Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат:

1. Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и неопасни производствени отпадъци от физически и юридически лица на територията на Община Хасково.

2. Задълженията и отговорностите на физически и юридическите лица по отношение управление на отпадъците за  обекти разположени на територията на Община Хасково, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

3. Изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, условията за регистрацията им, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.

4. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги;

5. Цени за ползване на общинска площадка/депо от физически и юридически лица за изхвърляне на разрешени от Община Хасково земни маси и строителни отпадъци - Приложение №1

6. Контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба;
 

ГЛАВА ВТОРА
 

РАЗДЕЛ І

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 

Чл. 2. Кметът на общината планира, организира и контролира дейностите по управление на отпадъците на територията на общината, като:

1. Разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, като програмата е част от общинската програма за опазване на околната среда.

2. Информация за изпълнение на програмата се предоставя на общинския съвет от кмета на общината до 31 март  на настоящата година за предходната календарна. Същата информация се предоставя за сведение на РИОСВ – Хасково.

Чл. 3. Кмета на Община Хасково отговаря за:

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци;

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

5. организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Хасково;

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Хасково най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

8. изпълнение на решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общите събрания на регионалните сдружения по чл.24, ал.1 от ЗУО;

9. организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци от домакинствата, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на общината;

12. почистване от отпадъци на общинските пътища;

13. поддържане на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на община Хасково;

14. осигуряване на информация за обществеността чрез интернет страницата на общината, както и чрез друг подходящ начин;

15. предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Чл. 4. Кметът на община Хасково изпълнява ангажиментите си по чл.3 чрез:

1. сключване на договори с Организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, притежаващи разрешение по реда на ЗУО;

2. сключване на договори с други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда;

3. общинско предприятие създадено с решение на Общински съвет – Хасково по реда на ЗОС;

4. сключване на договор с дружество, създадено по реда на ЗОС, като капиталът му е изцяло общинска собственост и най-малко 80 на сто от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя

5. сключване на договори с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално по смисъла на чл.81 от ЗУО;

6. структурни звена в администрацията на община Хасково.
 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. (1) Притежателите на отпадъци са всички лица, причинители на отпадъци, както и лицата, в чието владение се намират те.

(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.

(3) Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни:

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими отпадъци;

3. да организират безопасното съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третиране до предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ;

(4) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност, или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с действащото законодателство и настоящата Наредба.

Чл. 6. (1) Физическите лица, пребиваващи на територията на Община Хасково и юридически лица, извършващи дейност на територията на Община Хасково имат право:

1. да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;

2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и настоящата наредба;

3. да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.

(2) Физическите и юридическите лица са длъжни:

1. да спазват нормативните изисквания за управление на отпадъците съгласно изискванията на тази наредба, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за събиране, транспортиране и третиране на видовете отпадъци;

3. да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.
 

ГЛАВА ТРЕТА

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
 

РАЗДЕЛ І

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /БО/.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
 

Чл. 7. (1) Събирането на битови отпадъци се извършва чрез съдове за отпадъци, осигурени и разположени на площадки на територията на община Хасково.

(2) Ежегодно в срок до 30 ноември на текущата година се извършва преразглеждане броя и местоположението на съдовете за битови отпадъци.

(3) Съдовете за отпадъци се поддържат в добро техническо състояние от лицата, които ги обслужват.

(4) Съдовете за отпадъци се обслужват по график, като не се допуска препълването им, както и разпиляване и смесване на отпадъците.

(5) Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от лица притежаващи документи по чл.35 от ЗУО и на които е предоставено правото да извършват тези дейности до определени от община Хасково депо и/или инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.

(6) Лицата по предходната алинея са длъжни да осигуряват специализирани автомобили за транспортиране на отпадъците в техническа изправност, които при извършване на съответната дейност не замърсяват околната среда.

(7) Опасни битови отпадъци от домакинствата извън обхвата на наредбите по чл.13 от ЗУО се събират по реда на настоящата наредба и/или чрез организирани кампании.

Чл. 8. (1) Отговорни за събирането и транспортирането на битовите отпадъци, поддържането на чистотата на територията на Община Хасково, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването, са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.

Чл. 9. Физическите и юридическите лица са длъжни:

1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не допускат повреждането им, както и разпиляване на отпадъци извън тях;

2. да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.

3. да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и други имоти, които притежават или стопанисват.

4. да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост, които ползват за търговска дейност на открито.

5. да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък.

6. когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда са за сметка на собственика или ползвателя на имота, в който се намират отпадъците.

 Чл. 10. Забранява се:

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране на отпадъци;

3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;

4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места;

5. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч./едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./;

6. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар;

7. Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на сградите;

8. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската администрация;

9. Увреждане на съдовете за отпадъци.
 

РАЗДЕЛ ІІ

БИООТПАДЪЦИ

Чл. 11. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени озеленени площи;  от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански, административни сгради и домакинствата се събират разделно.

(2) Хранителните отпадъци от домакинствата се събират разделно след въвеждане на система за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата, при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на община Хасково.

(3) Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в подходящи съдове на място на образуване,  предават се за транспортиране и последващо третиране при условия и ред, определен със Заповед на Кмета на община Хасково.

(4) Биоотпадъците по ал. 1, 2 и 3 се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване на изискванията на ЗУО, наредбата по чл. 43, ал.5  от ЗУО и разпоредбите на настоящата наредба.

(5) Община Хасково осигурява подходящи контейнери и/или площадки за събиране на отпадъците по ал.4, както и транспортиране и оползотворяване на биоотпадъците.

(6) Събирането и транспортирането на биоотпадъците се извършва от лица притежаващи документи по чл.35 от ЗУО и на които е предоставено правото да извършват тези дейности до определени от община Хасково съоръжения за третирането им.

Чл. 12. Забранява се:

1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

2. депонирането на биоотпадъците, в случай че могат да бъдат компостирани или оползотворени;

3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

4. изхвърлянето на биоотпадъци в съдове за събиране на смесени битови отпадъци, при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО И МЕТАЛИ
 

РАЗДЕЛ І

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
 

Чл. 13. (1) Кметът на Община Хасково организира дейностите по разделно събиране на отпадъците от опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло в система за разделно събиране, при условията и реда на настоящата наредба, като сключва договори с:

1. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

2. С други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Хасково, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в случай на писмен отказ от всички Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

(2) Минимални изисквания на договорите в случаите на т.1 на предходната алинея:

1. ангажимент за съвместно разработване на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, включваща конкретния начин на организация на разделно събиране на тези отпадъци, съответстваща на изискванията на чл.24 и чл.25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

2. срокове за разполагане на елементите от системата за разделно събиране;

3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране;

4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за събиране;

5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране и прилагане на система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на Общината, за да се постигнат  целите заложени в чл.31 и § 15 от ПЗР на ЗУО.

6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

(3) Системата по ал.1 следва да отговаря на следните изисквания:

1. да обхваща населението на територията на община Хасково;

2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъците, като броя на съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците от опаковки и отпадъчните материали от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло;

3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и извозване на битови отпадъци;

4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

Чл. 14. Лицата по чл.13, ал.1 се задължават:

1. да предоставят информация на кмета на общината относно количеството на събраните от контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчните материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, отсортирано и предадено количество на краен преработвател в срок до 10-то число на месеца за предходния;

2. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци по начин, който не допуска тяхното смесване, което би довело до затрудняване на последващото им сортиране по материали преди предаване на краен преработвател;

3. да притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действаща система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло;

4. в срок от един месец след сключване на договор да разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаси, метал и стъкло, в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на община Хасково. Програмата се одобрява от кмета на Община Хасково;

5. да разполагат съдовете, съгласно изискванията в договорите по чл. 13 от Наредбата и утвърдената програма по предходната алинея;

6. да събират и транспортират разделно събраните отпадъци самостоятелно и/или да сключат договор с подизпълнители, притежаващи необходимите разрешения съгласно ЗУО;

7. да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване;

8. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за обезвреждане/оползотворяване, определени от Община Хасково;

9. при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за стъкло и от контейнери за пластмаса, хартия и метал в едно транспортно средство;

10. да поддържат контейнерите в добро техническо състояние, като своевременно извършват ремонти или подменят съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

11. да почистват отпадъците в прилежащата площ на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

12. да организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани с Община Хасково;

13. да спазват други условия, съгласно сключените договори.

Чл. 15. (1) Кметът на общината може да организира система за разделното събиране на други, различни от описаните в чл.13 отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, съобразно изискванията на настоящата наредба, при условията на чл.5 и в съответствие с чл.20, ал.4 от ЗУО.

(2) Информация по ал.1 се оповестява на интернет страницата на община Хасково и се актуализира своевременно от отдел „Екология” при община Хасково.

Чл. 16. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, както и лицата на които същите са предадени за събиране, транспортиране и подготовка преди оползотворяване отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

Чл. 17. (1) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки и най-малко от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

(2) Лицата по ал.1 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло на територията на съответния обект;

(3) В случай, че на територията на един имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране е:

1. обща за всички ползватели – при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците;

2. индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците;

(4) В случаите на ал.2, т.1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за разделното събиране на територията на имота.

Чл. 18. Лицата по чл.17 предават разделно събраните отпадъци:

1. на организация по оползотворяване, която има изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Хасково;

2. като използват контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността не възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъците по чл.12, ал.1;.

3. на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО;

4. на организация по оползотворяване на опаковки.

Чл. 19. (1) В случаите на чл.18, т. 3 и 4, лицата по чл.18 в срок до 31 януари на текущата година уведомяват писмено Община Хасково за:

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събрани отпадъци, вкл. дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта;

2. лицето отговорно за предоставяне на информация за отпадъците;

3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта.

(2) В случаите на чл.18, т.1 Организацията по оползотворяване уведомява Кмета на община Хасково за сключен договор или споразумение с лица по чл.17 в срок до 31 януари на текущата година.

(3) Лицата са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи (договори, кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и ги представят на контролните органи при поискване.

Чл. 20. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места на територията на Община Хасково.

Чл. 21. (1)  Забранява се:

1. смесването на събраните отпадъци от опаковки и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване;

2. депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин на територията на страната;

3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в контейнерите за смесен битов отпадък, когато на територията на населеното място има изградена система за разделно събиране;

4. поставянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато те са обемни;

5. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци;

6. изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на отпадъците в съдовете за разделно събиране;

7. лепенето на рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране;

(2) Физическите и юридически лица се задължават:

1. да затварят капаците на съдовете за разделно събиране на отпадъци при използване на системата от цветни контейнери;

2. да опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, на които са разположени.
 

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО
 

Чл. 22. (1) Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;

2. да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за съхраняване на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси /PET, LDPE, HDPE/ и др. и стъкло по видове;

3. да са снабдени с кантар за измерване на приетите количества;

4. да имат схема с обозначение на всички зони на територията на площадката;

5. да притежават документ по чл.35 от ЗУО и изпълняват изискванията ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

(2) На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.

(3) За удостоверяване на приетите отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и предадените за третиране по предходната алинея, притежателят на документа по чл.35 от ЗУО се задължава да представя на Община Хасково справка по Приложение №2 от настоящата наредба на всеки три месеца, не по-късно от десето число след изтичане на тримесечието.

Чл. 23. (1)  Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината, съгласно чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО.

(2) Регистърът по чл.23се води и поддържа в електронен вид от отдел ”Екология”.

(3) За вписване в регистъра собствениците на площадките подават заявление до община Хасково в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган разрешение за извършване на дейността.

(4) На вписване в регистъра подлежат следните данни:

1. ЕИК и адрес на управление;

2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, район на общината, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. адрес на площадката на която се извършва дейността;

5.наименование и код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО;

6. номер на документ по чл.35 от ЗУО издаден от компетентния орган.

Чл. 24. (1) Кметът и общинската администрация осигуряват площадки за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата.

(2) Площадките по чл.24 следва да отговарят на изискванията по чл.22

(3) На всяка една от площадките задължително се приемат опасни битови отпадъци от домакинствата и едрогабаритни отпадъци.
 

РАЗДЕЛ ІІІ
 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - ИУЕЕО
 

Чл. 25. (1) Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО като организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране на ИУЕЕО, като сключва договори с:

1. организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

3. други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

(2) Договорите трябва да съдържат най- малко следните условия:

1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т. ч. обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване, и/или за създаване на мобилни групи за събиране на ИУЕЕО по подаден сигнал на телефон, публикуван на интернет страницата на община Хасково;

2. Задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

3. Задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. Задължение на лицата по чл.25, ал.1 за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното количество ИУЕЕО на територията на общината.

Чл. 26. (1) За събиране на ИУЕЕО от бита, кметът на общината изготвя и утвърждава съвместно с лицата по чл.35 от наредбата график, който следва да съдържа най-малко две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

(2) Актуална информация се публикува на интернет страницата на община Хасково.

Чл. 27. Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.

Чл. 28. Притежателите на ИУЕЕО могат да:

(1) върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;

(2) върнат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват ЕЕО от подобен вид;

(3) предадат ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърдения график за събиране на ИУЕЕО, когато има сключен договор по чл.25, ал.1 от Наредбата.

Чл. 29. Забранява се:

(1) чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки;

(2) депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или оползотворяване;

(3) нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;

(4) изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци.
 

РАЗДЕЛ ІV
 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Негодни за употреба батерии и акумулатори - НУБА
 

Чл. 30. Кметът на община Хасково организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Чл. 31. (1) За изпълнение на задължението по чл. 30 кметът сключва договори с:

1. организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:

1. изисквания към системата за разделно събиране на НУБА от домакинствата, в т. ч. обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината;

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

4. задължение на лицата по чл.31 за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на информация за събраното количество НУБА на територията на общината.

(3) На интернет страницата на община Хасково се публикува актуална информация относно системата по предходните алинеи.

Чл. 32. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори от същия вид.

Чл. 33. Системите за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятстват функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 34. Забранява се:

1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;

2. нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;

3. депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово;

4. депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.
 

РАЗДЕЛ V
 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
 

Чл. 35. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на община Хасково, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината информира  гражданите на територията на община Хасково за местата по т.1 на предходната алинея, както и за условията за приемане на отработените масла.

Чл. 36. Кметът извършва дейностите по ал.1 на чл.45 в следните случаи:

(1) по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински имот, и

(2) по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с:

1. организации по оползотворяване на отработени масла;

2. лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;

3. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл. 37.  Забранява се:

1. Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на отработени моторни масла;

2. Изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в канализационните системи;

3. Съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до замърсяване на  почвата;

4. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани  от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла;

5. Изхвърлянето на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци;

6. Депонирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

7. Нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла;

8. Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на наредбата по чл. 43, ал.1 от ЗУО;

9. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не притежават документ по чл.35 от ЗУО;

10. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и икономически неприложимо;

11. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;

12. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания
 

РАЗДЕЛ VІ
 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ - ИУГ
 

Чл. 38. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;

2. съдейства за извършването на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 – когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 – когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане с

а) организация по оползотворяване на ИУГ

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За извършване на дейности по ал.1, т.2 кметът на общината сключва договор с лица, които притежават съответният документ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(4) Дейностите по оползотворяване или обезвреждане трябва да се изпълняват по начин,  по който да се предотвратява възможно вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 39. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4.предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават документ по чл.35 от ЗУО.
 

 РАЗДЕЛ VІІ
 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС
 

Чл.  40. (1) Кметът на Общината:

1. определя местата за изграждане на общинските площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с общинската Програма за управление на отпадъците;

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, и предаването им в центровете за разкомплектоване, за което уведомява Сектор „Пътна полиция” - КАТ  или Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1, като сключва договор с:

1. организация по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3)  Договорите по ал.2 съдържат най-малко:

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;

(4) За площадките по ал.1, т.1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

Чл. 41. Собствениците на ИУМПС:

(1) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване в двуседмичен срок от прекратяване регистрацията на МПС;

(2) с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно чл.18а, ал.2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл.изм.и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.), наричана по-нататък „Наредба № І-45 от 24 март 2000 г.“, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(3) подават декларация по образец, удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде на площадка за съхраняване или център за разкомплектоване (Приложение №3 към Наредбата). Декларацията се подава в общинска администрация в срока по ал.1, като не заплащат такси и разноски за транспортирането на ИУМПС.

(4) могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на съсобствени имоти до предаването им на местата по ал.1.

Чл. 42. (1) Операторът на центъра за разкомплектоване и/или операторът на площадка за събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по чл.19, ал.1 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., изм. и доп.ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г).

(2) Удостоверението по ал.1 служи като доказателство съгласно чл.18а ал. 2, т. 3  от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл.изм.и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

Чл. 43. (1) Кметът на Общината назначава комисия от служители на Община Хасково и Общинска полиция за установяване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и даване на предписания на техните собственици за предаване.

 (2) Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или други терени държавна или общинска собственост, се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредбата.

(3) За извършените предписания по ал.2 се съставя констативен протокол за техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство в 3 (три) екземпляра съгласно образец, Приложение №5 към Наредбата, който се подписва от членовете на комисията. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

(4) Изискването за връчване на предписанието за преместване на превозното средство в тримесечен срок се счита изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне и изтича в 24:00 часа на последния ден от  тримесечния срок.

(5) В случай, че собственикът е известен и същият не изпълни предписанието за преместване по ал.2, се съставя акт за установяване на административно нарушение.

(6) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не се счита за изпълнение на предписанието по ал.2;

Чл. 44. За неизпълнение на предписанието по ал.2 на предходния член, комисията съставя протокол за преместване /Приложение №6/ и ИУМПС се транспортира до площадка за събиране и съхраняване от Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината респективно района има сключен договор и/или неин подизпълнител.

Чл. 45. (1) При приемането на ИУМПС в площадка за събиране и съхраняване, фирмата, която я стопанисва извършва отбелязване върху протокола за техническо състояние на автомобила и прави вписване в „Отчетна книга” по реда на Наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.

(2) Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има подписан договор и/или неин подизпълнител незабавно уведомява Сектор „Пътна полиция” - КАТ и съответното ОД на МВР за репатрираните и предадени за съхраняване ИУМПС, като представя описанието на автомобила и адреса на последното му паркиране.

(3) ИУМПС се съхраняват в площадка за съхраняване. Те се предават за разкомплектоване в център не по-рано от 14 дни от датата на приемането им. Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл.143 от Закона за движението по пътищата.

(4) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати разходите по принудителното преместване и съхранението.

(5) В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, то ИУМПС се предава за разкомплектоване.

Чл. 46. Забранява се:

(1) предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., изм. и доп.ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г).;

(2) предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.
 

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ - ОЧЦМ
 

Чл. 47. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(2) Площадките, на които се извършват дейностите по ал.1, както и самите дейности, трябва да отговарят на изискванията и разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(3) Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.

(4) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход.

(5) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 4 се извършва на площадки за събиране на разделно събрани отпадъци и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.

(6) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

(7) Отпадъците по ал.3 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
 

ГЛАВА ПЕТА

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - СО
 

Чл. 48. (1) Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци по изискванията на чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.).

(2) В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж.

2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

Чл. 49. (1) За строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти;

(2) Кметът на Община Хасково или оправомощено длъжностно лице одобрява планове за управление на СО в случаите, когато се отнасят за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект и обектът ще се реализира на територията на Община Хасково.

(3) В случай на несъответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.) кметът на община Хасково може да изисква допълнителна информация и/или отстраняване на нередовности, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

(4) Кметът на Община Хасково или упълномощено от него лице одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация. /Разпоредбите на ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от чл.49 са ОТМЕНЕНИ с Решение №885 от 05.12.2019 г. на ХАС/

(5) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на Административна процесуалния кодекс.  

(6) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.

Чл. 50. Изискванията за план за управление на СО не се прилагат по отношение на:

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м;

2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;

4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;

5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;  /Разпоредбите на т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от чл.50 са  ОТМЕНЕНИ с Решение №885 от 05.12.2019 г. на ХАС/

6. всички текущи ремонти.

Чл. 51. (1) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на обектите, за строежите, за които не се упражнява строителен надзор се установяват с отчет до кмета на общината по приложение №7 съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. В отчета се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

(2) Документите по ал. 1 се представят и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.

Чл. 52. (1) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл.50 изготвят отчет съгласно Приложение №7 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

(2) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК отчетът по ал. 1 се изготвя от общинска администрация.

Чл. 53. (1) Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл.50, изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 (2) Дневникът по ал.1 включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

(3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК транспортният дневник се изготвя от общинска администрация.

Чл. 54.  (1) След издаване на съответното разрешение за строителна дейност, кмета или оправомощено длъжностно лице издава разрешение за направление за транспортиране и приемане на земни маси и строителни отпадъци, за всеки отделен обект.

(2) Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Хасково се приемат на общинската площадка за строителни отпадъци след получаване на съответното разрешение от Община Хасково.

(3) Цените за ползване на общинска площадка/депо от физически и юридически лица за изхвърляне на разрешени от Община Хасково земни маси и строителни отпадъци са определени в Приложение №1.

Чл. 55. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да ги събират и сортират по видове в специализирани контейнери и/или чували на мястото на образуването им.

(2) Специализираните контейнери се предоставят от лица, които имат право да извършват дейност по транспортиране и третиране на строителни отпадъци на територията на Община Хасково.

(3) Лицата по ал.1 носят отговорност генерираните от ремонтните дейности строителни отпадъци да не бъдат разпилявани и да бъдат изхвърляни в доставените за целта специализирани контейнери, както и да не бъдат смесвани с друг вид отпадъци.

Чл. 56. При възникване на извънредни ситуации /стихийни бедствия и аварии/ приоритетно строителните отпадъци и земни маси с подходяща структура и състав се насочват за укрепване на диги, съоръжения, пътища и други, съгласувано с Община Хасково.

Чл. 57. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.

Чл. 58. Предаването и приемането на строителните отпадъци се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, за извършване на съответната дейност.

Чл. 59. Дейностите по събиране, в т. ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на:

1. строителната площадка;

2. площадката, на която се извършва премахването;

3.специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.

4. площадка за приемане на строителни отпадъци, определена със заповед от кмета на общината.

Чл. 60. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, включително изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Чл. 61. Не се допуска временно съхраняване на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни земни маси (ЗМ) извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.

Чл. 62. Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин /при излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на строителната площадка и др. / на улиците, тротоарите и др. територии за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.

Чл. 63. Изпълнителят на строителството е длъжен:

1. да не допуска по време на строителството замърсяване на прилежащите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, СО и ЗМ;

2. да не допуска замърсяване на уличните платна при транспортиране на СО и ЗМ;

3. да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в превозни средства без покривала;

4. след приключване на строителството да почисти цялата строителна площадка, вкл. и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка.

5. да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за целта места.
 

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ  НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ
 

Чл. 64. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства се третират от:

1. причинителя – в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал.2  от ЗУО;

2. лицата, на които е издадено разрешение по чл. 67  от ЗУО, регистрационен документ по чл. 35, ал.3  от ЗУО

3. оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.

Чл. 65. (1) За оползотворяване/обезвреждане на неопасни отпадъци в регионалното депо в землището на с. Гарваново, притежателят на отпадъците сключва договор с община Хасково.

(2) Цената за третиране на тон отпадък в съоръженията по предходната алинея се определя с Решение на общото събрание на Регионално сдружение за регион Хасково.

(3) Кметът на общината или упълномощено от него лице издава разрешение за третирането на договореното количество отпадъци, след подписване на договор и заплащане на дължимата сума в касата на общината или по банков път.

(4) Транспортирането на производствените отпадъци се организира от притежателите им или от превозвач, на които е издадено съответното разрешение или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО.

(5) Приемането на транспортните средства в съоръженията по ал.1 се извършва единствено след представяне на разрешението по ал.3 и придружаващата отпадъците документация. 
 

ГЛАВА СЕДМА
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 66. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване се осъществява чрез събиране на такса за битови отпадъци, определена в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка за приходите и разходите за дейностите по поддържане на чистотата, събиране, извозване и оползотворяване/обезвреждане на отпадъците за съответната година.

Чл. 67. (1) Разходите за управление на дейностите с отпадъци се предвиждат по бюджета на община Хасково в съответствие с планираните приходи за съответната година от местни такси по чл.6, ал.1, буква „а” от ЗМДТ.

(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

(3) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

(4) Кметът и общинската администрация планират необходимите финансови средства за осигуряване изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците и предлагат за приемане от Общинския съвет план-сметка за разходите за услугите по управление на отпадъците и размера на такса „битови отпадъци”.
 

ГЛАВА ОСМА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
 

Чл. 68. (1) Контролът по настоящата наредба се упражнява от Кмета на Община Хасково или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, оправомощени със заповед на кмета на община Хасково.

(3) Във основа на съставените актове Кметът на общината или оправомощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.

Чл. 69. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева, а юридически лица и еднолични търговци с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. /Текстът на чл.69 е ОБЯВЕН за НИЩОЖЕН с Решение №885 от 05.12.2019 г. на ХАС/

Чл. 70. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което:

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал.1 т.1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лева по реда на чл. 39 от ЗАНН.

Чл. 71. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места;

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

Чл. 72. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква по чл.11, ал.1   от ЗУО;

2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с наредбата по чл.43, ал.4  от ЗУО.

Чл. 73.  За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 200 до 3000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 6000 лв.

Чл. 74. (1) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция се удвоява.

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

2. „Биоотпадъци” са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост

3. „Депо” е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или под земята, вкл. тези на територията на предприятията (депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им). Към депата не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.

4. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

5. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и създават затруднения при товаренето им;

6. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

7. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал.2, т.1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл.38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

8. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

9. „Краен потребител на батерии и акумулатори” е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.

10. „Масла” са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, електроизолационни масла.

11. „Масово разпространени отпадъци” (МРО) са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

12. „Моторни масла” са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за газотурбинни двигатели, в т. ч. за:

а) товарни и лекотоварни автомобили;

б) леки автомобили;

в) авиационни бутални двигатели;

г) корабни двигатели.

13. „Негодни за употреба батерии и акумулатори“ (НУБА)  са батерии или акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

14. „Обезвреждане на отпадъците” е всяка дейност върху отпадъците (депониране, преработване, изгаряне и др.), различно от оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

15. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи части.

16. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от  класовете или категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)

17. „Оператор” е  всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е налице една от следните характеристики:

1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация;

3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на предприятието, съоръжението и/или инсталацията.

18. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци” са всички дейности по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално оползотворяване.

19. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на §1, т.17 от ЗУО.

20. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включват:

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

21. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на §1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

22. „Отпадъци от черни и цветни метали” са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

23. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер” са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

24. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла по смисъла на §1, т.21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците

25. „Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на нефтена основа или техни смеси:

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт и течни горива;

в) отпадъци от маслено-водна сепарация;

г) отпадъци от течни горива;

д) отпадъци от преработка на нефт;

е) утайки и емулсии, получени от различни производства;

ж) нефтосъдържащи отпадъци – резултат от нормалната експлоатация на кораби.

26. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

27. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител) и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

28. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на оправомощено за следващо третиране лице.

29. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.

30. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на §1, т.34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

31. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.

32. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

33. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях.

34. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане

35. „Строителни и монтажни” са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват. (т.40 ЗУТ).
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

§2. Наредбата се издава на основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1 от ЗНА при спазване изискванията на чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК, чл.22 от Закона за управление на отпадъците и чл.20 от същия закон.

§3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково (приета с Решение № 205/24.10.2008 г., изменена с Решение № 258/30.01.2009 г. на Общински Съвет – Хасково).

§4. Настоящата Наредба отменя Наредба на община Хасково за реда и условията за намаляване на замърсяването с отпадъци от излезли от употреба МПС, приета с Решение № 100/28.05.2004 г., допълнена с Решение № 564/25.06.2010 г.. Стартирали процедури за принудително премахване на ИУМПС към датата на влизане в сила на настоящата наредба продължават по реда на отменената наредба.

§5. С приемането на тази наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общински съвет – Хасково, които й противоречат.

§6. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с по-висока степен.

§7. Лицата по чл.23 от наредбата подават заявление за вписване в регистър в срок до един месец от влизане в сила на настоящата наредба.

§8. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината. Задължава Кмета на Община Хасково да  публикува настоящата наредба на интернет страницата на община Хасково.

§9. Наредбата е приета с Решение № 769, взето с Протокол № 42 от 27.02.2015 г. на Общински съвет Хасково.

 

Приложение № 1 към чл. 54
 

Цени за ползване на общинска площадка/депо от физически и юридически лица за приемане на разрешени от Община Хасково земни маси и строителни отпадъци

разрешение за направление за транспортиране и приемане на земни маси и строителни отпадъци

Наименование

Стойност         лв./м3 с ДДС

1.

Хумус и земни маси от изкопи на

строителни и инфраструктурни обекти

2,10 лв./куб.м.

2.

Оборска тор

2,70 лв./куб.м.

3.

Строителни отпадъци

4,10 лв./куб.м.

 

Хумус и земни маси от строителни и инфраструктурни обекти – за всеки отделен обект

 

3.1.

от 1 до 10 000 куб.м    

2,10 лв./куб.м.

3.2.

от 10 001 до 30 000 куб.м

21 000,00 лв. + 0,60 лв. за куб.м. за горницата от 10 001 до 30 000 куб.м.

3.3.

от 30 001 до 50 000 куб.м.

33 000,00 лв. + 0,50 лв. за куб.м. за горницата от 30 001 до 50 000 куб.м.

3.4.

над 50 000 куб.м.

43 000,00 лв. + 0,45 лв. за куб.м. за горницата над 50 000 куб.м.

 

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 3

Справка за количеството приети отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса и стъкло на площадки, разположени на територията на Община Хасково, както и за количеството предадени отпадъци, за ………….. г.

  1. Юридическото лице/едноличен търговец: ………………………………………….

/наименование, ЕИК/

Представлявано от: ………………………………………………………………………..

/име, фамилия, длъжност, тел, факс, e-mail/

  1. Адрес на управлението: ……………………………………………………………….

/община, населено място, район, ул., №, пощенски код, тел, факс, e-mail/

  1. Лице за контакти ………………………………………………………………………

/име, длъжност, тел, факс, e-mail/

  1. Документ по чл.35 от ЗУО: ……………………………………………………………

5. Количествени данни:

Адрес на площадката

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

Налични към 01.01 на отчетната година

Приети

Предадени

Налични към 31.12 на отчетната година

тон

тон

тон

тон

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Колона 2 и 3 – попълва се код и наименование на отпадъка само от групи 15, 19 и 20, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО.

  1. Приети отпадъци:

Адрес на площадката

Юридическо лице/едноличен търговец/физически лица

ЕИК

Основание за притежание на отпадъка

Код на отпадъка

Количество

тон

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

При приемане на отпадъци от юридическо лице/едноличен търговец в колона 2 се записва наименованието, а в колона 3 – ЕИК.

При приемане на отпадъци директно от физически лица на един ред се записва информацията за даден код -сумарно количество, като в колона 2 се записва „от физически лица”, а колона 3 не се попълва.

Колона 4 – При приемане на отпадъци от юридическо лице/едноличен търговец се записва № на документа по чл.35 от ЗУО или № на търговец/брокер на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци. При приемане от физически лица колона 4 не се попълва.

Колона 5 – попълва се код на отпадъка от групи 15, 19 и 20, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО.

Информация се попълва за всяка площадка на територията на община Хасково, по източници  и кодове, на отделен ред.

  1. Предадени отпадъци

Адрес на площадката

Юридическо лице/едноличен търговец/собствена площадка/страна

ЕИК

Основание за притежание на отпадъка

Код на отпадъка

Дейност по третиране

Количество

тон

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

При предаване на отпадъци на юридическо лице/едноличен търговец в колона 2 се записва се наименование, а в колона 3 – ЕИК.

При предаване на отпадъци на друга собствена площадка в колона 2 се записва адреса на площадката (община, населено място, ул., №), а колона 3 не се попълва. При предаване на отпадъци на друга страна в колона 2 се записва страната, а  в колона 3 – наименованието на чуждестранната фирма.

Колона 4 – При предаване на отпадъци на юридическо лице/едноличен търговец се записва № на документа по чл.35 от ЗУО или № на търговец/брокер на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци. При предаване на друга площадка или страна колона 4 не се попълва.

Колона 5 – попълва се код на отпадъка от групи 15, 19 и 20, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО.

Колона 6 – попълва се код и наименование на операцията по третиране, съгласно Приложение №1 към §1, т.11 и Приложение №2 към §1, т.13 от ЗУО, за която отпадъците са предадени на лицето, вписано в колона 2.

Други бележки: ………………………………………………………………………………………………………………………

Управител: ……………………………………………….                        

/име и фамилия/                                                                                              /подпис и печат/

Дата: ……………………

 

Приложение № 3 към чл. 41 ал. 3

До

Кмета на

гр. Хасково

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

………………..……………………………………………..…………;

(име, презиме, фамилия)

с адрес ……………………………………………………………….;

(населено място, улица, №, тел. за връзка)

тел.: ……………………..

Уважаеми Г-н Кмет,

Уведомявам Ви, че притежавам излязло от употреба МПС марка ……………………...,

модел ….., рег. № ….., което е паркирано на ул. „…………………………………………….“ № ….. и желая да предам същото на площадка за събиране и  съхраняване/център за разкомплектоване.

На …….. 20….. г. в ………… часа ще осигуря присъствие за транспортирането на излязлото от употреба МПС.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

С уважение:

(……………………………………..)

(име и фамилия)

 

Приложение № 4 към чл. 43 ал. 2

ОБЩИНА ХАСКОВО

……………………………………………………………….

адрес; телефони за връзка

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

№ ………/……….. година

 Днес ……………………….. година, на основание чл. 43 ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково  собственика на:

вид МПС ……………………………………………. цвят на МПС

………………………………………………………………………………..

марка …………………………………………………. регистрационен номер (ако има такъв)

…………………………………………………………….

модел ………………………………….….…., адрес на паркиране ……………….………………………

собственик (ако е известен) ………………………………………………………………………………………………………………………

в срок от три месеца да освободи заеманото от собственото му МПС място, като го премести на собствен терен или го предаде в център за разкомплектоване.

При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено на адрес: гр. Хасково, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… и предадено за разкомплектоване, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(……………….)

2. ………………………..

(………………..)

3. ………………………..

(……………….)

4. ………………………..

(………………..)

 

Приложение № 5 към чл. 43 ал.3

ОБЩИНА ХАСКОВО

К О Н С Т А Т И В Е Н П Р О Т О К О Л

№ ………………/………… година

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес ……. 20…. година, в гр. Хасково, комисия назначена със Заповед № ………/……..20….. г. във връзка с чл.43 ал.3 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково  в състав:

1. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

2. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

3. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

4. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:

вид МПС: …………………………………………….

марка: …………………………………………………. модел:

…………………………………………………………….

цвят на МПС: ……………………………………….

рег. номер (ако има такъв): ……………………

адрес на паркиране:……………………………………………………………..

място, на което е поставен стикера:………………………………………………………………

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

 I. Външно състояние на превозното средство:

1. Наличие на двигател:……………………………………………………………..

2. Наличие на скоростна кутия:……………………………………………………………..

3. Състояние на купето (кабината, каросерията):……………………………………………………………..

4. Наличие на врати:……………………………………………………………..

5. Наличие на калници:              ……………………………………………………………..

6. Наличие на капаци:……………………………………………………………..

7. Наличие на седалки:……………………………………………………………..

8. Наличие на арматурно табло:……………………………………………………………..

9. Наличие на стъкла:……………………………………………………………..

10. Осветителни тела:

а) Фарове:………………………………………………………

б) Габарити и мигачи – предни:………………………………………………………

в) Стоп, габарити, мигачи – задни: ………………………………………………………

11. Наличие и състояние на колелата и гумите:……………………………………………………………..

12. Допълнителни данни по показания на свидетели: ……………………………………………………………..

Становище на комисията: …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(………………)

2. ………………………..

(………………)

3. ………………………..

(……………….)

4. ………………………..

(………………..)

 

Приложение № 6 към чл. 44

ОБЩИНА ХАСКОВО

К О Н С Т А Т И В Е Н  П Р О Т О К О Л

№ ………./…….. година

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес ……… 20… година, в гр. Хасково, комисия назначена със Заповед № ……./……..20… г. във връзка с чл. 56 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково  в състав:

1. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

2. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

3. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

4. …………………………………….…………….…………….., длъжност ………………………..

/име, презиме, фамилия/

състави настоящия протокол за преместване на излязло от употреба МПС, като установи следното:

Собственикът на вид МПС: ……………………………………

марка: ………………………….. модел: …………………………..

цвят на МПС: ………………………………………………………..

рег. номер (ако има такъв): …………………………………….

адрес на паркиране: …………………………………………………..

Не е изпълнил предписание за преместване №……………………., поставено на ………..20…..г., поради което същото следва да бъде транспортирано до площадка за събиране и временно съхраняване.

Становище на комисията: …………………………………………………………………………………………………………..

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ:

1. ………………………..

(………….)

2. ………………………..

(………….)

3. ………………………..

(………….)

4. ………………………..

(………….)

Последна промяна: 14 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!