Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за рекламната дейност

 

НАРЕДБА  ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 /1/ Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на рекламно-информационни елементи, реда за тяхното разполагане и контрола по изпълнение на наредбата. /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

Раздел ІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл.2 /1/ Рекламно-информационните елементи /РИЕ/ независимо от техния вид трябва:

 1. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно изискванията на съответните стандарти.
 2. Да бъдат пожарообезопасени.
 3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение тяхната чистота и функция от физическото или юридическо лице, техен собственик.
 4. Да съдържат отбелязани името и адреса на собственика, респективно юридическо лице или физическо лице, титуляр по разрешението за поставяне, издадено по реда на чл.57 от ЗУТ. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

Чл.3 При разполагане на РИЕ е необходимо:

 1. Да не се нарушават условията на обитаване.
 2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение.
 3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него.

Чл.4 При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на сградите, кметът на общината или упълномощено от него лице може да задължава рекламо-разпространителя да поправя или боядиса указана част от сградата, в случай, че се налага от поставянето на конструкцията.

           

Чл.5 Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели да бъдат изписани  на български  език, освен ако не са регистрирани търговски марки и услуги, и съгласно изискванията в Търговския закон. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

           

Чл.6 /1/ Не се разрешава:

 1. Монтирането на РИЕ върху сгради, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик, както и върху сграда и съоръжения, определени с други закони.
 2. Използването на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението.
 3. Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост.

/2/ Не се допуска рекламирането на:

 1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или стимулиращо действие.
 2. Лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове.
 3. Тютюневи изделия.
 4. Полезни качества на алкохолни напитки.
 5. Порнографски материали.
 6. Оръжия.
 7. Други материали в отклонение от моралните норми в страната.
 8. Определена религия или религиозна общност. (отм. с Решение №905 от 15.12.2017 г. на Административен съд - Хасково)

/3/ Не се допуска разполагането на РИЕ, които:

 1. Съдържат невярна или подвеждаща информация.
 2. Рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги.
 3. Накърняват правата и доброто име на граждани и/или физически/юридически лица.

 

 

Раздел ІІІ

ВЪНШНА РЕКЛАМА

 

Чл.7 Външната реклама може да бъде:

 1. Светлинна и друга реклама по покривите;
 2. Крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети осветени отвътре, рекламни пана и лепене на плакати /осветени или неосветени/.
 3. Реклама по калкани и фасади на сгради над партерните етажи.
 4. Реклама към градския партер: магазини, заведения и др.обекти с обществено-обслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара.
 5. Реклама по подвижния състав на градския транспорт – автобуси, тролейбуси, таксита и др.

Чл.8 Върху всяка реклама трябва да бъдат изписани фирмата и адресът на юридическото или физическото лице, извършващо рекламната дейност.

 

Чл.9 Несветещата реклама се поставя на не по-малко от 50 см от нивото на терена. Нейните параметри следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

 

Чл.10 Светещата реклама е тази, която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ /силует, пластично оформление и др./ на сградата.

Чл.11 Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на община Хасково върху:

 1. Сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, освен за случаите, разрешени от НИПК.
 2. Скулптурни паметници и др.елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им.
 3. Природни забележителности и резервати.
 4. Национални и градски паркове, с изключение на периферните им части прилежащи към магистралите.
 5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.
 6. Фасади на жилищни сгради, с изключение на калкани, стени и покриви /освен по одобрен проект или визуализация на РИЕ, одобрени с Решение на ЕСУТ/. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г. и Решение №88 от 03.02.2012 г./
 7. Ажурни и декоративни огради /освен по одобрен проект, визуализация на РИЕ, одобрени с решение на ЕСУТ/. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г и Решение №88 от 03.02.2012 г./
 8. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.
 9. Стълбове на далекопроводната електрическа мрежа.
 10. Елементи на системата за регулиране на движението по пътищата.
 11. Сгради на представителните държавни и общински институции.
 12.  

Раздел ІV
РЕКЛАМА КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл.12 Разполагането на реклами към спирките за градски транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат и единична площ до 2 кв.м.

Чл.13 Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл.14 /1/ Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др.

 /2/ Афишните колонки могат да носят само безплатни съобщения за културни прояви и спектакли. Върху тях не могат да се поставят други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

 

Раздел V

НАДПИСИ

Чл.15 /1/ Надписите могат да бъдат поставени възоснова на одобрени проекти:

 1. Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м и не закрива отвори по фасадите.
 2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или подпрозоречния парапет.
 3. Вертикално по фасадата на сградата.

/2/ Надписите са елемент от проекта за графично и цветно оформление на обекта, за който са предназначени. Одобряването на този проект се извършва от техническата служба, която одобрява архитектурния проект или проект – визуализация за обекта. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

Чл.16 Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.

Чл.17 Надписът се премахва от собственика /ползвателя/ и мястото се привежда в първоначалния му вид в срок до един месец след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.

 

Раздел VІ

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

 

Чл.18 /1/ Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на раздел ІІІ от тази наредба. Те изключват указателните знаци, описани в Закона за движението по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

 /2/ Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 2 кв.м., като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0.80 м, а долния хоризонтален – на височина не по-малко от 2.80 м от нивото на терена. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

 

Раздел VІІ

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР

 

Чл.19 /1/ Рекламните материали /знамена, транспаранти и др./ с временен характер, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви.

/2/ Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития, които се извършват в сградата.

Чл.19а Рекламни материали /брошури, листовки и др./ не се продставят на домакинствата, ако има положен надпис "СТОП реклама!", залепен на пощенска кутия или друго видно място от съответния притежател. /доп. с Решение №995 от 11.08.2023 г./

Чл.20 Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди над под контактната мрежа за градския транспорт.

Чл.21 Безплатна временна информация може да бъде разрешена от кмета на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Чл.22 Рекламни материали /знамена, транспаранти/ надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

 

Раздел VІІІ

РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Чл.23 Върху превозните средства на градския транспорт може да се монтират РИЕ след съгласуване  на предложението от  ЕСУТ /Експертния съвет по устройство на територията към община Хасково/ и сключване на договор със собственика на превозното средство, със срок на договора до времето на действие на разрешението. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

Чл.24 Превозните средства, използвани или екипирани само, за да носят реклама, не могат:

 1. Да спират или паркират в зоните, ограничени за реклама;
 2. Да имат обща рекламна площ, надвишаваща 12 кв.м. за всяко превозно средство.

Чл.25 Изключение от забраните по чл.24 могат да бъдат допуснати само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития с разрешение на кмета на общината, за което се уведомява началника на сектор „Пътна полиция”, ОД МВР - Хасково. /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

Раздел ІХ

РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

 

Чл.26 /1/ На територията на Община Хасково могат да се разполагат рекламно-информационни елементи съгласно разрешение за поставяне, издадено въз основа на одобрени схема, конструктивно становище или проекти, снимки и/или визуализации, разрешени от компетентните органи на общината и след заплащане на предвидената административна такса по тарифа, утвърдена от Общински съвет – Хасково./изм. с Решение №211 от 22.07.2016  г.//

/2/ Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви по чл.14.

/3/ Не се разрешават разполагане на Рекламно-информационни елементи на територията на Община Хасково, ако собствениците имат неплатени такси и задължения към общината. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

Чл.27  Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до Кмета на община Хасково. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

Чл.28 /1/ /изм. с Решение №788 от 16.12.2022 г./ За издаване на разрешение за поставяне на рекламни и информационни елементи върху недвижими имоти се представят следните документи::

 1. Документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.
 2. Проекто-проучвателни работи, чиито обем и съдържание се определят от ЕСУТ на община Хасково. 
 3. ОТМЕНЯ СЕ.
 4. Идентификация ЕИК /Булстат/  - САМО ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.
 5. Снимки и/или визуализация на РИЕ. 
 6. Документи за платена административна такса за услугата разглеждане на заявление /прилага се служебно/.

/2/ Съгласието по ал.1, т.1 за имоти, които не съставляват общинска собственост се дава:

 1. От ведомството или организацията, стопанисваща имота, при имоти държавна собственост.
 2. От ръководителя на съответното предприятие, организация и др. при имоти, притежавани от юридически лица.
 3. При сгради в режим на етажна собственост при спазване изискванията на ПУРНЕС.

Чл.29 Компетентните общински органи се произнасят по искането за разполагане на РИЕ в 30-дневен срок от постъпването му като:

 1. Одобряват схема за разполагане на РИЕ и определят обема и съдържанието на проекто-проучвателните работи, необходими за издаване на разрешението за поставяне с решение на ЕСУТ на Община Хасково. /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./
 2. Предоставят допълнителна информация относно одобрени от Главен архитект или упълномощено лице схеми за разполагане и проекти за унифицирани РИЕ, задължителни за прилагане на територията на общината. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./
 3. Издават разрешение за разполагане при определени условия в зависимост от конкретния случай за описаните в раздел VІІ РИЕ.
 4. Постановяват мотивиран отказ.

Чл.29 А  /доп. с Решение №788 от 16.12.2022 г./ Разрешението по чл.29, т.3 се издава по образец, одобрен от Кмета на Община Хасково, като в него задължително се посочват:

       1.Трите имена и постоянния адрес на физическите лица, съответно наименованието, единния идентификационен код, адреса на управление, правно-организационната форма и имената на представляващия на юридическите лица.

       2.Собственика на имота, в който се разрешава поставянето.

       3.Дължимата такса, когато имота, в който се поставя е общинска собственост.

       4.Срока, за който се разрешава поставянето.

Чл.30 /1/ При необходимост от проект за РИЕ той трябва да бъде окомплектован, както следва /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./:

 1. Ситуационно решение, изготвено върху скица с нанесени подземни комуникации въз основа на одобрена схема за разполагане на РИЕ. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./
 2. Архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб.
 3. Снимки, колажи и др.материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда.
 4. Конструктивен проект изготвен от правоспособен проектант и заверен от ТКП /Технически контрол в проектирането/. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./
 5. Проект /становище/ по част Ел., в случаите на светлинна реклама, а при изграждане на връзки с инженерната инфраструктура, проекти за свързване, придружени от трасировачен план./доп. с Решение №475 от 29.01.2010 г./
 6. Обявителна записка.
 7. Декларация за осигуряване на техническото ръководство.

/2/ Книжата по т.1, 2, 4, 5 и 6 се представят в 3 екземпляра, изработени и подписани от правоспособен архитект, художник и инженер, а декларацията по т.7 трябва да бъде подписана от правоспособен технически ръководител.

Чл.31 Проектите за останалите видове РИЕ се комплектоват съобразно указанията на съответната техническа служба.

Чл.32 Председателят на ЕСУТ на община Хасково внася постъпилите схеми, проекти, снимки и визуализации за разглеждане в комисията./изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г. и  Решение №88 от 03.02.2012 г./

Чл.33 /1/ Срокът за одобряване на проектите или постановяване на мотивиран отказ е 14 дни след внасянето му в ЕСУТ на община Хасково. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

/2/ В срока по ал.1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува представения проект с органите на КАТ, ППО, НИПК, предприятията “В и К”, “Електроснабдяване”, “Пътна сигнализация” и др. В този случай, общинските органи се произнасят в 14-дневен срок след изпълнението на горните изисквания./изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

Чл.34 /1/ Разрешение за поставяне се издава по писмено заявление на собственика или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице след приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване на проектите.

/2/ При монтаж на РИЕ с бетонова основа и/или при изграждане на връзки с инженерната инфраструктура на общински терен, разрешение за поставяне се издава след заплащане на депозит в размер на 100 лв. Депозитът се възстановява след премахване на РИЕ от собственика /ползвателя/ въз основа на протокол, който установява, че мястото, където е монтиран е приведено в първоначалния му вид. /ОТМЕНЕН с Решение №88 от 07.03.2017 г. на ХАС/

/3/ Разрешението за поставяне на РИЕ на общински терен или сграда се издава за срок от 1 година.

/4/ Разрешението за поставяне на РИЕ на терени, съоръжения или сгради, които не са общинска собственост се издава за срок до 10 години, а за имоти, които не са собственост на заявителя - за срок на договора за наем /или писменото съгласие на собственика/, но за не повече от 10 години. /изм. с Решение №788 от 16.12.2022 г./

Чл.34 А При забавяне монтирането на РИЕ за срок по-дълъг от 12 месеца след издаване на разрешение за поставяне, длъжностните лица от отдел "Контрол по ЗУТ" съставят констативен протокол и се издава заповед за анулиране на разрешителното. /изм. с Решение №788 от 16.12.2022 г./

Чл.35 Разрешения за монтаж /поставяне/ на РИЕ по смисъла на чл.57 от ЗУТ се издават възоснова на схема и проекти, одобрени от Главен архитект или упълномощено от него лице. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

Чл.35а При необходимост от изграждане на връзки с инженерната инфраструктура, се изготвят съответните проекти за свързване, придружени от трасировачен план. Проектите се  съгласуват с необходимите експлоатационни дружества, оценят се от Експертния съвет по устройство на територията и се вписват като допълнително условие в издаденото Разрешение за поставяне. При монтаж на РИЕ с бетонова основа и при изграждане на връзки с инженерната инфраструктура на базата на издаденото Разрешение за поставяне се издава Съгласувателно писмо по чл.5 ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

Чл.36 /1/ Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

 1. РИЕ не отговарят на изискванията на закона, другите нормативни актове, както и на настоящата наредба.
 2. Заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба при или по повод разполагането на други РИЕ. РИЕ е без разрешение за поставяне или с изтекъл срок на разрешение за поставяне за период повече от два месеца. Собственикът на РИЕ не е извършил плащане за повече от два поредни месеца на дължимите такси, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково или сключените с общината договори. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./ (отменен с Решение №905 от 15.12.2017 г. на Административен съд - Хасково)
 3. Вече има одобрена схема или издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в непосредствена близост на мястото, посочени от заявителя. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

/2/ Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид, когато се посочат мотивите за отказа.

Чл.37 /1/ Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва възоснова на договор, който се сключва от Кмета на община Хасково или упълномощено от него лице или въз основа на такси, определени от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

/2/ Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50% общинско участие, за разполагане на РИЕ, се извършва възоснова на договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тази наредба.

/3/ Договорите по предходните алинеи се сключват при цени, определени от кмета на общината, приети от Общински съвет – Хасково.

/4/ Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост за поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно и се извършва без сключване на договор.

Чл.38 /1/ Кметът на общината по предложение на ЕСУТ на община Хасково организира и провежда конкурси за разполагане на РИЕ в централните и представителни части на общината, както и в обхвата на главните входно-изходни магистрали, за терени, сгради и съоръжения общинска собственост. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

/2/ Конкурсите по ал.1 се провеждат по ред и условия, утвърдени от кмета на общината.

/3/ Разрешение за поставяне се издава след сключен наемен договор със спечелилия конкурса инвеститор. /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

Раздел Х

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.39 Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от кмета на общината, упълномощени от него длъжностни лица и от специализираните звена по търговия и услуги, контрол по цените и борба със спекулата към общината и техническата служба към общината.

Чл.40 /1/ Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските органи, в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил, се наказва с глоба от 200 до 500 лева, освен ако по друг нормативен начин не подлежи на по-тежко наказание. /изм. с Решение №94/24.03.2000 г./

/2/ Който разполага РИЕ, които не отговарят на изискванията на чл.57 от ЗУТ и тази Наредба или ги разполага на неразрешени места, в случаите, когато не се изисква разрешение от общински органи се наказва с глоба от 50 до 200 лв., освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание. /изм. с Решение №94/24.03.2000 г. и Решение №637 от 22.12.2006 г. /

/3/ За нарушения по ал.1 на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 1000 лв. за първо нарушение и 5000 лв. при повторно нарушение, а за нарушения по ал.2 на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 500 лв. за първо нарушение и 1000 лв. при повторно нарушение. /доп. с Решение №98 от 25.04.2008 г. и изм. с Решение №475 от 29.01.2010 г./

/4/ За нарушение по чл.19а на еднолични търговци и юридически лица се налага имещуствена санкция в размер: 50 лв. за първо нарушение и 500 лв. при повторно нарушения. /доп. с Решение №995 от 11.08.2023 г./

Чл.41 /1/ Разположени в нарушение на настоящата наредба и чл.57 от ЗУТ РИЕ се демонтират съгласно чл.57 а от ЗУТ. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

/2/ При констатирани разположени РИЕ в нарушение на настоящата наредба с установен собственик, на същия се дава срок от 10 дни да ги демонтира, като дължи и предвидената в чл.40, ал.1 глоба. При неспазване на посочения срок се пристъпва към демонтаж по смисъла на чл.42, ал.3. /изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

/3/ РИЕ подлежат на премахване, когато:

 1. са поставени в отклонение от изискванията на настоящата наредба.
 2. са поставени без необходимите одобрени проекти и/или без разрешение за поставяне.
 3. са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне.
 4. разрешенията са отнети или са с изтекъл срок и не са презаверени по реда на настоящата наредба.
 5. при неплащане необходимите такси за обектите върху общински терени за повече от 2 поредни месеца. В този случай, разрешение за поставяне на временни РИОЕ не се издава за срок от 2 години от извършеното нарушение.

/доп. с Решение №475 от 29.01.2010 г. и изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

/4/ Разрешенията издадени по тази наредба се прекратяват със заповед на кмета или упълномощено от него лице:

 1. при премахване на РИЕ по инициатива на собственика му.
 2. при преотстъпване на РИЕ на друг собственик.

/доп. с Решение №475 от 29.01.2010 г. и изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г../

 

/5/ Разрешенията издадени по тази наредба се поправят със заповед на кмета или упълномощено от него лице:

 1. при промяна на квадратурата на РИЕ.
 2. при допускане на техническа грешка.

/доп. с Решение №475 от 29.01.2010 г. и изм. с Решение №211 от 22.07.2016 г./

 

/6/ Разрешенията, издадени по тази наредба, се отнемат със заповед на кмета или упълномощено от него лице при:

1. При неспазване изискванията на настоящата Наредба.

2. При неплащане необходимите такси, за обектите върху общински терени за повече от два поредни месеца.

3. При неизпълнение писмени нареждания на длъжностно лице по настоящата наредба или контролен орган.

4. При възникнали обществени нужди, налагащи това действие или влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП за съответната територията или издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху същия терен или в непосредствена близост. /изм. с Решение №88 от 03.02.2012 г./

 

Чл.42 /1/ Органите по чл.39 могат да задължат собствениците на РИЕ, които са неизправни, с лош външен вид, не отговарят на изискванията на тази наредба или са поставени без разрешение да ги приведат в изправност в 10-дневен срок или да ги демонтират.

/2/ При неспазване на предписанията на общинските органи, същите демонтират РИЕ за сметка на собственика, като му налагат и глоба от 200 до 500 лв. /изм. с Решение №94/24.03.2000 г./

/3/ Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по ал.1 се наказва с глоба от 100 до 200 лв. /изм. с Решение №94/24.03.2000 г./

 /4/ В случаите на премахване на РИЕ от служби на общината или по възлагане от нея, както и при събирането на суми, дължими за извършените по преместването работи се прилагат разпоредбите на Параграф 2 на Допълнителните разпоредби на ЗУТ. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

 /5/ За нарушения по ал.2 и ал.3 на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 500 лв. за първо нарушение и 1000 лв. при повторно нарушение. /доп. с Решение №98 от 25.04.2008 г./

Чл.43  Лицата, подали по надлежен ред искане за разполагане на РИЕ и поставили същите след изтичане на сроковете по чл.33, ал.1 и ал.2 не подлежат на наказание по чл.40, ал.1 в случаите, когато общинските органи не изпълнят в срок задължението си за издаване на разрешение или постановяване на отказ.

Чл.44 /1/ Актовете на констатираните нарушения се съставят от длъжностните лица от звената по чл.39 или от други длъжностни лица, определени от кмета на общината.

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.45 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на чл.57 а от ЗУТ и настоящата Наредба. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 По смисъла на тази Наредба:

 1. Външна реклама” е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат чрез средствата за масово осведомяване, телекомуникациите или пряко до индивидуален клиент.
 2. “Надпис” е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.
 3. Информационно-указателна табела” е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност.
 4. Рекламни материали” /знамена, транспаранти/ надписи и информационно-указателни табели с временен характер са обозначаващите акционни, обществени, строително-ремонтни работи или предоставяне под наем и други дейности.

/2/ За краткост изброените в ал.1 понятия ще бъдат наричани рекламно-информационни елементи /РИЕ/.

§2 Разпределението на постъпленията от реклама върху или чрез използване на общински имоти и движими вещи се определя от Общинския съвет.

§3 /1/ Собствениците на заверените РИЕ, с изключение на елементите с краткотраен характер, са длъжни да приведат всички вече разположени РИЕ в съответствие с изискванията на тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.

/2/ Договорите за монтаж и експлоатация на РИЕ върху общински имоти, сключени преди влизане в сила на тази наредба, запазват своето действие, ако по тях са извършвани редовни плащания.

§4 Незаконно монтираните РИЕ се демонтират, съгласно чл.41 и чл.42 от наредбата. /изм. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

 §5 Монтираните със съгласие на община Хасково РИЕ, които не отговарят на стандартите по тази наредба могат да бъдат поддържани до изтичане срока на този договор, но не повече от 6 месеца след влизането й в сила.

§6 Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.

§7 Всяко физическо или юридическо лице, с издадено от община Хасково разрешение за поставяне на РИЕ, е длъжно най-късно един месец преди изтичане на срока му, да подаде молба за издаване на ново разрешително. При неизпълнение на това задължение, обекта се премахва по реда на чл.41 и чл.42 от наредбата. /доп. с Решение №637 от 22.12.2006 г./

 

           

Наредбата е приета с Решение №308 от 28.11.1997 г. на Общински съвет – Хасково и изм. и доп. с Решение №94 от 24.03.2000 г., Решение №637 от 22.12.2006 г., Решение №316 от 29.05.2009 г.,  Решение №475 от 29.01.2010 г., Решение №88 от 03.02.2012 г. , Решение №211 от 22.07.2016 г. , Решение №788 от 16.12.2022 г. , и Решение №995 от 11.08.2023 г. на Общински съвет – Хасково.

Последна промяна: 21 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!