Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Четиридесет и второ заседание на Общински съвет - Хасково на 08.09.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 8 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА ОП „СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ“.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.56, ГЛАВА ТРЕТА ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЛЪЖНОСТТА „КМЕТ НА КМЕТСТВО“.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ЗА 2023 Г.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПМС №219/05.10.2017 Г., ИЗМ. С ПМС №47 ОТ 29.03.2018 Г. В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.739.466 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.К. „ХИСАРЯ“, УЛ. „ПЕЩЕРА“ №46.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УПИ III В КВ.3 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА ХАСКОВО/.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ О.Т.26 И О.Т.27 И НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ IV, КВ.13 И УПИ I, КВ.23 ПО КК НА ЗЕМЛИЩЕ С.ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩИНА ХАСКОВО.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.271, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.624 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.744.625 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ.1200, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ“/.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ДВОРИЩНА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.741.53 ПО КККР НА ГР.ХАСКОВО, С АДРЕС: ГР.ХАСКОВО, УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ №12.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 2 /ДВА/ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЯЗОВИР, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №27200.23.76, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЕЛЕНА, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ: НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №14550.112.522 И ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №14550.112.523 И ДВАТА, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ, СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.193, АЛ.6 ОТ ЗУТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.62, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: „ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ 110 КV ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФЕЦ „СТАМБОЛОВО“ И ФЕЦ „КНИЖОВНИК“ ОТ НОВА ПОВИШАВАЩА ПОДСТАНЦИЯ 33/100 KV НА ФЕЦ „КНИЖОВНИК“ В ПИ 37383.500.315 ПО КККР НА С.КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ ПРЕНОСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА 110 KV В ПОДСТАНЦИЯ „УЗУНДЖОВО“ В ПИ 75085.99.636 ПО КККР НА С.УЗУНДЖОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО“, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА СТЪЛБОВЕ И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, В ПОЛЗА ЗА „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД И „ЕНЕРИ БГ 1“ ЕООД ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 И ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ.№53 Е-789-11/15.08.2023 Г.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ДИНКО ТЕНЕВ ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ, СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.193, АЛ.4 И АЛ.6 ОТ ЗУТ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОЕЖ: „ДВЕ ДВОЙНО ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ 33 KV, ВСЯКА ОТ КОИТО НА ОТДЕЛНА СТЪЛБОВНА ЛИНИЯ ЗА ДВЕ ТРОЙКИ ПРОВОДНИЦИ АСО – 400 ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТАЛА /ФЕЦ/ „СТАМБОЛОВО“ В ПИ 68727.207.526 ПО КККР НА С.СТАМБОЛОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО КЪМ НОВА ПОВИШАВАЩА ПОДСТАНЦИЯ /ПП/ 3/110 KV НА ФЕЦ „КНИЖОВНИК“ В ПИ 37383.500.315 ПО КККР НА С.КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА СТЪЛБОВЕ И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, В ПОЛЗА ЗА „АГРО НВ ПРОПЪРТИЙС“ ЕООД ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 И ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ С ВХ.№53 А-1177-1/15.08.2023 Г.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В ПИ 77195.456.82 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ПАСИЩЕ, МЕРА“.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ПРОКАРВАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ И УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ ПРЕЗ ПИ 72953.16.209 С НТП „ПАСИЩЕ“, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО И ПИ 72953.17.227 С НТП „ЗА ДРУГ ВИД ВОДНО ТЕЧЕНИЕ, ВОДНА ПЛОЩ, СЪОРЪЖЕНИЕ“, ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ НА ПИ 77175.704.177 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО С НТП „ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЦА“ С ЦЕЛ БЪДЕЩО УРЕГУЛИРАНЕ НА ПИ 77175.704.176 И ПИ 77175.704.178 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К – ХАСКОВО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ №945 ОТ 14.07.2023 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО С МАНДАТ 2024 -2028 Г.

29.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

30.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

31.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 04.09.2023 г. /понеделник/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки - 16.00 ч.

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.30 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.30 ч.

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности - 18.00 ч.

 

На 05.09.2023 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

ПК по образование, култура и вероизповедания - 17.30 ч.

ПК по обществен ред и законност - 18.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!