОРЛОВО

28.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14550.84.336 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГАРВАНОВО

29.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЧЕЛАР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛИН ВЪРХУ ЗЕМЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИДЕНТИФИКАТОР 12382.15.86 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЪГЛАРОВО

30.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

31.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАПОС-РБ/ И ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ НАПОС-РБ ЗА МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

32.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ОБСЛЕДВА И ПРЕЦЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА УЛИЦИ В ГРАД ХАСКОВО

33.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ТАНЮ ВОЙВОДА“ № 8 В ГРАД ХАСКОВО, ЗАСТРАШЕНА ОТ СРУТВАНЕ, КАКТО И НА УЧАСТЪК ОТ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СЪЩАТА УЛИЦА

34.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МАРТИН УЗУНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОДЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 75085.150.9901, ОБЛАСТ ХАСКОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, С. УЗУНДЖОВО, М. С. УЗУНДЖОВО, ВИД СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНСКА ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ – УРБАНИЗИРАНА, НТП ЗА ДРУГ ВИД ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛОЩ 919 294 КВ.М. СТАР НОМЕР 150001, ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ НА КККР № НЯМА ОСНОВНА ЗАПОВЕД / 01.01.1900 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

35.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.110.2, М.„КАРАМУТЛИ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО

36.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 77195.186.30 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М.“КАЗАН ТОПРА“ И ПЛАН-СХЕМИ ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТИ ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ВиК

37.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДАВАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД ХАСКОВО ЗА ИМОТ С ИДИНТИФИКАТОР 77195.706.272, ДЕТСКА ГРАДИНА № 16 „СЛАВЕЙЧЕ“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.164, ДЕТСКА ГРАДИНА № 17 „ИГЛИКА“ И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.715.34, ДЕТСКА  ГРАДИНА № 18 „ОСМИ МАРТ“ С ЦЕЛ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ В КККР НА ГРАД ХАСКОВО

38.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.186.45 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО, М. „КАЗАН ТОПРА“ ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ХАСКОВО И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ВОДОПРОВОД

39.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ В КВ.1024, ГРАД ХАСКОВО, Ж.Р. КЕНАНА

40.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV – 34, КВ.13 И УПИ I, КВ.23 И ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА УЛИЦА С О.Т. 26 И О.Т. 27 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО

41.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТ: „УЛИЦА“ В ПИ 77195.31.27 ПО КК НА ГРАД ХАСКОВО

43.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПГ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КАМЕН ТОДОРОВ И ИНА ГЕОРГИЕВА ОТНОСНО: СЪСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

44.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 ГОДИНА

45.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: ПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗНАМЕНА ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНСКА СПОРТНА ЗАЛА НА ГРАД ХАСКОВО

46.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА СПОРТА – ВСЯКА СЕДМИЦА РАЗЛИЧЕН СПОРТ

47.ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И ОБЩИНА МАДЖАРОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ СТАМБОЛОВО - ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГР – СТАМБОЛОВО – ХАСКОВО - МИНЕРАЛНИ БАНИ И МАДЖАРОВО“ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021–2027 Г., ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

Последна промяна: 15 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!