Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Хасково

НАРЕДБА

ЗА ЦЯЛОСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОЕМАНЕТО, ОБСЛУЖВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

 

Глава втора

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл.2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг и тази Наредба съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг и тази Наредба.

Чл.3.  Общинският дълг е дългосрочен и краткосрочен и се поема с решение на Общинския съвет, като се формира от:

  1. емисия на общински ценни книжа – ценни книжа, издадени от общината при условията и по ред на глави 4 и 5 от Закона за общинския дълг;
  2. дълг, поет с договор за общински заем – банкови заеми, заеми от ПУДООС и всички други финансови задължения, поети с договор за общински заем;
  3. изискуемите общински гаранции – финансови задължения възникнали в резултат на активиране на издадена от общината гаранция;
  4. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;
  5. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).”

Чл.4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на гражданите на Община Хасково;

2.  рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

5. финансиране на общински проекти за публично – частно партньорство;

6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл.5. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

2. капиталови разходи;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции;

5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл.6. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството, освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

Чл.7. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.

(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове, задълженията деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.

(3) Обезпечението на общински дълг не може да се осъществи чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.

Чл.8. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

Чл.9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Отчетът по ал.1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл.8 и издадените от тях гаранции.

(3) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8.

Чл.10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.

 

Глава трета

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

Чл.11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл.12. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава петнадесет на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

 (2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава пет на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

 (3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

 (4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

 (5) В ограничението по ал.1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

 (6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал.1 и извън случаите по ал.5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

 

Глава четвърта

ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл.13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл.14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл.15. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община Хасково са следните:

1. проектът, предлаган за обсъждане да е в интерес на местната общност.

2. проектът, предложен за обсъждане от местната общност да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг

Чл.16. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг от Общинския съвет при условията на Глава четвърта от Закона за общинския дълг.

Чл.17. В общественото обсъждане могат да участват заинтересовани физически и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Община Хасково, както и представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации.

Чл.18. Обществено обсъждане на проект, финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Хасково се осъществява по реда на Приложение № 1 към Наредбата.

Чл.19. Общинският съвет разглежда докладната записка с предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг на първото заседание, следващо датата на постъпването й.

Чл.20. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл.21. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга съгласно чл. 3;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

(3) С решението по ал.1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

Чл.22. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на тридесет и девет месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл.32 от Закона за публичните финанси.

Чл.23. В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до петнадесет на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет.

Чл.24. В 30-дневен срок от приемането на съответното решение на общинския съвет, кметът на общината изпраща на министъра на финансите или на Сметната палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на Общинския съвет по чл. 9, ал. 3 от настоящата Наредба.

 

Глава пета

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл.25. (1) Процедурата се прилага за избор на:

1. финансова или кредитна институция - при поемането на дългосрочен дълг;

2. финансова или кредитна институция - при поемането на краткосрочен дълг, включително при поемането на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение;

3. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.  

(2) Процедурата за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник се провежда по реда на Приложение № 1 към Наредбата.

Чл.26. Предходният член не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от ”Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, от фонд ”Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.

 

 

 

 

 

Глава шеста

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Чл.27. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг и настоящата наредба.

Чл.28. (1) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над петдесет на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

 (2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл.12, ал.2 и чл.14 от Наредбата.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

Чл.29. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

Чл.30. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на чл.19 и чл.20 от Наредбата.

Чл.31. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.

Чл.32. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

Чл.33. Когато изискванията на чл.27 не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.

Чл.34. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.

Чл.35. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.

 

 

 

 

Глава седма

ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл.36. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета на Закона за общинския дълг и настоящата наредба.

Чл.37. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл.38. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) В случаите по ал.1 информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа се оповестява в интернет страницата на Община Хасково.

 

Глава осма.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Чл.39. (1) Кметът на общината води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация за поетия от общината дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Изискванията на ал.1 се прилагат и за останалите лица от подсектор "Местно управление", които не се контролират от отделна община.

(3) Редът, начинът и сроковете за отчитане и предоставяне на информацията по ал.1 се определят от Министерство  на финансите.

(4) Воденето, съхранението и предоставянето на информацията за поетия от Община Хасково дълг се осъществява от служител в Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Чл.40. (1) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:

1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;

2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;

3. подрегистър на издадените общински гаранции.

(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. решенията на Общински съвет по чл.17, ал.1 и чл.40, ал.4 от Закона за общински дълг;

2. срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;

3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.

(3) Информацията за дълга на останалите лица от подсектор "Местно управление" и издадените от тях гаранции се представя обособено по общини, които контролират съответните лица, и отделно - когато такива лица не се контролират от отделна община.

 

Глава девета

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. (1) Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

 (2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл.14 от Наредбата могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

Чл.42. Когато общината забави обслужването на дълга повече от тридесет дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година.

2. "Дългосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане над една година.

3. "Форсмажорно обстоятелство" е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.

4. "Местна общност" са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет Хасково с Решение №598  от 26.01.2018 год., на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 и чл.19 от Закона за общинския дълг.

§ 3. Неразделна част от тази наредба са Приложение № 1 и Приложение № 2

§ 4. Изпълнението на тази Наредба се възлага на кмета на община Хасково.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 18

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО

 

1. Общественото обсъждане е процедура, в резултат на която всеки гражданин или юридическо лице, който има регистрация, осъществява дейност или ползва услуги на територията на общината, може да изрази мнение, становище или да направи предложение във връзка с проект за поемане на дългосрочен общински дълг.

2.    Кметът на Община Хасково организира публичното обсъждане на проекта, който ще се финансира чрез поемане на дългосрочен дълг, като публикува в местните средства за масово осведомяване и на официалната интернет страница на Община Хасково обява/покана/, отправена до местната общност.

3. Поканата за обсъждане по т.2 се публикува в един местен или регионален вестник най-малко седем дни преди датата на общественото обсъждане, поставя се на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината.

4. Поканата за обсъждане по т.2 трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането.

5. Общественото обсъждане се провежда в сградата на общината в предварително посочено в поканата място.

6. За провеждане на всяко едно обсъждане кметът може да упълномощи длъжностно лице, което да докладва пред местната общност за конкретните параметри на обсъждания проект и лице, което да изготви протокол от обсъждането.

7. Всички граждани и юридически лица могат да подават в деловодството на Община Хасково писмени запитвания, протести и предложения до кмета на общината, касаещи проекта, за реализацията на който ще се поема дългосрочен дълг, но не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8. Общественото обсъждане следва да протича при следния ред:

8.1 Обсъждането се открива с представяне на проекта от кмета на общината или друг представител на администрацията, който обявява реда, по който то ще протече и предължителността на изказванията. На обсъждането може да се поканят лица - експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.

8.2. Дневният ред следва да съдържа информация за:

- идеята и целите на проекта;

- информация за обществената му значимост;

- технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяване на проекта;

- предлаган начин и параметри на финансиране;

- източници за погасяване на дълга;

- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

8.3. След представянето на проекта се дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.

8.4. Обсъждането приключва след като е дадена възможност да се изкажат всички заявили желание граждани и представители на юридически лица и местната общност.

 

9. За изразените мнения, предложения и становища се съставя протокол, който се подписва от протоколчика.

10. Всички представители на местната общност могат в 7-дневен срок след провеждане на общественото обсъждане да предоставят писмени становища до кмета на общината.

11. По преценка на кмета проектът може да се актуализира с изразените предложения и забележки от публичното обсъждане.

12. Протоколът от общественото обсъждане ведно с постъпилите писмени запитвания, протести и предложения е неразделна част от предложението на кмета по чл.13 от Закона за общинския дълг.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 25, ал. 2

                                                      

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НА ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 

1. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се извършва в съответствие със следните принципи:

а) по чл. 20 от Закона за публичните финанси;

б) откритост, прозрачност и недискриминационност;

в) свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати;

г) постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.

2. Не може да участва в процедурата лице, което:

а) е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;

б) е в ликвидация;

в) има парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

3. Процедурата определя реда за избор на:

а) финансова или кредитна институция - при поемането на дългосрочен дълг;

б) финансова или кредитна институция - при поемането на краткосрочен дълг, включително при поемането на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение;

в) финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.

4. Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, от фонд ”Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД.

5. Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник и документация за участие в процедурата.

5.1. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

а) решението на Общински съвет по чл.17, ал.  от Закона за общинския дълг;

б) обект на финансирането;

в) размер и вид на финансирането;

г) изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности, специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;

д) срок на валидност на офертите;

е) критерии за оценка на офертите;

ж) място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;

з) място, срок и начин на подаване на офертите;

и) място и дата на отваряне на офертите;

й) наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

5.2. Обявлението се публикува на интернет страницата на общината.

6. Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от десет (10) работни дни считано от датата на публикуването.

7.1. Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:

а) обявлението за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник;

б) описанието на проекта по чл. 14, т.2 от Закона за общинския дълг.

в) методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест;

г) актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет;

д) проекто-договор.

7.2.  Методиката по т.7.1., буква „в“ съдържа указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

8.1. Документацията за участие в процедурата се подготвя от комисия, включваща правоспособен юрист, икономист, главен счетоводител на общината и други длъжностни лица определени от кмета на общината.

8.2.  Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

8.3. За участието си в комисията, лицата могат да получават възнаграждение определено със заповедта за съставяне на комисията.

9. Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок три работни дни от постъпване на искането и да ги публикува на интернет страницата на общината.

10.1. Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

10.2. Комисията се състои най-малко от трима и най-много от седем членове, като се определят и резервни членове.

10.3. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с целта и сложността на задачата.

10.4.  Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

10.5. Не може да бъде член на комисията или консултант лице което:

а) има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

б) е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

10.6. Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

10.7. Членовете на комисията и консултантите представят декларация по отсъствие на обстоятелствата по т. 10.5 и за спазване на изискванията по т. 10.6 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата.

10.8. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

10.9. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

11. Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявлението.

12. Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.

13.  За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.

14. Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането, и обявява трите най-добри оферти. В тридневен срок от издаването й заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

15. В 7-дневен срок от издаването на заповедта кметът на общината отправя покана до кандидатите с трите най-добри оферти за провеждане на преговори, с която:

а) определя срок от 5 до 10 дни преди провеждането на преговорите, в който поканените кандидати могат да получат допълнителна информация по проекта и финансовото състояние на общината;

б) ги уведомява за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите.

16. Кметът на общината, подпомаган от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, провежда преговори с всеки от кандидатите, подали трите най-добри оферти, съгласно обявените изисквания.

17. За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кмета, кандидата и членовете на комисията по т.10.1.

18. Страните в преговорите съставят проекто-договор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата.

19. Кметът на общината внася в Общински съвет доклад за резултатите от проведената процедура за избор. Към доклада се прилагат:

а) протоколът по т.13 за оценяването и класирането на кандидатите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти ;

б) заповедта на кмета по т.14, с която са обявени резултатите от разглеждането на документите и от класирането, и обявява трите най – добри оферти;

в) протоколите от проведените преговори ;

г) проекто-договорите.

20. Общинският съвет приема решение, с което:

а) определя финансовата институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта;

б) възлага на кмета да сключи договор с определения кандидат и да уведоми в 3-дневен срок кандидатите, участвали в преговорите, за решението по буква „а“.

21. Решението по т.20 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

22.1. Кметът на общината може да сключи рамково споразумение с финансова или кредитна институция за предоставяне на краткосрочни заеми въз основа на проведена процедура по реда на този раздел.

22.2. Рамково е споразумението, сключено между общината и една или повече финансови и/или кредитни институции, предоставящи услуги на територията на общината, целта на което е да се определят предварително условията на договорите за краткосрочен заем, които страните възнамеряват да сключат в определен период, включително за максималния размер, начина на обезпечаване, условията за погасяване и максималната цена на дълга (лихви, такси, комисиони и други видове възнаграждения).

22.3. Рамковото споразумение не може да бъде използвано с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

22.4. При сключено рамково споразумение общинският съвет определя само размера на краткосрочния дълг, в рамките на който кметът на общината може да сключва договори за заем при спазване изискванията по чл.12, ал.1 от ЗОД.

23. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

24. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на чл.40 от ЗОД.

25. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 10-то число предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.

26. Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

27. Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

28. Когато изискванията на предходната разпоредба не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора мерките, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.

29. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция, общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.

30. Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

31. Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.

32. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на настоящата Наредба.

33. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

34. Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, буква ”в” от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

35. В случаите по т.34 общински съвет определя реда за оповестяване на информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансово състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа. 

 

 

 

 

Наредбата е приета с Решение №598  от 26.01.2018 г. на Общински съвет – Хасково.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!