Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за управление на общинските пътища

НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1 /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на община Хасково.

         /2/ Наредбата не се прилага за:

 1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
 2. горските пътища;
 3. частните пътища, неотворени за обществено ползване. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

Чл.2 /1/ Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

/2/ Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

/3/ Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.

Чл.3 /1/ Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

/2/ Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

/3/ Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с кмета на общината след решение на Общинския съвет.

/4/ Областната администрация издава списък на общинските пътища.

Чл.4 Пътищата имат следните основни елементи:

 1. обхват;
 2. пътни съоръжения;
 3. пътни принадлежности.

Чл.5 /1/ Ограничителната ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина един метър.

/2/ Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 м, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

Чл.6 /1/ Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят а граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътища, определени в Наредба №1/26.05.2000 г. на МРРБ.

/2/ Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговите функции и значение в транспортната система.

 

 

 

                                    

Глава втора

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

                                    

Раздел І

Собственост

 

Чл.7 /1/ Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.

/2/ Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

 1. свързват населените места в общината помежду им или с общинския или с областния център;
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, жп гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
 4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа.

Чл.8 Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

 1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на общината или на Изпълнителна агенция “Пътища”;
 2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
 3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;
 4. при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл.9 /1/ Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

/2/ Общинските пътища са публична общинска собственост.

Чл.10 Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно – за публична общинска собственост;
 2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
 3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на Общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна.

Чл.11 /1/ Промяна на собствеността на пътя се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

/2/ Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и представят в Министерството на регионалното развитие от:

 1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” след съгласуване с кмета на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища, публична общинска собственост;
 2. кмета на общината след съгласуване с Изпълнителна агенция “Пътища” – за промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища, частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни/.

/3/ Преписката по ал.2 съдържа:

 1. решение на Общинския съвет за промяна на публичната собственост между държавата и общината или за промяна на собствеността на частни пътища в собственост на общината или обратно;
 2. обяснителна записка с мотиви и обосновка за необходимостта от промяната на собствеността на пътя;
 3. съгласувателни писма и писмено съгласие на заинтересуваните страни;
 4. проект на доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

 

Раздел ІІ

Обществено ползване на пътищата. Концесии.

 

         Чл.12 /1/ Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закон за общинската собственост и Закона за движение по пътищата.

         /2/ Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на Общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

         /3/ В договора по ал.2 се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

         /4/ Договора по ал.2 се сключва от кмета на общината.

         Чл.13 /1/ За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

         /2/ Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, по предложение на сектор “КАТ – Пътна полиция” при РДВР.

         /3/ Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

         Чл.14 /1/ Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС.

         /2/ Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.

         /3/ Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.

 

                                              

Раздел ІІІ

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

 

         Чл.15 /1/ Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

         /2/ Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно на ЗГ и ППЗГ.

         Чл.16 /1/ Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на държавата, на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

         /2/ Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно – на ЗГ и на ППЗГ.

         /3/ В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината.

         /4/ В договора по ал.3 се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако това е предвидено.

         /5/ Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.

         Чл.17 /1/ При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по чл.16.

         /2/ Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината.

 

                                             

ГЛАВА ТРЕТА

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

                                              

Раздел І

Общи положения

 

         Чл.18 /1/ Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл.26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

         /2/ Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на общината.

         /3/ При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.

         /4/ Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.

         /5/ За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от Общинския съвет.

        

Чл.19 /1/ Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

 1. не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
 2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
 3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
 4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.

         /2/ Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

      /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

         Чл.20 Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при неспазване и при нанасяне на повреди и щети на пътищата.

 

                                            

Раздел ІІ

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

 

         Чл.21 /1/ Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в което се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

            /2/ Търговски крайпътни обекти са и други крайпътни обслужващи комплекси по смисъла на §1, т.9 от Закона за пътищата.

         /3/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на Глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

         /4/ Разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от една година. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

         Чл.22 Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
 3. копие от скицата /визата/ за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните подземни имоти;
 4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени:

       /а/ схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

      /б/ напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

Чл.23 /1/ Разрешението по чл.18, ал.1 от ЗП се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
 2. са спазени изискванията на Наредба №1 от 2000 г. за проектиране на пътищата и на нормите за проектиране към нея;
 3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;
 4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
 5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл.14 от Закона за движение по пътищата;
 6. проектът предвижда повърхностите и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

/2/ Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Чл.24 /1/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на Глава Единадесета от Закона за устройство на територията.

/2/ Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

/3/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.

Чл.25 Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от Общинския съвет и се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.

 

Раздел ІІІ

 Изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя

 

         Чл26 /1/ Разрешението за специално ползване напътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на Глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

/2/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от една година.  /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

         Чл.27 Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

 

3. технически или работен проект за конкретното съоръжение. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

Чл.28 /1/ Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
 2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
 3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;

4. рекламното съоръжение в целия са габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка; /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200 м.

/2/ Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост;
 2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
 3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
 4. в тунели и на разстояние по-малко от 200 м;
 5. в средната разделителна ивица;
 6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища;
 7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи.

Чл.29 /1/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на Глава Единадесета от Закона за устройство на територията.

 

/2/Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

/3/ Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата.

/4/ Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

Чл.30 Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.

 

                                      

Раздел ІV

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и

съоръжения в обхвата на пътя

 

Чл.31 /1/ Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на Глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

         Чл.32 Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

 1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното платно до края на ограничителната строителна линия;
 2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;

3.реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.

/отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

Чл.33 Към искането по чл.31 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

 

3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя. /отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

Чл.34 /1/ Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при услови, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението.

/2/ Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

/3/ В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на техническата служба на общината се заплаща съответната такса за временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект /схема/ за временна организация на движението при извършване на ремонт.

 

 

Раздел V

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

Чл.35 Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от кмета на общината.

         Чл.36 Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
 2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
 3. извършване на други неупоменати дейност в чл.26, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

Чл.37 Към искането по чл.35 заинтересуваното лице прилага:

 1. проект или схема за временна организация на движението;
 2. копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
 3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

         Чл.38 /1/ Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища - от собствениците им.

         /2/ Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Изпълнителна агенция “Пътища” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

         Чл.39 Кметът на общината:

 1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа;
 2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
 3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
 5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
 6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл.40 /1/ В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези, които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

/2/ В обхвата на пътя се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди за бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
 2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейности в съседни имоти;
 3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;
 4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
 6. влаченето на дървета, слама и др.подобни по пътното платно;
 7. косенето на трева и пашата на добитък.

Чл.41 /1/ За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

 1. В обхвата на пътя без разрешение:

а/ засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти и бране на плодове;

б/ поставяне на пътни знаци;

в/ прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

г/ изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;

д/ поставяне на възпоменателни знаци и табели;

е/ движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

 1. В обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:

а/ изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

б/ прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

в/ добиването на кариерни и други строителни материали;

г/ изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд.

/2/ За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

 1. В обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а/ движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б/ изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;

в/ изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

г/ временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

 1. В обхвата на пътя и обслужващите зони:

а/ изграждането на търговски крайпътни обекти;

б/ експлоатацията на крайпътни обекти.

/3/ Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това техническата служба на общината при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

 

ГЛАВА ПЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

Общи положения

 

Чл.42 Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

Чл.43 Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

Чл.44 Изпълнителна агенция “Пътища” и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и ППЗП.

Чл.45 /1/ Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

/2/ Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба №16 от 23.07.2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Чл.46 /1/ Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

/2/ Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

 

 

Раздел ІІ

Съгласуване на проекти

 

Чл.47 /1/ На задължително съгласуване подлежат:

 1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;
 2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а/ общински и републикански пътища;

б/ частни пътища с общински;

в/ прилежащи територии с общинските пътища.

       3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.

/2/ Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква “а” се извършва от директора на Областно пътно управление – Хасково.

/3/ Съгласуването на проектите по т.2 букви “б” и “в” и т.3 се извършва от кмета или главния архитект на общината.

/4/ Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи проектите по ЗУТ, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

Чл.48 /1/ При съгласуването кметът или главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

/2/ Кметът или главният архитект на общината може да откаже съгласуване на проектите по ал.1 в следните случаи:

 1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използуване за дейности от обществен характер;
 2. при промяна предназначението и характеристика на пътя или на пътната връзка;
 3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
 4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

/3/ При несъгласуване на проекта, кметът на общината представя писмена обосновка с мотивите на това свое решение.

 

Раздел ІІІ

Зимно поддържане

        

         Чл.49 Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

         Чл.50 При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

 1. снегозащита на пътищата;
 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 3. снегопочистване;
 4. разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ за стопяване на снега и леда;
 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

Чл.51 /1/ За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмета на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.

/2/ Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.

Чл.52 /1/ В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл.16, ал.1.

/2/ Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

 

                                         

Раздел ІV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

 

         Чл.53 Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от специализирано звено към общинската администрация.

         Чл.54 За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътните отсечки и дължината им;
 2. вид, основа;
 3. широчина на пътните платна;
 4. вид на покритието /конструкцията/;
 5. банкети, канавки;
 6. водоотводни съоръжения;
 7. участъци с концентрация на ПТП;
 8. други данни.

Чл.55 За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

 1. категория “А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
 2. категория “Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
 3. категория “В” – не  е необходим ремонт;
 4. категория “Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

Чл.56 /1/ Критериите за приоритети за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 2. население на селищата, които обслужва;
 3. среднодневна интензивност на движението;
 4. осигурено допълнително финансиране; период от време от последен ремонт;
 5. период от време от последно преасфалтиране;
 6. квадратура на участъците за ремонт.

/2/ След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

 

                                    

Раздел V

Програма за развитие на пътната мрежа

 

Чл.57 Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел “Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл.58 /1/ Програмата се изготвят на база анализираната информация от раздел ІV.

/2/ Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

/3/ Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл.59 /1/ Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

/2/ Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

Чл.60 Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация  на всички участъци, а следващия 10-годишен период – за реконструкция /рехабилитация/ на всички общински пътища.

Чл.61 /1/ Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно на ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

/2/ В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

/3/ Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл.62 Годишната програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и МРРБ съобразно определените срокове.

Чл.63 След приемането на Програмата, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурено финансиране.

 

                                    

Раздел VІ

Финансиране

 

Чл.64 /1/ Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.

/2/ Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.

Чл.65 /1/ Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от Общинския съвет.

/2/ С Решение на Общинския съвет за финансиране на Програма за рехабилитация на уличната мрежа, могат да се емитират общински облигации, тип “публична емисия”, чрез подписки за записване на облигациите.

/3/ Необходимите средства за погасяване на задълженията на емисията по обем и източници се осигуряват ежегодно с приемането на общинския бюджет.

/4/ Кметът на общината се упълномощава да извършва необходимите действия във връзка с емисията на общинските облигации.

 

                                    

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.66 /1/ Наказват се с глоба от 50 до 100 лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
 2. паша на добитък и опожаряване на растителност;
 3. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
 4. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатация на пътя;
 5. влачене на дървета и други предмети;
 6. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

/2/ При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 100 до 250 лв.

 

(Текстовете на чл.66, ал.1 и ал.2 са обявени за нищожни с Решение №476 от 10.07.2017 г. на Административен съд – Хасково)

 

Чл.67 Наказват се с глоба от 100 до 1000 лв.,  /отменена с Решение №436 от 26.05.2017 г./ако деянието не представлява престъпление, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности на пътя;
 2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрация;
 3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи в обхвата на пътя;
 4. извършване в обхвата на пътя:

а/ дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;

б/ дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.

 1. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя:

а/ строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационен план;

б/ прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали;

в/ откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;

г/ изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;

 1. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на общинската администрация.

/2/ При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 150 до 1500 лв.

/отменен с Решение №436 от 26.05.2017 г./

 

/3/ При нарушения по ал.1 т.4 и 5 кметът на общината уведомява писмено Районна дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.

Чл.68 В случаите, когато на нарушенията по чл.66 и чл.67 са извършени от юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв., а при повторно нарушение от 250 до 2 500 лв. /отменен  с Решение №436 от 26.05.2017 г./

Чл.69 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

/2/ Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика – за частните пътища.

/3/ Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностни лице.

/4/ Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

Чл.70 /1/ За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.

/2/ При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з” от Гражданско процесуален кодекс.

/3/ При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.3, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.

 

                            ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§1 За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

 

                   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2 Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл.139 от Закона за движение по пътищата.

§3 Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на §1, т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§4 Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

§5 Наредбата се приема на основание чл.3 и чл.23 от Закона за пътищата.

 

Наредбата е приета от Общински съвет – Хасково, с Решение №394 от 28.10.2005 г., взето с Протокол №24 на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от деня на приемането й.

Наредбата е изменена с Решение №436 от 26.05.2017 г. на Общински съвет – Хасково.

 

За неуредените случаи в Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Хасково в отменените й части, се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата на Министерски съвет.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!