Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

НАРЕДБА за УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО и ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ "УЗУНДЖОВО" на ТЕРИТОРИЯТА на ОБЩИНА ХАСКОВО

НАРЕДБА
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ТАКСИТЕ СЪБИРАНИ НА ЛЕТИЩЕ
''УЗУНДЖОВО'' НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ
РАЗДЕЛ ІІІ. ВИДОВЕ ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ
РАЗДЕЛ ІV. ТАКСА ЗА КАЦАНЕ
РАЗДЕЛ V. ТАКСА ПАРКИНГ
РАЗДЕЛ VI. ТАКСА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕНА НА ЛЕТИЩЕТО С ЦЕЛ РАЗЛИЧНА ОТ АВИАЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за общинската собственост и урежда
управлението и стопанисването на летище ''Узунджово''.
(2) С наредбата се определят и размерът на таксите за използване на летище ''Узунджово'', редът и
случаите, при които те се събират.
(3) Летище ''Узунджово и прилежащите към него сгради и съоръжения функционират и се
управляват в съответствие със законите на Република България, решенията на Общинския съвет и
тази наредба.
Чл. 2. Летище ''Узунджово'' е частна общинска собственост по смисъла на чл. 3,ал. 3 от Закона за
общинската собственост.
Чл. 3. Строителните и ремонтните работи в летище ''Узунджово'' се съгласуват предварително с
управителя на летището, при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи
тази дейност.
Чл. 4. Изграждането на нови и преустройството на вече съществуващи сгради на летище
''Узунджово'' става с решение на Общински съвет – Хасково.


РАЗДЕЛ ІІ

УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ
Чл. 5. Летище ''Узунджово'' се управлява и стопанисва от община Хасково като летищен оператор.
Чл. 6. Управител на летище „Узунджово“ e директорът на дирекция ''Икономика и стопански
дейности, управление на общинска собственост'' в община Хасково.
Чл. 7. Отговорник по сигурността на летище ''Узунджово'' е началникът на сектор ''Контрол,
обществен ред и законност'' в община Хасково.


РАЗДЕЛ ІІІ

ВИДОВЕ ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 8. (1) В летище ''Узунджово'' се събират такси за:
1. кацане на въздухоплавателните средства;
2. паркиране;
3. ползване на терена на летището с цел различна от авиацията.
(2) Таксите по ал. 1 т. 1 и т. 2 се заплащат от превозвача или от собственика на
въздухоплавателното средство, ако той не посочи превозвач.
(3) Таксите по ал. 1 т. 3 се заплащат от заинтересованото физическо или юридическо лице.
(4) Таксите по чл. 8 ал. 1 са посочени в Приложение № 1 към настоящата наредба.
(5) Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на община Хасково или в брой в
касов салон на общината.
Чл. 9. От заплащане на таксите по чл. 8, ал. 1 се освобождават:
1. въздухоплавателни средства, изпълняващи полети за търсене и спасяване;
2. въздухоплавателни средства, провеждащи полети с хуманитарни цели;
3. държавни въздухоплавателни средства, когато изпълняват държавни полети;
4. въздухоплавателни средства, търпящи бедствие или подложени на незаконна намеса;
5. въздухоплавателни средства, използвани за облитане на аеронавигационните съоръжения;
6. въздухоплавателни средства, които са върнати на летището поради технически причини или
поради неблагоприятни метеорологични условия, когато полетът е извършен с излитане и кацане
на едно и също летище без междинно кацане на друго летище;
Чл. 10. (1) Превозвачите, които са български физически и юридически лица, заплащат таксите в
левове по централния курс на Българската народна банка за деня на плащане, включително за
наети от тях въздухоплавателни средства.
(2) Превозвачите, които не са български физически или юридически лица, заплащат таксите в
конвертируема валута и в случаите, когато ползват въздухоплавателно средство - собственост на
български физически или юридически лица.
Чл. 11. При съвместно провеждане на полети от двама или повече превозвачи, включително и при
чартърни полети, таксите се заплащат от въздушния превозвач или авиационния оператор, който е
заявил полета.


РАЗДЕЛ ІV

ТАКСА ЗА КАЦАНЕ
Чл. 12. (1) Превозвачите или собствениците на въздухоплавателното средство заплащат такса за
всяко кацане на летище ''Узунджово''.
(2) Размерът на таксата се изчислява в зависимост от типа на въздухоплавателното средство като за
типа летище, което е летище ''Узунджово'', те биват леки и ултралеки.
(3) Задължението за заплащане на такса за кацане възниква от момента на допиране на
въздухоплавателното средство на земята.
(4) В таксата за кацане са включени разходите по:
1. поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището;
2. ограничаването и отстраняването на препятствията;
3. поддържането на визуалните аеронавигационни средства;
4. аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на
летището и в неговата околност;
5. управлението на движението на територията на летището;
6. всички други разходи по имотите.
(5) Такса за кацане се събира не повече от пет пъти за един ден на едно и също въздухоплавателно
средство.


РАЗДЕЛ V

ТАКСА ПАРКИНГ
Чл. 13. (1) Превозвачите или собствениците на въздухоплавателното средство заплащат такса
паркинг за въздухоплавателните средства.
(2) В таксата за паркинг са включени разходите по:
1. осигуряването на съоръжения за престоя на местостоянка на въздухоплавателното средство;
2. поддържане на терена на стоянката и хангара.
(3) Община Хасково може да отказва паркинг за определени периоди или паркинг за базиране,
когато липсват площи или възможност за осигуряване на безопасността на движението.
Чл. 14. (1) Такса за паркинг не се събира в случаите, когато излитането на въздухоплавателни
средства се задържа поради:
1. мероприятия, свързани с безопасността и/или сигурността на полета;
2. форсмажорни причини;
3. оказване на спешна медицинска помощ.
Чл. 15. (1) Такса за паркинг при базиране на въздухоплавателни средства (постоянно и временно)
се заплаща от превозвачите или собствениците на въздухоплавателното средство при наличието на
писмено съгласие между тях и община Хасково за базиране на дадено въздухоплавателно средство.
(2) Съгласието за базиране между превозвач и община Хасково и неговото изменение се
регистрират в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
(3) В съгласието за базиране се определят типът, регистрационният знак на въздухоплавателното
средство и периодът за базиране.


РАЗДЕЛ VI

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕНА НА ЛЕТИЩЕТО С ЦЕЛ РАЗЛИЧНА ОТ АВИАЦИЯТА
Чл. 16. (1) В случаите извън предвидените в чл. 8 ал. 1 т. 1 и т. 2 от настоящата наредба се заплаща
такса за ползване на терена на летището с цел различна от авиацията.
(2) За ползване на терена на летището по този ред, лицето заявило ползване изрично заявява
същността и целта на мероприятието.
(3) Такса за ползване на терена на летището с цел различна от авиацията се заплаща от физически
и/или юридически лица при наличието на писмено съгласие между тях и община Хасково.
(4) В таксата за ползване на терена на летището с цел различна от авиацията са включени
разходите по:
1. поддържането на летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището;
2. ограничаването и отстраняването на препятствията;
3. поддържането на визуалните аеронавигационни средства;
4. аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на
летището и в неговата околност;
5. управлението на движението на територията на летището;
6. всички дължими местни данъци и такси за имота.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. Летище ''Узунджово'' обхваща два имота на територията на община Хасково - поземлен имот с
идентификатор № 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, вид собственост:
общинска частна, вид територия: територия на транспорта, НТП за летище, аерогара, площ
2649475 кв. м, стар номер 194001, заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на
изпълнителен директор на АГКК, ведно със сградите и останалите подобрения и приращения в
имота и поземлен имот с идентификатор № 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с.
Узунджово, п.к. 6350, м. с. Узунджово, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана,
НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на
КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на изпълнителен директор на АГКК, ведно със
сградите и останалите подобрения и приращения в имота.
2. Ползване на терена на летището с цел различна от авиацията – цел различна от авиацията следва
да се разбират възможността физически и юридически лица да организират мероприятия с цел
задоволяване на потребности от местно значение. Например еърсофт събитие, концерти и др.
3. Ултралеко въздухоплавателно средство е с максимална излетна маса до 750 кг.
4. Леко въздухоплавателно средство е с максимална излетна маса до 5 700 кг.
5. Управител по смисъла на тази наредба следва да се разбира управител на летището за
целите на НАРЕДБА № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност
на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (Загл. изм. – ДВ, бр.
80 от 2021 г., в сила от 24.02.2022 г.) и Ръководство за управление и експлоатация на
летище и не му се вменяват функции на разпореждане съгласно Търговския закон.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 Общински съвет - Хасково определя следните цени за заплащане

на съответната услуга за 24 часа:


№       Цени за ползване на летище ''Узунджово''                           Цена в лева
1         Такса за кацане на ултралеко въздухоплавателно
            средство съгласно чл. 8 ал. 1 т. 1                                                   5,00 лв.
2         Такса за кацане на леко въздухоплавателно средство
           съгласно чл. 8 ал. 1 т. 1                                                                  10,00 лв.
3         Такса за паркинг на леко и ултралеко въздухоплавателно
           средство съгласно чл. 8 ал. 1 т. 2 на стоянка                                 5,00 лв.
4         Такса за паркинг на леко и ултралеко въздухоплавателно
            средство съгласно чл. 8 ал. 1 т. 2 в хангар                                  10,00 лв.
5         Такса за ползване на терена на летището с цел
            различна от авиацията съгласно чл. 8 ал. 1 т. 3                       998, 66 лв.

Последна промяна: 19 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!