Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково

НАРЕДБА  за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково

 

На основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията, приета с Решение №347 от 01.03.2013 г. на Общински съвет - Хасково

 

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от администрацията на Община Хасково, на територията на Община Хасково.

 

(2) Тази наредба се отнася за строежи от ІV, V и VІ категория по смисъла на чл.137 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и НАРЕДБА № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ

 

(3) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.

 

Чл. 2. Тази наредба не се прилага за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на т.63, §5 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.25 от  Закона за защита на класифицираната информация

 

Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

 

 

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ

 

Чл. 4. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка на строежа от служители на Отдел „КСГС”, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).

 

 (2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

 

Чл. 5. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 от началника на Отдел „Контрол на строителството и градската среда” /КСГС/, Община Хасково, се организира предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2).

 

 (2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) и др. това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.

 

Чл. 6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл. 5, ал. 1 се пристъпва към едно от следните действия:

А) взимане на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП);

Б) публикуване на покана за събиране на оферти при стойности определени в чл.14, ал.4 от ЗОП;

В) сключване на писмен договор при стойности определени в чл.14, ал.4 от ЗОП или възлагане изпълнението на ОП „ЕКОПРОГРЕС”.

 

 Чл. 7. След определяне на изпълнител, Кмета на Община Хасково, определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересувани лица.

 

 Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното премахване с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда с отличителни знаци /ленти/ с надпис                  " ЗАБРАНЕН ДОСТЪП

                                                  Община  Хасково-контрол на строителството "                                       

                                                         

 Чл. 9. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж, служителите от Отдел „КСГС” към Община Хасково, могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал. 3 ЗУТ .

 

  Чл. 10. На определената дата и час на местоположението на строежа, предмет на заповедта, присъстват, служители от Отдел „КСГС” към Община Хасково, изпълнителя, експлоатационните предприятия и представители на Общинска полиция. Служителите от Отдел „КСГС” към Община Хасково, съвместно с изпълнителя съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение №3). Представителите на експлоатационните предприятия, удостоверяват в протокола от приложение №3, прекъсването на съответното захранване на строежа, предмет на заповедта. Представителите на Общинска полиция, осигуряват, опазването на реда при изпълнението на заповедта за премахване.

 

Чл. 11. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.

 

 (2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността му от служители на Отдел „КСГС”, се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

 

 (3) За извършените разходи по ал.1 от служители на Отдел „КСГС” към Община Хасково и изпълнителя се съставя протокол (приложение №6).

 

 Чл. 12. (1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

 

 (2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

 

Чл. 13. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от служителите на Отдел „КСГС” към Община Хасково и изпълнителя, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра.

 

Чл. 14. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

 

Чл. 15. За извършените разходи по премахването, почистването на строителната площадка и възстановяването на терена, от служители на Отдел „КСГС” към Община Хасково и изпълнителя се съставя протокол (приложение № 5).

 

 Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

 

Чл. 15. (1) Извършените разходи по чл.11 и чл.15, се събират по реда на чл.225, ал.5 от ЗУТ.

(2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

  § 1. "Премахване на незаконен строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

 

 § 2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях", представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.

 

 § 3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл. 225а от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

 

  § 4. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

 

 § 5. "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице - кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, избрано по реда на ЗОП, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж.

 

                                           Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

 

 

ПРОТОКОЛ

 

 № ..................

 

Днес, ...........201 ... г., работна група в състав:

 

1. ...........................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

2. ............................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

3. .................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: .......................................................................................

..................................................................................................

 

извърши проверка относно изпълнението на Заповед № .............../.......... 201 ... г. на Кмет на Община Хасково за премахване на незаконен строеж: ..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................,

 

изграден в .......................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

 

с административен адрес: .............................................................................................

 

При проверката се установи: ........................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

Съставили:

 

1. ................... (………………….............)

 

2. ................... (.........................................)

 

3. ................... (.........................................)

 

                                       

  Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

 за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж

 

Днес, .......... 201 ... г., работна група в състав:

 

1. ..............................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

2. ................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

3. ................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно незаконен строеж: “...........................................................................................................

 

.................................................................................................................................”, изграден

 

в ................................................................................................................................................,

 

с административен адрес: .......................................................................................................

 

излага следното становище:

 

I. Начин на изпълнение на премахването:

 

...................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

II. Срок за изпълнение на принудителното премахване:

 

..................................................................................................................................................

 

III. Стойност на премахването: ................. лв.,

 

в която не е включен ДДС.

 

Работна група:

 

1. ................... (............)

 

2. ................... (............)

 

3. ................... (............)

 

                                             

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 10

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение

 

Днес, ......... 201 ... г., работна група в състав:

 

1. ..................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

2. ..................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

3. ................................................................................................................................................

 

................. - в качеството си на изпълнител по

 

Заповед № ................./.......... 201 ... г.,

 

в присъствието на:

 

  1. ...............................................................................................................................................,

който в качеството си на представител на: ............................................................................,

удостоверява, че е преустановено захранването на строежа с……………………………..

 

  1. ...............................................................................................................................................,

който в качеството си на представител на: ............................................................................,

удостоверява, че е преустановено захранването на строежа с……………………………..

 

  1. ...............................................................................................................................................,

който в качеството си на представител на: ............................................................................,

удостоверява, че е преустановено захранването на строежа с……………………………..

 

  1. ...............................................................................................................................................,

който в качеството си на представител на: ............................................................................,

удостоверява, че е преустановено захранването на строежа с……………………………..

 

в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ......../.......... 201 ... г. на Кмета на Община Хасково за премахване на незаконен строеж: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........,

 

находящ се в ..............................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

с административен адрес: .........................................................................................................

 

изграден от .................................................................................................................................

 

Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково, работната група установи, че строежът е /не е/ опразнен от строителна механизация, хора, пожаро- и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.

 

В .......... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж.

 

Присъствали:

 

Съставили:

 

1. .......................... (..............................)

 

1. ........................... (..............................)

 

2. ......................... (...............................)

 

2. ........................... (……………….......)

 

3. .......................... (……………….......)

 

3. ........................... (…………………....)

 

4. .......................... (…………………....)

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 13

 

ПРОТОКОЛ

 

 за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на принудителното  изпълнение

 

Днес, ......... 201 ... г., работна група в състав:

 

1. .................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

2. ................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

3. ................................................................................................................................................

 

................. - в качеството си на изпълнител по

 

Заповед № ................./.......... 201 ... г.,

 

в ..... ч. приключи премахването на незаконен строеж:

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

 

находящ се в ..............................................................................................................................

 

с административен адрес: .......................................................................................................

 

изграден от ................................................................................................................................

 

Заповед № ........../................ г. на Кмета на Община Хасково е изпълнена.

 

Строежът е приведен в състояние - негоден за ползване. Строителната площадка е в следното състояние:

 

 ....................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

Съставили:

 

 

1. ....................................... (…………………...)

 

 

2. ....................................... (…………………....)

 

 

3. ....................................... (................................)

 

                                       

 

 

 

 Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1  

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

 за извършените разходи по премахването на незаконен

 

 строеж

 

Днес, .............201 ... г.,

 

1. ..................................................................................................................................................

 

.................. - в качеството си на изпълнител по

 

Заповед №......../.......... 201 ... г. за премахване на незаконен строеж: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

находящ се в ..........................................................................................................................., и

 

2. ..................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

3. ..................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Д-я УТ, при Община Хасково;

 

след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено-стойностна сметка):

 

 

 

 

№ по ред

 

Вид

 

Ед. мярка

 

Количество

 

Ед. цена

 

Обща стойност

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

ДДС:

 

 

 

_________

 

 

Общо:

 

 

Съставили:

 

1. ......... (.........)

 

2. ......... (.........)                                         3. ......... (.........)

 

 

 

Проверил:

 

Началник Отдел „КСГС” - ................................:

                                                           (...........................)

       

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3

 ПРОТОКОЛ

на основание чл.11, ал.3 от Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: ..........................................................................................................................................................,

находящ се в ………………………………………………………………………………………

 

Днес, .............201.  г.,

 

1. ................................................................................................ –  в качеството си на изпълнител, и лице извършващо принудително освобождаване от обзавеждане и оборудване на незаконния строеж във връзка с влязла в сила Заповед №………/………………. за премахване, на строежът описан по-горе и

 

2. ........................................................................................................................................................

 

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Дирекция УТ, при Община Хасково;

 

3. ........................................................................................................................................................

Гл. специалист в отдел „КСГС”, Дирекция УТ, при Община Хасково,

 

след извършена проверка установиха, че при принудителното освобождаване от обзавеждане и оборудване на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи

 

 

№ по ред

Вид

Ед. мярка

Количество

Ед. цена

Обща стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

 

 

 

ДДС:

 

 

 

                                                                           _________

 

 

Общо:

 

 

Съставили:

 

1. ................... (                    )

2. .................... (                            )          3. ………..... (                       )

                           

Проверил:

 

Началник Отдел „КСГС” - ................................

                                                  (                            )   

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!