Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Хасково

Н А Р Е Д Б А

за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

 

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

           

Чл. 1.(1) С тази наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни, включително и на животни, отглеждани с нестопанска цел в населените места на община Хасково, както и на територията извън регулация на община.

(2) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, свързани с дейностите по ал.1.

Чл. 2. Според мястото на отглеждането, територията на общината се разделя на райони както следва:

1.Градски райони в град Хасково, за които се прилага настоящата Наредба:

Район І: кв. "Градински", кв. "Поройни", кв. "Ручока", кв. "Брягови-Болярски", кв. "Училищни", кв. "Воеводски", кв."Освобождение", кв. "Стари", ИИЗ, кв. "Грънчарски", кв. "Остров Куба", кв. "Дружба 1", кв. "Дружба 2", кв. "Дружба 1А", кв. "Съединение", кв. "Войнишки", кв. "Кап. Петко", кв. "Овчарски", кв. "Овчарски 1", кв. "Бели кладенец", кв. "Тракийски", ЮИЗ, ж.к. "Орфей 1", ж.к. "Орфей 1А", ж.к. "Орфей 2А", ж.к. "Орфей 2", ж.к. "Възраждане 2", ж.к. "Възраждане 1", СИЗ.

Район ІІ:   кв. "Република 1"; „Каменни 2” и „Хисаря 2”

Район ІІІ:  кв. „Болярово“, ж.р. „Кенана“ - Западно  от ул. „Дивна“ и южно от ул. „Г.Китов“, ж.р. „Каменец“, кв. „Република 2“, ж.р. „Изгрев“, ж.р. "Орфей 3", ж.р. "Куба";

Район ІV   ж.к. „Бадема”; кв. „Каменни І”, кв. „Хисаря І”,  кв. „Македонски”, кв. „Изгрев” и ж.р. „Кенана”.

2. селски район - територията на селата в Община Хасково;

3. територия извън регулацията на населените места.

 

РАЗДЕЛ II

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ  И УСТРОЙВАНЕ НА ПЧЕЛИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЙОНА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 3. Разрешеният брой отглеждани селскостопански животни и птици в поземлен имот по райони е както следва:

(1) Градски райони в град Хасково:

1. В I-ви градски район се забранява отглеждането на едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ), свине, еднокопитни животни и птици, с изключение на спортните гълъби, за които има издадено удостоверение за здравния статус съгласно действащата нормативна база. За сгради в режим на етажна собственост е необходимо да има съгласие на собствениците по реда на ЗУЕС.

2. В градски район ІІ се разрешава отглеждането на животни, както следва:

а. едър рогат добитък - до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;

б. свине до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;

в. еднокопитни до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;

г. овце или кози до 5 бр. общо и техните приплоди до 18 месеца;

д. птици на открито до 10 бр. или птици в клетка до 20 бр.;

е. зайци до 10 бр. и техните приплоди;

ж. пчелни семейства до 20 бр.

3. В градски район ІІІ се разрешава отглеждането на животни, както следва:

а. едър рогат добитък - до 5 бр. и техните приплоди до 12 месеца;

б. свине до 3 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;

в. еднокопитни до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;

г. овце или кози до 20 бр. общо и техните приплоди до 18 месеца;

д. птици на открито до 20 бр.;

е. птици в клетка до 30 бр.;

ж. зайци до 10 бр. и техните приплоди;

з. пчелни семейства до 30 бр.

4. В градски район ІV се разрешава отглеждането на животни, както следва:

а. птици на открито до 10 бр. или птици в клетка до 20 бр.

б. зайци до 10 бр. и техните приплоди.

(2) 1.в селските райони се разрешава притежанието и отглеждането както следва:

а. едър рогат добитък - до 5 броя и техните приплоди до 18 месеца;

б. свине до 5 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;

в. еднокопитни - до 3 бр. и техните приплоди до 1 (една) година;

г. птици до 60 броя;

д. зайци до 30 броя и техните приплоди;

е.овце или кози до 30 бр. общо и техните приплоди до 18 месеца;

ж. пчелни семейства до 100 бр.

2. За притежание и отглеждане на животни по т.1 в по-големи количества от горепосочените се подава Уведомление до Кмета на Община Хасково за издаване на Разрешение. /изм. с Решение №280 от 28.10.2016 г./

(3) На територии извън регулация на населените места се разрешава отглеждане на селскостопански животни независимо от количеството им при спазване на отстояние 200 метра по въздушен път от границите на населеното място, както и при съобразяване с разпоредбите по Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти издадена от МЗХ.

 

РАЗДЕЛ III

РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ

 

Чл. 4. (1) Собствениците на селскостопански животни регистрират в БАБХ - Хасково вида, пола и броя на притежаваните от тях животни, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Собствениците на пчелни семейства в 15- дневен срок от тяхното придобиване подават в кметството, на територията на което е разположен пчелина, заверена от държавен или лицензиран частно практикуващ ветиринарно-медицински специалист декларация / образец / с отразен в  нея регистрационен номер на пчелина.

Чл.5. Сградите, в които се отглеждат селскостопански животни и птици трябва да:

1.отговарят на санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания, както и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

2.бъдат законно построени или търпими по смисъла на ЗУТ.

Чл.6.(1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не могат да се осигурят санитарно-хигиенните и ветеринарномедицинските изисквания, както и в такива, които не отговарят на нормативните изисквания.

(2) Състоянието на постройките и условията, в които се отглеждат животните по ал.1 се констатира от компетентните длъжностни лица от ОДБХ - Хасково, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/.

Чл.7.(1)  Забранява се отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и гълъби в жилищни сгради в режим на етажна собственост, с изключение на спортни гълъби.

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.

Чл.8. Забранява се отглеждането на животни и птици в селскостопански сгради, разположени на разстояние по-малко от 20 метра от жилищни сгради в съседни поземлени имоти.

Чл.9. Забранява се транспортирането на неидентифицирани, съгласно разпоредбите на ЗВД, едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ), еднокопитни животни и свине в населените места на община Хасково.

Чл.10. (1) Безстопанствени и неидентифицирани ЕПЖ, ДПЖ и еднокопитни животни се приютяват от длъжностни лица упълномощени от кмета на община Хасково в територии/помещения, отговарящи на  санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания, както и на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

(2) След установяване собствеността на животните, същите се връщат на собственика след заплащане на такса в размер на 200 лева до три дни, считано от датата на приютяването и 300 лева до 14 дни.

(3) ЕПЖ, ДПЖ и еднокопитни животни, на които в 14 дневен срок не бъде доказана собствеността остават в полза на общината.

Чл.11. Забранява се отглеждането, пашата и свободното движение на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи.

Чл.12. (1) Забранява се приютяването, отглеждането и изхранването на безстопанствени животни и птици на обществени места и в прилежащите площи към сградите в режим на етажна собственост.

 (2) Забранява се отглеждането на животни и птици на открити тераси и балкони  на жилищни сгради.

Чл.13.(1) Физическите и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни са длъжни:

1.Да осигурят подходящ терен за временно съхранение и обеззаразяване на ежедневно извозената тор.

2.Да не допускат замърсяване на повърхностни и подпочвени води с нитрати.

(2) Собствениците на селскостопански животни осигуряват място за временно депониране на оборския тор съобразно разпоредбите на ЗООС и ЗВ.

Чл.14.(1) Допуска се отглеждането на пчелни семейства в урегулирани поземлени имоти, в районите, в които е разрешено по настоящата Наредба , както и извън регулационните граници на населените места – върху земеделски земи, земи и гори от горския фонд, собственост на държавата, общината, физически и юридически лица при спазване на следните изисквания:

1.Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по чл.5, ал.2 собственикът поставя на оградата табелка с името си, адрес, брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.

2.В населени места в имоти с ниско жилищно строителство и в законно застроените имоти извън границите на урбанизираната територия, пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините може да се настаняват и до самата ограда;

(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:

1. разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;

2. разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;

3. разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;

4. територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

5. територия с констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило.

(3) Временни пчелини се настаняват на места, отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.

Чл.15. За отглеждането на кучета се прилагат реда и условията на действащата Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Хасково;

 

РАЗДЕЛ IV

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

       

Чл. 16. Контрол по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от упълномощени от Кмета на общината лица, кметове на кметства, органите на МВР-Хасково. При установяване на нарушения, същите съставят предписания и актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 17. Установяването на нарушенията, издаването , обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 18. За нарушения по настоящата наредба на чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, чл.7, чл.8, чл.9, чл.10, чл.11, чл.12, чл.13  се налага на нарушителите глоба в размер от 50 до 100 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 300 лева за юридически лица и ЕТ. При повторно нарушение се налага глоба в размер от 100 до 200 лв. за физически лица и имуществена санкция от 500 до 700 лв. за юридически лица ЕТ. /изм. с Решение №429 от 28.04.2017 г./

Чл. 19. За неизпълнение на взети решения и набелязани мерки от Общинската епизоотична комисия се налага на нарушителите глоба в размер от 100 до 500 лв.    

 

           

Наредбата  е приета с Решение №214 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково и изм. с Решение №280 от 28.10.2016 г. и Решение №429 от 28.04.2017 г. на Общински съвет - Хасково.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!