Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на Община Хасково

НАРЕДБА

 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО НА ГРОБИЩНИТЕ  ПАРКОВЕ  НА  ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА  ХАСКОВО  

 

 

РАЗДЕЛ      І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ     ІІ. УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ    ІІІ. ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

РАЗДЕЛ    ІV. ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

РАЗДЕЛ    V.ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

РАЗДЕЛ     VІ.КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

                

                                

РАЗДЕЛ  І

                

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1./1/ Тази Наредба се издава на основание чл.8 от ЗОС и урежда управлението и вътрешния ред в трите гробищни парка (Централен, Кенански и Македонски), както и реда, условията за извършване на погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните  с тази дейност услуги.

/2/ Гробищните паркове и прилежащите към тях сгради и съоръжения функционират и се управляват в съответствие със законите на Република България, решенията на Общинския съвет и тази Наредба.

/3/ Гробищата в кметствата на територията на Община Хасково се управляват и стопанисват от съответния кмет или кметски наместник на населеното място.   

Чл. 2./1/ Гробищните паркове са публична общинска собственост  по смисъла на чл.3,ал.2,т.2 от Закона за общинската собственост(ЗОС).

/2/ На територията на гр.Хасково действат:

1. Централен гробищен парк;

2. Кенански гробищен парк;

3. Македонски гробищен парк;

Чл. 3. Площта на гробищните паркове се определя съгласно общия и подробните устройствени планове на Общината.

Чл. 4. Строителните и ремонтните работи в парцелите и по сградите, находящи се в гробищните паркове се съгласуват предварително с Управителя на дружеството “Обреден дом” ЕООД” – Хасково, при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

Чл. 5. Създаването на нови и разширяването, или закриването на действуващите гробищни паркове и гробища на територията на Община Хасково става с решение на Общински съвет – Хасково.

Чл. 6./1/ Озеленени площи със специфично предназначение се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Община Хасково и подробни устройствени планове за парковете.

/2/ Подробни устройствени планове за парковете се приемат с решения на Общински съвет – Хасково, независимо от техния териториален обхват.

/3/ С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени.Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете от юг на север.Редовете и гробовете се отделят задължително с междинни пътеки.

/4/ Урнови стени ( колумбарий), както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове на територията на Община Хасково, съобразно утвърдените проекти по ал.1.  

 

 

                              РАЗДЕЛ  ІІ

 

                            УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 7. Гробищните паркове се управляват и стопанисват  от “Обреден дом”  ЕООД – Хасково, посредством неговия Управител, който след писмено съгласуване от кмета на община Хасково или упълномощено от него лице /доп. с Решение №104 от 25.03.2016 г./, се грижи:

-  за реда и поддържането на главните и второстепенни алеи на гробищните паркове, парцели и места за урнополагане;  

- контролира обособените парцели за различните религиозни общности и етнически групи;

-  осъществява стопанска дейност свързана с всички видове погребални услуги и продажба на погребални стоки и атрибути;

-  определя със заповед цената на различните видове траурни стоки и услуги;

- цената на погребения на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини и настанени в заведения за социални услуги се заплащат от Община Хасково, като тя е определена с решение на Общински съвет;

  • назначава и освобождава от длъжност служителите и работниците в дружеството;
  • определя цена за ползване на стаи и зали прилежащи към гробищните паркове;
  • определя вход за влизане на МПС в гробищните паркове;

/Текстът на чл.7 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 8. Община Хасково финансира дружеството със специално заделени средства от общинския бюджет за покриване разходите свързани с гласуваните от Общински съвет стойности – безплатни за определена категория граждани-услуги за погребения, както и средства за охрана, поддръжка и обновяване на гробищните терени, сгради и съоръжения.

 

 

                    

              

                                         РАЗДЕЛ  ІІІ

 

           ГРОБНИ  МЕСТА  И  ТЯХНОТО  ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 9./1/ Гробните места представляват единични гробове (обикновени гробни места), урнови гробове, урнови ниши, гробници и фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гробове. Те са обособени части от траурния парк/ гробището/, съгласно изискванията на Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването / ДВ бр.92/ 1984г, изм. и доп. ДВ бр.63/1993,изм. и доп. ДВ бр.59/2002 год./, за полагане на ковчега с тялото на покойника.

/2/ Урна с праха на покойника може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или обикновен гроб.

/3/ Урновите гробове са обособени части от гробищния парк или гробище, с размери: 0.70 м х 1.00 м,  предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници                                                
/4/ Урновите ниши /колумбарий/ са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени /урнови стени – колумбарий/с определени размери, за полагането на урни с пепел  от кремирини покойници

/5/ Размерите на урновите стени (колумбарий) и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

/6/ Урна с пепел от кремиран покойник може да се положи както в урнова ниша (колумбарий), така и в урнов или обикновен гроб (вече съществуващ).
/7/ Допуска се възможност за изнасяне урната с пепел от кремиран покойник (по желание на близките) и поставяне в избрано от тях подходящо място, след попълване на декларация, в която се посочва мястото за съхранението на урната. Попълнената декларация се съхранява в архива на “Обреден дом” ЕООД – Хасково.

/8/ Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено.

/9/ Изкопаването на гробни места се извършва от лица/гробари/, назначени от “Обреден дом” ЕООД или близки на покойника, съгласувано с “Обреден дом” ЕООД.

Чл. 10. /1/ С полагането на покойник или урна с праха му в гробно място или урнова ниша, за наследниците му се поражда правото на гробоползване.

/2/ Предимство при упражняване на правото на гробоползване имат лицата – наследници на първия покойник към датата на неговата смърт. След изчерпването на лицата, които са били наследници на първия покойник към датата на смъртта му, правото преминава върху лицата – наследници на втория покойник към датата на неговата смърт и т.н.

/3/ Правото на ползване на обикновено гробно място и урнов гроб, както и семейна гробница обхваща:

      а/ извършване на последващи погребения по реда и условията на тази наредба;

      б/  извършването на траурни и възпоменателни обреди;

      в/  оформянето на гробните места с поставяне на временни или трайни надгробни знаци като: паметник, портрети с лика и надписи с името на покойника и датата на смърт, с декоративна ограда по установени размери на гробното място и засаждане на декоративни цветя и треви;

/4/  Благоустрояването по отношение на отделните гробове и семейни гробници,което не се включва в правото на гробоползване по предходната алинея се допуска по искане на наследниците или на инициативни граждански организации след съгласуване с Управителя на “Обреден дом” ЕООД.

/5/  Оформянето на гробните места и тяхното благоустрояване не може да излиза извън установените в Наредба № 21 /Обн. ДВ, бр.92/20.11.1984г./  размери на гробните места и се осъществява след издаване на разрешение от  “Обреден дом” ЕООД, респективно от неговия Управител. /Текстът на чл.10, ал.5 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 11. /1/ Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване за вечни времена на основание  Закона за местните данъци и такси.

/2/  Гробните места се ползват безплатно само за срок от осем години при погребване на първия покойник.

/3/  Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

/4/  Безвъзмездно преотстъпване на право на гробоползване между наследниците се доказва пред съответните длъжностни лица от “Обреден дом” ЕООД  въз основа на удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация за съгласие на наследниците.

Чл. 12./1/ Правото на  гробоползване след първите осем години може да бъде продължено периодически за срок до 15 /петнадесет/ години  по искане на някой от наследниците, след представяне на удостоверение за наследници и заплащане на таксата  по Закона за местните  данъци и такси – до изтичане на осемгодишния срок.

/2/ Управителят на “Обреден дом” ЕООД може да разреши възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока му, по искане на заинтересованото лице и след като се увери, че закъснението се дължи на уважителни причини и гробното място е добре оформено и поддържано. /Текстът на Чл.12, ал.2 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

/3/ Безсрочното право на гробоползване, в случаите на възмездно придобиване за вечни времена на основание  Закона за местните данъци и такси, може да се придобие от ползватели с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи, след заплащане на определените от Общински съвет Хасково цени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

/4/ Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал. З.
 

Чл. 13./1/ Ексхумация на трупове или останките им за използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.

 /2/ Полагането на друг покойник в обикновено гробно място не се разрешава преди изтичането на санитарен срок от предишното погребение.Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл. 14./1/След изтичането на определения срок неокупените гробни места остават на разпореждане на “Обреден дом” ЕООД  и могат да се предоставят за нови погребения.Останките на покойника се изваждат и поставят в специално изградени за целта костници.

/2/ При изваждане на кости на единствен покойник от гробното място за преместването им в друг гроб по желание на наследниците, освободеното гробно място остава на разпореждане на “Обреден дом” ЕООД за нови погребения. Правото на гробоползване по отношение на този гроб се прекратява независимо от срока, за който мястото е откупено.

Чл. 15.  При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на съответната такса, съгласно чл. 13 ал.1 и ал.2 от настоящата наредба, в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му, като предимство има покойника                                      .
2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието наследниците по низходяща линия на погребания.
3. Съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания                                          .
4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен  /братя и сестри/ и техните низходящи до първа степен                       .
5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.
Чл.16. За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

 

 

                                   Р А З Д Е Л   ІV

 

            ПОГРЕБЕНИЯ  И  УРНОПОЛАГАНЕ

 

Чл. 17./1/ В гробищните паркове се погребват починали жители на гр.Хасково, както и обитатели на града към датата на смъртта им, ако погребването им в гробище по техния постоянен адрес е невъзможно или много затруднено, или  по желание на наследниците на покойника.

/2/ Покойници, чужди граждани, починали в гр.Хасково се погребват в гробищните паркове, освен ако близките им са поискали погребението да стане другаде.

Чл. 18. /1/ Погребенията се извършват през деня, най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа след установяването на смъртта.

/2/Погребване след 48 часа се разрешава при условие,че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

/3/ Установяването на смъртта се извършва от лекар.

Чл.19./1/В случай на съмнение за насилствена смърт, констатиралият я лекар незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Той може да поиска съдебно-медицинско освидетелстване на трупа с аутопсия, снемане на зъбната формула, определяне кръвната група на покойника и вземане на проби от трупа за хистологично изследване. Погребението се разрешава след извършване на предписаните действия.

 /2/ Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа извършен на местопроизшествието от специализираните служби.

Чл. 20./1/ Актът за смърт се съставя от служител на Община Хасково не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта и след представяне на свидетелство/съобщение/ за смърт и документ за самоличност на покойника от неговите близки или от социалното или болничното заведение, в което е настъпила смъртта, както и от служител на “Обреден дом” ЕООД.

 /2/  Актът за смърт може да се състави и след изтичането на срока по ал.1, без да е необходимо решение на съда за това, когато се наложи съдебномедицинско освидетелстване на трупа при условията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. Органът на съдебната власт, назначил съответната съдебномедицинска експертиза, издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

 /3/Погребението се извършва  след представяне на препис-извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение на погребението.

Чл.21. Настоящата Наредба допуска извършването на погребения по следните изброени начини :

1.Традиционни–снасипване;  

2. Чрез кремации - полагане на урната с праха на покойника в урнова ниша или гроб /урнов или обикновен/;                                         
3. В оборотни гробници /след третиране на покойниците с биоензими, одобрени по съответен ред от компетентните държавни органи/;
       

 

 

                                   Р А З Д Е Л   V

 

ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  СИГУРНОСТ  В  ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл. 22. Гробищните паркове са отворени за посещения:

            1. За времето от 1април  до  30 септември

                - от  7.00  до  20.00 часа;

            2. За времето от 1 октомври  до  31 март

                - от  8-00  до  18-00 часа;

Чл. 23. В гробищните паркове се забранява :

- влизането на лица извън времето определено в чл.24;

- посещението на деца под 14 годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;

-  въвеждането на кучета и други животни;

- приготвянето на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешението на упълномощен служител на “Обреден дом” ЕООД, както и изоставянето на строителни материали; /Текстът е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

- не се разрешава хвърлянето на пръст, хранителни и други отпадъци, както и увехнали цветя върху съседни гробове и по алеите освен на определените за целта места;

-   отсичането на дървета без съответното разрешение;

- засаждането на храсти, високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места.Ако има такива  - същите се премахват без предупреждение от служители на “Обреден дом” ЕООД.

-   палене на огньове;

- разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други извън определените  за целта места;

извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:
а/дейностите, извършвани от “Обреден дом” ЕООД  
/Текстът е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/


б/продажбата на религиозни потреби в култовите сгради /параклиси и храмове/ на съответните религиозни общности.


Чл.24 /1/ Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява съгласно определената в тази наредба такса в размер на 1 лв. за всяко превозно средство, посредством автоматизирана система за събиране на таксата.

          /2/  Таксата по ал./1/ се събира от служител на “Обреден дом” ЕООД – Хасково.

         /3/  Таксата по ал./1/ не се събира по време на погребения извършвани от “Обреден дом” ЕООД - Хасково, помен – панахида и официални религиозни празници на съответните религиозни общности.

        /4/ Физически и юридически лица, извършващи траурни  услуги заплащат такса “вход катафалка” в размер на 25 лв. и такса “превозни средства” в размер на 35 лв.   

/Текстът на Чл.24 е отменен с Решение №13 от 11.12.2015 г. на Общински съвет – Хасково/         

 

Чл. 25. Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

Чл. 26. Изоставени, изпочупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробовете от работниците по гробищните паркове по нареждане на администрацията.

Чл. 27. Паметници и други трайни надгробни знаци от изоставени и отнети гробни места се демонтират. Услугата се включва към допълнителната подготовка на гроба и е платима.

Чл. 28. Наследниците на изоставени и отнети гробни места нямат право на материално обезщетение за извършените от тях строителни дейности по гробовете по време на тяхното ползване /паметници, огради, пътеки и др./

Чл. 29.  Към ползвателите на гробни места, които са откупени за вечни времена преди влизането в сила на тази Наредба, важи изискването да бъдат благоустроени и да се поддържат в добър вид.

Чл. 30 Поставянето на пейки, огради и маси от ползвателите на гробните места, по изключение, става с разрешение на Управителя  на “Обреден дом” ЕООД – Хасково , при условие, че поставеното съоръжение не пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.

/Текстът на чл.30 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 31. /1/ Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на ползвателя на гробното място. Въз основа на разрешението длъжностното лице от същото управление определя точните координати на гробното място.
 /2/ Когато обектите по предходната алинея се изграждат и монтират от правоспособни частни лица, проектите предварително се съгласуват с Управителя на “Обреден дом” ЕООД – Хасково или от упълномощено от него за тази цел лице. Същите декларират, че ще спазват изцяло и напълно определените в разрешителното размери за благоустрояване на гробното място. /Текстът на чл.31, ал.2 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

                              .

Чл. 32. В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект                               .
Чл. 33. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура.                         

Чл.34. Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа                                                          .
 

 

 

                                   Р А З Д Е Л   VІ 

 

                            КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 35.  Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от Управителя на “Обреден дом” ЕООД гр.Хасково.При констатиране на нередности  и нарушения същият предприема необходимите действия за незабавното им отстраняване. /Текстъ на чл.35 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

Чл. 36. /1/ Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши в нарушение на даденото разрешение по чл. 33, ал. 1, на ползвателя на гробното място се прави предписание за премахване в срок от 1 месец – в противен случай се отстраняват по нареждане на Управителя на “Обреден дом” ЕООД - Хасково и се налага глоба в размер от 100 до 300 лв.                              

/Текстът на чл.36, ал.1 е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

/2/ На физически и юридически лица извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 33, 34 и 35 се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв.

/3/ На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 25 се налага глоба в размер до 500 лв                                 .
/4/ На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК                                   .
                   

Чл. 37./1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на Община Хасково, както и Началника на РУМВР-гр.Хасково или Директора на ОУМВР-гр.Хасково.

/2/ Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Хасково „или упълномощени от него длъжностни лица“. /Текстът „или упълномощени от него длъжностни лица“ е отменен с Решение №439 от 01.10.2020 г. на ХАС/

 

 /3/ За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

                            

 

                                     Р А З Д Е Л   VІІ

 

                        ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

"Прояви на вандализъм" е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място                          .

“Религиозни празници” са дните, в които различните религиозни общности почитат своите мъртви.

 

§ 2 Настоящата Наредба се издава на основание ЗМСМА, ЗЗ и Наредба № 21 на Министъра на здравеопазването за хигиенните изисквания и поддържане на гробищни паркове/гробища/ и погребения и пренасяне на покойници и влиза в сила след срока за обжалването й.

 

§ 3 Настоящата наредба се прие с Решение №231 от 28.11.2008 г.  и изм. и доп. с Решение №13 от 11.12.2015 г.  и Решение №104 от 25.03.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!