Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители: с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване на следните принципи:

1. всеобхватност - управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на община Хасково.

2. отчетност и отговорност - общинския бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3. адекватност - съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на общината

4. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;

6. ефективност - степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

7. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджети на общината;

8. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

 

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:

1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на община Хасково включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

2. Документ за финансовата политика на общината;

3. Ръководство за оперативната дейност;

(2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител; бюджетните сметки на определените с решение на Общински съвет - Хасково второстепенни разпоредители. В рамките на бюджетите на второстепенните разпоредители, се съдържат бюджетните кредити на делегираните бюджети.

(3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

(4) Кметът на община Хасково организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разработва и утвърждава вътрешни правила за организация на бюджетния процес, които се утвърждават от кмета на Община Хасково.

(6) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово правна форма за получаване разпределяне и разходване на средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално и собствено финансиране на  проекти по Оперативни програми.

(7) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.

 

Чл. 3. (1) Бюджетът  и сметките за средства от Европейския съюз се съставят и изпълняват за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът и сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.

 

Чл. 4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Хасково е кметът на общината.

(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на негов заместник или секретаря на общината. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на община Хасково се определят от Общински съвет – Хасково  по предложение на кмета на общината.

(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

(7) Второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 5. Бюджетът на Община Хасково се приема от Общински съвет – Хасково по реда на Закона за публичните финанси.

 

Чл. 6. (1) Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

(2) Министърът на финансите утвърждава единна бюджетна класификация /ЕБК/ от унифицирани кодове за основните показатели и техните съставни елементи, групирани по определени признаци.

 

Чл. 7. (1) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.

(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.

(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват съгласно клаузите на сключените договори.

(4) Средствата по сметките за средства от Европейския съюз могат да се използват за плащания по съответните програми и проекти и в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз.

 

Чл. 8. Данъчните и неданъчни приходи по общинския бюджет се набират от физически и юридически лица въз основа на закон или на друг нормативен акт, административен акт или договор.

 

Чл. 9. (1) Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейност.

 

Чл. 10. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

(2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет и кмета на Община Хасково.

 

Глава втора

ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА

 

Чл. 11. Общинският съвет и кметът при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.

Чл. 12. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на община Хасково, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл. 13. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл. 14. (1) Ограничава се годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка  отделна година, като той не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя финансов ресурс за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор „Държавно управление“.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл. 15. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 16. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

Чл. 17. Общината представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

 

Глава трета

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 18. (1) Бюджетът на община Хасково включва:

1. приходи от:

а) местни данъци – при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси – при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения;

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи;

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране.

(2) Държавата компенсира намалението в приходите по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“, когато то произтича от провеждането на държавна политика.

Чл. 19. (1) По бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет по бюджетите на общината не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл. 20. Бюджетът на община Хасково е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.

 

Глава четвърта

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ С ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И С ДРУГИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

 

Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

 (2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.

Чл. 22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи, включително за местни дейности;

д) финансови компенсации от държавата;

2. временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ се предоставят в срокове, определени със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 23. (1) Държавата финансира делегираните на община Хасково държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 24. С общата изравнителна субсидия за местни дейности се цели осигуряване на минимално равнище на местните услуги за гражданите в общината. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 25. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 26. (1) При извършване на промени по реда на  Закона за публичните финанси размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се счита за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет- Хасково.

 

Глава пета

СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ И НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 27. (1) Бюджетната процедура в община Хасково включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, общинския бюджет, годишните разчети за сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг.

(2) Кметът на община Хасково разработва и организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината, със съдействието на кметовете на кметства, и при спазване условията на чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публични финанси.

(3) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

Чл. 28. (1) Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. указанията по чл. 67, ал.6 и чл.82, ал.4 от Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в ЗПФ;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.

(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на община Хасково представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 29. (1) Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници и второстепенните разпоредители с бюджет в общината, на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза от общинския съвет;

2. указанията по чл.67, ал.6 и чл.82, ал.4 от ЗПФ;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

(2) Изготвеният проект на бюджета се придружава от разчети по показателите по ЕБК, определени с Указанията по чл.67, ал.6 от ЗПФ  от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ

(3) На основание чл.84, ал.4 от ЗПФ, кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването за Закона за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 (4) Кметът на общината внася в Общински съвет - Хасково окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ,   в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

(5) В случай на процедура по финансово оздравяване кметът на общината изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

 

Глава шеста

ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 Чл. 30. (1) Проектът на бюджет на община Хасково се разглежда по ред определен от общинския съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за общината показатели и разпоредби.

(3) С решението по ал. 2 Общински съвет - Хасково одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават петнадесет на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават петдесет на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза.

(4) Целевата субсидия за капиталови разходи  определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.

(5) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, при разглеждането на бюджета от общинския съвет се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;

2. общинските бюджети да включват и други показатели.

(7) Бюджетът на община Хасково се разпределя съгласно нормативните изисквания по тримесечия, което се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 31. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 32. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и/или от изравнителната субсидия на общините.

Чл. 33. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет и се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от ЗПФ,  по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 34. (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по  Закона за публичните финанси.

(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

Глава седма

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 35. (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства,кметски наместници и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) През бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи, в рамките на своята компетентност.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 36. Приходите по бюджета на община Хасково се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 37. (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените в размера на общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, се одобряват от Общински съвет - Хасково. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ .

(3) Общинският съвет одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на община Хасково отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) С настоящата Наредба се определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ (Приложение № 2 към Наредбата).

Чл. 38. (1) Общински съвет - Хасково може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени по приетия бюджет на общината за съответната година, при спазване на ограниченията на ЗПФ, а именно:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности – между утвърдените в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

3. да се разпорежда с резерва по чл.31 за непредвидени и/или неотложни разходи в местните дейности.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал.1 кметът издава заповеди.

(3) След извършване на промени по реда на ал.1, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети, както и тези по чл.112, ал.5 от ЗПФ, които се одобряват по определен от Общинския съвет ред.

Чл. 39. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по  Закона за публичните финанси като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 40. (1) Капиталови разходи, които са извън обхвата на тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал.2, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общината фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпускани по реда на чл.130ж, ал.1 от ЗПФ.

(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 41. Не е допустимо извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в общинския бюджет. Не се допуска и увеличение на наличните към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на годината просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

Чл. 42. (1) Трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, а в случай на остатък, той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключване на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ - „в“ от ЗПФ не се възстановяват и може се разходват за същите цели през следващите бюджетни години.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 43. (1) При нарушение на бюджетната дисциплина кметът на община Хасково може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината до момента на неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал.1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

 

Глава осма

МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ

 

Чл. 44. Общината е в състояние на финансово затруднение, когато са налице три или повече от следните условия, регламентирани в ЗПФ:

1.не се спазват фискалните правила по чл.32 ал.1 и 2 от ЗПФ;

2.наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

3.наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

4.наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;

5.бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години;

6.осредненото равнище на събираемостта за данъка върху недвижимите имоти  и данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетени за последната година.

Чл. 45. (1) В случай на възникване на финансово затруднение се открива процедура за финансово оздравяване за период от една до три години. В нея се вземат предвид интересите на местната общност.            

Чл. 46. При установяване на наличието на три или повече от условията по чл.130а, министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действия по откриване на процедура по финансово оздравяване.

Чл. 47. Откриване на процедура по финансово оздравяване:

(1) Ежегодно в срок да 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл.130а, ал.1 от ЗИД на ЗПФ към края на предходната година.

(2) Когато при оценката се установи, че са налице три или повече от условията по чл.130а, ал.1 от ЗИД но ЗПФ, кметът на общината уведомява в 7-дневен срок общинският съвет, че общината се намира във финансово затруднение и предлага на общинския съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал.2 общинският съвет приема решение, с което:

1.открива процедурата за финансово оздравяване;

2.възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на плана с местната общност;

3.определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване  и приема плана за финансовото оздравяване.

Чл. 48. (1) Планът за финансово оздравяване следва да съдържа:

1.система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;

2.индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на персонала и график за изпълнението им;

3.управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;

4.оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги.

5.други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.

(3) В случай, че общината има просрочени задължения, към плана за финансово оздравяване задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения, която включва:

1.мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;

2.мерки за повишаване събираемостта на приходите;

3.времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.

(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда временен безлихвен заем от централния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите в рамките на срока за публичното обсъждане, определен от общинския съвет.

(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал.4 се изпраща на министъра на финансите.

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Чл. 49. За сметка на Централния бюджет може да бъде отпуснат временен безлихвен заем за целите на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общината, ако същия е съобразен със становището на министъра на финансите, като срокът за възстановяването му не може да бъде по-дълъг от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от Общинския съвет.

Чл. 50. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заема.

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да вземе решение за получаване на безлихвени заеми или поемане на общински дълг чрез сключване на договор за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал.2 в 30-дневен срок от уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.

Чл. 51. (1) Кметът на общината има възможност да поиска допълнителна субсидия от Централния бюджет, когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл.40, ал.1 са постигнати:

1.намаление на просрочените задължения;

2.първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителна разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;

3.устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с еднократен характер;

4.повишена събираемост на собствените приходи;

5.намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер.

(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано то 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.

(3) Към искането по ал.2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението но плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия.

Чл. 52. (1) Посредством предложение на кмета на общината общински съвет- Хасково може да прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване чрез финансово подпомагане с безлихвен заем от централния бюджет, е необходимо да се съгласува предварително с министъра на финансите.

 

Глава девета

ТЕКУЩО НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА

 

Чл. 53. В съответствие с чл.137, ал.1 от ЗПФ, кметът на община Хасково осъществява текущо наблюдение на изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз.

(1) Кметът на общината представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели за полугодието.

(2) Информацията по ал. 1 се представя от кмета на общината в Министерството на финансите.

(3) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз – за първо полугодие и за годината, като публикува информацията на интернет страницата на община Хасково.

 

Глава десета

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

Чл. 54. (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. Съгласно чл.140, ал.1 от ЗПФ, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет придружен с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал.1 се придружава от отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет за състоянието на общинския дълг за съответната отчетна година, в т.ч. съгласно чл.137, ал.1, т.2 от ЗПФ и текущото състояние на дълга на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, както и друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал.1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал.3 от ЗПФ .

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал.1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

(5) След обсъждането по ал.4, общинският съвет приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал.5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал.2 се публикуват на интернет страницата на общината.

 

Глава единадесета

СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Чл. 55. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез сметки за чужди средства.  Сметките  за  чужди  средства  са  финансово-правна  форма  за  получаване, съхраняване,  разпределяне  и  разходване  от  бюджетните  организации  на  чужди средства;

(2) Сметките за чужди средства не се включват в бюджета на общината;

(3) За сметките за чужди средства не се съставят и утвърждават бюджети и разчети.

Чл. 56. (1) Чрез сметките за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности освен администрирането на чужди средства и дейността на съответните държавни органи по принудително изпълнение и конфискуване на активи и последващото управление и разпределение на събраните средства съгласно изискванията на приложимото законодателство.

 (2) Постъпления и плащания, които не представляват чужди средства, подлежат на отразяване като приходи, разходи, трансфери или финансиране само по съответните бюджети или сметки за средства от Европейския съюз в съответствие с единната бюджетна класификация и указанията на министъра на финансите, независимо от това дали за извършването на тези операции са прилагани сметки за чужди средства.

Чл. 57. Указания по прилагане на режима на сметките за чужди средства се предоставят от министъра на финансите.

Чл. 58 (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджетни средства чрез сметки за средства от Европейския съюз.

 (2) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.

 (3) Общината  и  нейните  разпоредители  с  бюджетни  средства  имат самостоятелни сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

Чл. 59 (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български  левове. 

(2) Разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз на общината се изготвят и актуализират от Кмета на общината и се утвърждават от Общинския съвет. 

(3) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината съгласно прието решение на Общинския съвет. 

(4) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното  финансиране  със  средства  от  Европейския  съюз  и  свързаното  с  тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година. 

(5)  В  случаите  на  отказ  на  финансиращия  орган  да  верифицира  разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с разпоредбите на ДДС № 7/2008 г. на Министерство на финансите. 

(6) Разчетите по ал.2 са с индикативен характер и съдържат информация за основните показатели по чл. 14, ал. 1 от ЗПФ:

1. Наименование на Оперативната програма.

2. Приходи, в т.ч. от Европейския съюз и от общинския бюджет.

3. Разходи.

Чл. 60. Разпоредители  със  сметки  за  средства  от  Европейския  съюз  са  ръководителите на бюджетни организации.

Чл. 61. (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори. 

     (2)  Разпоредбата  на  ал. 1  се  прилага,  при  условие,  че  не  противоречи  на съответното  законодателство  на  Европейския  съюз,  на  договорите,  условията  и изискванията на програмите и проектите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 § 1. Настоящата наредба е приета с Решение №813 от 21.12.2018 година на Общински съвет - Хасково, на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2. Неразделна част от тази наредба са Приложение № 1 и Приложение № 2

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 29, ал.3

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

I.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ.

1.Председателят на общинския съвет организира публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, като публикува в местните средства за масово осведомяване и на официалната интернет страница на Община Хасково обява/покана/, съдържаща:

   а/  датата, началния час и мястото на провеждане на обсъждането;

   б/ дневния ред на обсъждането;

   в/ основните показатели на проекта на общинския бюджет, в достъпен за гражданите формат и вид;

   г/ адрес на електронна поща, на който гражданите могат да изпращат становища и предложения по проекта на бюджет.

2. Кметът на общината организира изготвянето на презентация, представяща

проекта на бюджет в достъпна за гражданите форма и вид, които се предоставят на участниците в обсъждането.

3.Публичното обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще протече и продължителността на изказванията.

4.Дневният ред на обсъждането включва информация относно:

 • общото финансово състояние на общината;
 • основни приоритети на бюджетната политика на общината;
 • проект на приходната част по общинския бюджет – собствени приходи и  трансфери от държавния бюджет;
 • проект на разходната част по общинския бюджет по основни дейности;
 • проект на инвестиционната програма на общината;
 • проект на мерки и дейности от общинските програми/фондове;
 • разходи за обслужване на общинския дълг за съответната бюджетна година, лимит за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
 • информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка, оценка или изпълнение, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще бъдат реализирани през съответната бюджетна година и за които е нужно задължително съфинансиране от бюджета на общината.            5. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването за Закона за държавния бюджет за съответната година.

6.Оповестяването по т.1 се извършва най–малко 7 дни преди насрочената дата за публичното обсъждане.

7.Становища и предложения по проекта на общинския бюджет могат да се подават в деловодството на Община Хасково не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8.За обсъждането по т.1 и постъпилите предложения по т.4 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта на общински бюджет при разглеждането му в Общински съвет.

 

II.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.

1.Председателят на общинския съвет организира публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, като публикува в местните средства за масово осведомяване и на официалната интернет страница на Община Хасково обява/покана/, съдържаща:

   а/  датата, началния час и мястото на провеждане на обсъждането;

   б/ дневния ред на обсъждането;

   в/ основните показатели на годишния отчет за изпълнението общинския бюджет, в достъпен за гражданите формат и вид.

2. Срокът за провеждане на публичното обсъждане по т.1 за съответната година е не по-късно от 30 септември на следващата година, като оповестяването му се извършва най–малко 7 дни преди насрочената датата на публичното обсъждане.

3. Публичното обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще протече и продължителността на изказванията.

4. Дневният ред на обсъждането включва информация относно:

 • общото финансово състояние на общината към края на бюджетната година;
 • изпълнението на приходната част по общинския бюджет – собствени приходи и трансфери от държавния бюджет;
 • изпълнението на разходната част по общинския бюджет по основни дейности;
 • изпълнението на инвестиционната програма на общината;
 • изпълнението на мерките и дейностите от общинските програми/фондове;
 • отчетът за състоянието на общинския дълг към края на бюджетната година;
 • изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.

5.За обсъждането по т.1 се води протокол, който е неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет при разглеждането му в Общински съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.36, ал.5

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 94, АЛ. 3, Т.1 И 2 И АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ (ЗПФ)

 

 1. „Поети ангажименти за разходи“ са клаузи на договори, международни споразумения, нормативни актове, решения на държавен, общински или съдебен орган или други документи, които обвързват общинския бюджет и сметките за средства от Европейския съюз с бъдещи плащания за разходи и/или нови задължения за разходи с определима стойност към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата, с изключение на: разходите за персонал, пенсии, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и общините дълг) , както и разходите за данъци и други публични държавни и общински вземания.
 2.  „Нови задължения за разходи“ са паричните задължения за разходи, които възникват през текущата година, независимо от това дали са платени, с изключение на задълженията за разходи за персонал, пенсии, лихви по дълга (включително по гарантирания от държавата и от общините дълг) , за данъци и други публични държавни и общински вземания. Не са нови задължения за разходи провизиите за задължения съгласно счетоводното законодателство, приложимо за бюджетните организации, задълженията от предходни години, задълженията, които представляват дълг, както и поетите ангажименти за разходи.
 3. С решението за приемане на бюджета за съответната година Общински съвет одобрява стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината, както и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период, съгласно ограниченията по чл. 94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ.
 4. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет на Община Хасково за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
 5. Наличният ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.
 6. Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ към края на предходната година.
 7. Кметът на общината осъществява текущо наблюдение и контрол върху достигнатите стойности на показателите по т.1 и 2 и извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към полугодието, в съответствие с приетите от Общински съвет максимални размери за съответната година, с цел да не бъдат надхвърлени ограниченията по чл. 94, ал.3, т.1 и 2 и ал.6 от ЗПФ, в резултат на което Община Хасково да изпадне във финансово затруднение. При необходимост кметът на общината определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.
 8. Първостепенният разпоредител Община Хасково изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникналите задължения за всяко тримесечие на бюджетната година.
 9. Второстепенните разпоредители с бюджет изготвят и представят в Община Хасково справка за ангажиментите заедно с тримесечните си  отчети за касово изпълнение на бюджета си, като се съобразяват с указанията на Министерство на финансите.
 10.  Разходите за консумативи, вода, ток, отопление и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
 11.  За спазване на изискванията на ЗПФ не следва да се поемат ангажименти за разходи без осигурено финансиране.
Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!