Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Четиридесет и първо заседание на Общински съвет - Хасково на 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

С В И К В А М:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА 11 АВГУСТ 2023 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ: „ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА С ТИТУЛЯР „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 Г. НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО КЪМ 31.12.2022 Г.

5.ОБСЪЖДАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ, СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2023 Г.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЕТАП I.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „НЕОВАТ“ АД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФвЕЦ/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.УЗУНДЖОВО.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „ЕНЕРДЖИ ЛАНД“ ЕООД, ЕИК: 207135839, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ХАСКОВО 6300, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №150, К-С „ГРАДСКИ ХАЛИ“, ЕТ.2, ОФИС 212, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФвЕЦ/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРИВО ПОЛЕ.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА „КРЕАТИВ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК: 207135579, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ХАСКОВО 6300, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №150, К-С „ГРАДСКИ ХАЛИ“, ЕТ.2, ОФИС 212, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ /ФвЕЦ/ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРИВО ПОЛЕ.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ИВАН МИНЕВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО 2023-2040 Г.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ХАСКОВО“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16FFPR002-5.001 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ ПО ПРИОРИТЕТ 5 „ВЪЗДУХ“ НА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ“, ПРИОРИТЕТ 3 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ“ ПО ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2021-2027 Г.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН НА 2023/2024 Г.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.729.596 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ. „ИЗГРЕВ-ЗАПАД“/

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.704.673 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ.1044, Ж.Р. „КЕНАНА“/

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР №77195.707.37 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 62 /ШЕСТДЕСЕТ И ДВА/ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ПЛАН-СХЕМА ПО ЧАСТ ВиК НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ИЗТОЧНО ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ОMV, ГР.ХАСКОВО“.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПР ЗА УПИ VIII И УПИ VII, КВ.4716 ПО ПЛАНА ГР.ХАСКОВО.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.62, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ БЕЗ ТЪРГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ В ПИ 47055.504.416 ПО КККР НА С.МАНДРА В ПОЛЗА НА ГОСПОДИН КИРИЛОВ ЯНЕВ И ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАСЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕЦ В ПИ 47055.504.416 ПО КККР НА С.МАНДРА.

25.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПО УЛИЦА В ОБХВАТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 77195.710.143, 77195.710.153 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

26.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.122.65 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“ И СХЕМА ПО ЧЛ.108, АЛ.2 ОТ ЗУТ С ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ ПО ЧАСТ ЕЛ.

27.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

28.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЯНУАРИ ДО М.ЮЛИ 2023 Г. ВКЛ.

29.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА №206, КАКТО СЛЕДВА:

На 07.08.2023 г. /понеделник/:

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата - 16.30 ч.

ПК по общинска собственост и стопанска политика - 17.00 ч.

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.30 ч.

 

На 08.08.2023 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт - 16.30 ч.

ПК по бюджет и финанси - 17.00 ч.

 

На 09.08.2023 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 17.00 ч.

ПК по образование, култура и вероизповедания - 17.30 ч.

ПК по обществен ред и законност - 18.00 ч.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!