Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково

 


по чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/ С тази наредба се уреждат условията и реда за изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от строежи, попадащи в разпоредбите на чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за територията на Община Хасково.

/2/ Тази наредба се прилага и за строежи по Параграф 17 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

/3/ Наредбата се прилага и когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите и е допуснато предварително изпълнение на издадена заповед за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване.

/4/ Строежите или части от тях се поправят, заздравяват, хигиенизират или премахват в условията на Заповед на Кмета съгласно чл.196, ал.3 от ЗУТ по ред описан в настоящата наредба и във връзка с чл.195, ал.4, ал.5, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ.

Чл.2. Към принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 от ЗУТ се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от собствениците /адресатите на заповедта/ в определения срок или е допуснато предварително изпълнение.

Чл.3. Тази наредба не се прилага за незаконно извършени строежи или части от тях.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Чл.4. /1/ В седемдневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по чл.1, ал.4 от настоящата наредба, служители от Дирекция “Устройство на територията” при общинската администрация извършват проверка по изпълнението на заповедта. За резултатите от проверката се съставя констативен протокол /Приложение 1/.

 /2/ При констатирано неизпълнение на заповедта на кмета на адресатите се налагат санкции и глоби, съгласно чл.15 от настоящата наредба и се пристъпва към процедурите за принудителното й изпълнение.

/3/ В случаите, когато е допуснато предварително изпълнение на заповедта на кмета на адресатите също се налагат санкции и глоби, съгласно чл.15 от настоящата наредба и се пристъпва към процедурите за изпълнението й.

Чл.5. /1/ На основание Протокола по чл.4, ал.1 се извършва предварително проучване, относно начина на принудително изпълнение на заповедта по чл.1, ал.4 от настоящата наредба , срока за изпълнение и необходимите средства /по количествено-стойностна сметка/, резултатите от които се оформят в протокол /Приложение №2/, който се изпраща на собственика /собствениците/ или лицето –адресат /лицата –адресати/ на заповедта.

/2/ При заздравяване, поправяне, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях, когато е необходимо представяне на конструктивно становище или конструктивен проект, проект за укрепване на сградата и др., това изрично се посочва в заповедта по чл.1, ал.4 от настоящата наредба.

Чл.6. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл.5, ал.1 се предприемат действия по принудително изпълнение на заповедта по чл.1 от Общинско предприятие “Екопрогрес” или при необходимост обявяване на покана за откриване на процедура за изпълнител по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и свързаните с него нормативни актове.

Чл.7. /1/ Кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересовани лица.

 /2/ Собствениците /адресатите/ на строежа, респ. недвижимите имоти са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на Кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително по реда и условията на чл.217 и чл.272 от Административно-процесуални кодекс и със съдействието на органите на полицията.

 /3/ Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.

Чл.8. На определената дата и час служители от Дирекция “Устройство на територията” при общинската администрация съвместно с представители на изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на общината /Приложение №3/.

Чл.9. /1/ В случаите, когато строежът, респ. недвижимия имот не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа, респ. недвижимия имот.

 /2/ Изнесеното движимо имущество по ал.1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината, като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

 /3/ Извършените разходи по ал.1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Чл.10. /1/ Премахването на строежа или съответните работи по изпълнение на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата наредба се ръководи от представител на изпълнителя и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или представен конструктивен проект, в случаите, когато такива са необходими, както и след преустановено захранване с вода, ел.енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

 /2/ В процеса на премахване или извършване на съответните работи по изпълнение на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата наредба изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл.11. След изпълнението на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 се съставя протокол /Приложение №4/ от представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра /в случаите на премахване/.

Чл.12. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от общината за сметка на адресатите посочени в заповедта.

Чл.13. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други строителни книжа, включително и разходите по провеждане на обществената поръчка за изпълнител и всички останали консумативи.                         

ГЛАВА ТРЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИИ РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл.14. /1/ За извършените разходи по изпълнение на Заповедта на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата Наредба /включително тези по чл.12 и чл.13 от настоящата наредба/, върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината.

/2/ От представители на органите на общинската администрация и изпълнителя се съставя протокол /Приложение №5/, въз основа на който се издава заповед на кмета и възоснова на което се предприемат действия по събиране на вземанията по съответния ред.

 /3/ Когато разходите по изпълнение на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата наредба надвишават стойността на ипотекирания имот, разликата е за сметка на собственика и се събира по реда на ал.2 от органите на общинската администрация.

 /4/ Разходите по премахването на строеж, чийто собственик е неизвестен, са за сметка на общинския бюджет.

Чл.15. /1/ Собствениците на сгради, респективно недвижими имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид.

 /2/ Кметът на общината може да задължава собствениците /адресатите/, съответно юридическите лица да извършват в определен срок необходимите ремонти, свързани с изискванията по предходната алинея.

/3/ В случаите на нарушение и неизпълнение в срок на заповедта на кмета по чл.1, ал.4 се налагат глоби, както следва:

 а/ при първо констатиране на неизпълнена в указан срок Заповед на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата Наредба – глоба от 500 лв.

 б/ при второ и следващо констатиране на неизпълнение на същата Заповед на кмета по чл.1, ал.4 от настоящата Наредба се налага глоба от 2000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 По смисъла на тази наредба:

1. “Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

2. “Поправяне и заздравяване на строеж” по смисъла на чл.1, ал.1, представлява възстановяване на първоначалното положение или укрепване, съгласно одобрени за целта строителни книжа в случаите, когато са необходими, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

3. “Адресат/адресати на заповедта” са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на недвижимия имот /сграда, поземлен имот/, лице с ограничено вещно право или лице с вменени задължения по договор към недвижимия имот или част от него спрямо, които се създава задължение по заповедта по чл.1 от настоящата наредба.

4. “Изпълнител” е лице, на което е възложено изпълнението на заповедта по чл.1 от настоящата наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Наредбата се издава на основание чл.196, ал.5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.195, ал.4, ал.5, ал.6 и чл.196, ал.3 от същия закон.

§3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й в местния печат.

       

Наредбата е приета с Решение №93 от 04.04.2008 г. на Общински съвет – Хасково.

Файлове

Последна промяна: 16 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!