Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

 

НАРЕДБА

 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Тази Наредба има за цел осигуряване поддържането и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.

Чл.2 В настоящата Наредба се определят задълженията по чл.1 на:

1. Всички физически и юридически лица, живеещи или временно пребиваващи в населените места на община Хасково, както и собственици на имоти на територията на община Хасково. /доп. с Решение №503 от 26.03.2010 г./

2. Всички физически и юридически лица, извършващи търговска дейност по улиците, ползващи територии в промишлените зони на територията на община Хасково.

3. С Наредбата се уреждат обществени отношения, които не са регламентирани със закон или друг нормативен акт.

 

                                              

РАЗДЕЛ ІІ

 

Чл.3 Забранява се поставяне на павилиони, естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите пространства и други обществени места, без разрешението на общината.

Чл.4 За осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

1. Извършването на действия, противни на добрите нрави и обществения ред.

2. Продажбата и рекламата на вестници, списания и друга литература и артикули с ( „религиозно” – отп. с Решение №696а от 06.11.2017 г. на ХАС) и порнографско съдържание по улиците, спирките, обществения транспорт, домовете и други подобни места.

3. Прожектирането на филми с еротични картини, без в афишите да е посочено, че в салона не се допускат лица под 16 години, продажбата на билети или допускането в киносалоните на лица под 16 години от длъжностните лица, при прожекции на филми, забранени от по-горния текст.

4. Продажбата и даването под наем на видеокасети с порнографско и еротично съдържание на лица под 16 години.

5. Озвучаване и онагледяване на хазартни игри извън сградите на провеждането им.

6. Отстоянието на помещенията за хазартни игри по-малко от 300 м измерен по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен път от основно или средно учебно заведение или казарма, освен ако са в хотел, категоризиран от МТТ с категория три и повече звезди; /ОТМЕНЕН  с Решение №1080  от 09.01.2019 г. на ХАС/

7. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите на жилищните сгради от 14.00 до 16.00 ч. и от 22.00 до 7.00 ч. за зимния период и от 23.00 ч. до 7.00 ч. за летния период, като в предпразнични и празнични дни времето се удължава с един час.

8. Озвучаването с технически средства и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения, в жилищни и не жилищни сгради, включително храмове на религиозни общности, когато звука се чува извън сградата, за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по   повод празник или честване, след писмено разрешение от кмета на общината. /изм. с Решение №421 от 30.10.2009 г./

8а Озвучаването с технически средства и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения, в жилищни и не жилищни сгради, включително храмове на религиозни общности, когато звука се чува извън сградата, за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по повод празник или честване, след писмено разрешение от кмета на общината.

8б  Искането за издаване на разрешение за музикално озвучаване по т.8а, се подава в срок 3 /три/ работни дни преди датата на събитието.

8в Разрешение за музикално озвучаване с технически средства може да бъде издадено само за дните петък и събота.

8г Забранява се издаването на Разрешение за музикално озвучаване с технически средства по време на национални празници на Република България, както и на общински празници”.

  /доп. с Решение №248 от 16.09.2016 г./

9. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стените на сградите и по оградите; по витрините и по търговските фирми и учреждения, без разрешение на съответния собственик, управител или директор.

10.Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на общината места.

11.Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и др., поставени на определените за тази цел места.

12.Продажба на цигари и алкохол на непълнолетни, както и допускането им в игротеки с електронни и покер-машини с хазартен характер и заведения с хазартни игри.

13.Играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места.

14. Извършването на покупко-продажба на валута и валутни ценности, освен в лицензираните за тази цел обекти.

15. Употреба на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете и други обществени места.

16. Къпането в язовир “Тракиец” и във всички други водни площи, освен в специално предназначените за тази цел.

17. Пускане и ползване на плавателни съдове, включително и гумени надуваеми съоръжения в района на язовир “Тракиец” и във всички други водни площи, без разрешение на съответните организации, стопанисващи обектите.

18. Разпространението и продажбата на дрога, упойващи и наркотични вещества на територията на община Хасково, освен в случаите разрешени от закона.

19.Звуковите сигнали на автомобили с нерегулирани алармени инсталации, задействащи се продължително от непряк допир с МПС, за времето на цялото денонощие. /доп. с Решение №421 от 30.10.2009 г./

Чл.5 ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Игрите с ластици и прашки, ползването на взривни вещества, стрелбата с въздушни пушки и други, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.

 2. Пързалянето с кънки и други ролкови съоръжения по булевардите и улиците с интензивно движение.

 Чл.6 ЗАБРАНЯВА СЕ:

1.Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на производствените предприятия и обществените организации, алеите и поливането на градините, парковете, зелените площи и участъците в дворовете за селскостопанско производство.

2. Миенето на МПС и друга техника на уличните платна, тротоарите и паркингите. За тази цел да се използват обособените за това места – оборудвани мивки и сервизи.

3. Возенето в превозните средства от обществения транспорт на сандъци с резервни части и други принадлежности на превозното средство, които пречат на возещите се граждани и създават опасност от замърсяване.

4. Качването и возенето в обществени превозни средства на граждани в нетрезво състояние.

5. Използването на превозни средства на обществения транспорт за предизборна агитация.

6. Пушенето от водачите на обществения градски транспорт, освен в случаите, когато кабината на шофьора е конструктивно отделена от салона.

 Чл.7 Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации, религиозни и други масови и обществени мероприятия без предварително разрешение от кмета на общината. /ОТМЕНЕН  с Решение №233  от 03.04.2018 г. на ХАС/

 Чл.8 /1/ Организаторите на масови обществени мероприятия се задължават да уведомят поне два дни предварително органите на съответното поделение на РПУ, за времето и мястото на провеждането им, а автомобилните, спортните състезания, кросовете и други мероприятия по улиците и площадите се провеждат след предварително разрешение от органите на общината, съгласувано с органите на РПУ – Хасково.

/2/ Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред.

 /3/ При заявяване на повече от едно обществено мероприятие  на едно и също място и време, право за провеждането има организаторът, извършил първи необходимото уведомяване, съгласно чл.7 от настоящата наредба, но не по-рано от 7 дни предварително.

 Чл.9 При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, спортните зали и други обществени места се ЗАБРАНЯВА:

 1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за унищожаване.

 2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на лица в нетрезво състояние, както и пушенето в закрити зали.

 3. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.

 

Чл.10 /1/ Общината определя работното време на магазинната мрежа, заведенията за обществено хранене и ателиетата за услуги, съгласувано с РПУ, като стриктно се спазват изискванията за шум и музика, смущаващи спокойствието на живеещите в жилищните сгради от 22.00 до 07.00 ч. за зимния период и от 23.00 до 7.00 ч. за летния период.

/2/ За търговски обект, който с дейността си  предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от    жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с  режим на етажна собственост, работното време е от 7.00 ч.   до 22.00 ч. за зимния период и от 7.00 ч. до 23.00 ч. за летния период.

/3/ Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 2, като в този случай       следва да представи протокол от РЗИ-Хасково или   лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ    се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50% + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.

/4/ При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите се приема посоченото в  ал. 2.

/5/ Кметът на Община Хасково може със Заповед      едностранно  да промени работното време по ал. 3, ако в        рамките на една година са констатирани:

1. две или повече жалби от граждани за наднормени       нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи     за замерване на шум от РЗИ-Хасково или лицензирина     лаборатория;

 2. два или повече случая на неспазване на        работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или Общинска        полиция - Хасково.

/6/  Експлоатация на маси и столове за консумация   на открито пред обекти се извършва само при условията на ал. /2/

 /7/ Завереното заявление за работно време на   търговския обект се съхранява в обекта.

 /8/ Обявеното работно време е задължително за търговеца.

  /изм. с Решение №523 от 06.12.2013 г./

/9/ Забранява се на управителите, собствениците, ползвателите, наемателите и всички лица, които отговарят за вътрешния ред в питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и други, да допускат вдигане на шум и музика извън границите на търговския обект, нарушаващи тишината 24 часа от денонощието, с изключение на изрично разрешените случаи от общинска администрация. /доп. с Решение №764 от 20.07.2007 г./

 

Чл.11 /1/ ЗАБРАНЯВА се посещението на заведенията от малолетни и непълнолетни след 22.00 ч. в периода от 01.09. до 30.06. и след 23 часа в периода от 01.07. до 31.08. (ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №73 ОТ 04.04.2016 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО)

 

/2/ Забранява се на собствениците, ползвателите, наемателите и управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки, заведения за обществено хранене и други заведения, в които се сервира алкохол, както и на всички лица, отговарящи за вътрешния ред в тях, да допускат в тях след 22 ч. в периода от 01.09. до 30.06. и след 23.00 ч. в периода от 01.07. до 31.08. малолетни и непълнолетни, които не са придружени от родител, попечител или настойник. /изм. с Решение №596 от 06.10.2006 г./ (ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №73 ОТ 04.04.2016 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО)

 

 /3/ ЗАБРАНЯВА СЕ на собствениците и ползвателите на питейни и увеселителни заведения, дискотеки и барове, да допускат в тях за времето от 22.00 до 6.00 ч. лица, носещи огнестрелно и хладно оръжие. /доп. с Решение №28 от 19.12.2003 г./

/4/ Собствениците и ползвателите на увеселителни и питейни заведения да организират охраната и пропусквателния режим, включително техническите средства за проверка, съгласувано с РПУ, като стриктно се спазват нормативните актове, регламентиращи охранителната дейност. /доп. с Решение №28 от 19.12.2003 г./

        

Чл.11 А /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ тютюнопушенето в Интернет залите на територията на община Хасково.

 /2/Собствениците и ползвателите на Интернетзали се задължават да не допускат тютюнопушене от посетителите и персонала /доп. с Решение №136 от 02.07.2004 г. /

Чл.12 /1/ Забранява се устройването на зони за търговска дейност и улична търговия, както и временно ползване на рекламни и незастроени площи, без да е съгласувано с общинската администрация по съответния ред.

/2/ Забранява се производствената дейност в жилищни блокове, сгради и междублокови пространства, която нарушава тишината, спокойствието и безопасността на обитателите.

Чл.13 Забранява се изчукването на коли или подобна дейност без писменото съгласие на живеещите в съседните сгради.

 

Чл.14 /1/ Зареждането на магазините със стоки става направо от превозното средство в магазинните помещения и складовете без престояване на стоките по тротоарите и уличните платна, през летния период от 5.00 до 7.00 ч. и през зимния период от 6.00 до 8.00 ч. По същия ред става и извозването на освободения амбалаж. /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №199 ОТ 29.10.2004 Г./

 /2/ Превозните средства, обслужващи строителните обекти, могат да се движат по забранените улици със строително разрешение, съгласувано със сектор “КАТ”, след представяне на проект за организация на движение и маршрут, ако строителството продължава повече от 6 /шест/ месеца.

 

Чл.15 /1/ Задължават се председателите на домсъвети да осигурят условия за заключване на входните врати на сградите през нощта от 22.00 до 6.00 ч. и монтиране и поддържане на домофонни инсталации в сгради с повече от 2 етажа или 6 апартамента.

/2/Задължават се председателите на домсъвети и собствениците на недвижими имоти в строителните граници на населените места и вилни зони, след справка в Дирекция “Архитектура и градоустройство” към община Хасково да поставят табела с номера на дворното място, по образец утвърден от кмета на общината.

Чл.16 /1/ Наказват се по тази наредба лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, осветителни тела, скулптурно-декоративните елементи /пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и други/, пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа /пътни знаци, табели, указатели, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет, чакални, подлези, включително изсичане и увреждане на дървета, храсти и други/, ако деянието не съставлява престъпление.

/2/ Нарушителите се задължават да възстановят за своя сметка първоначалния вид, като за ремонтно-възстановителните работи се назначи специална комисия от общината.

Чл.17 Задължават се посетителите на театри, кина, хотели, бани и други обществени заведения, обредни домове и гробища, да спазват установените правила за вътрешния ред.

Чл.18 Ръководителите на търговски фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и гражданите се задължават:

1. Да поставят фирми, плакати, надписи, реклами и други на фасадата на сградите, прилежащите територии и зелени площи, само след одобряване от органите на общината – дирекция “Архитектура и градоустройство” и сектор “Екология”, съгласувано със сектор “КАТ-Пътна полиция” – Хасково при внесена такса. Основният надпис да е написан на български език.

2. Забранява се поставянето на рекламни табели, указатели и транспаранти по елементите на вертикалната пътна сигнализация, светофарите и огражденията.

3. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните реклами, рекламните надписи, изображенията по стените на сградите.

4. В срок от 15 дни да извършат промени в наименованията на обекти, фирмени надписи, реклами и други.

5. До 15 дни след изтичане на разрешителния срок да премахнат поставените фирми, плакати, надписи, реклами и други от фасадите на сградите, прилежащите територии и зелените площи.

Чл.19 /1/ За участие в избори регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети внасят по сметка на община Хасково безлихвен депозит в размер на 1000 лв. за поставяне на агитационни материали, в срок до 40 дни преди провеждане на изборите.

 /2/ Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок от 3 /три/ дни след датата на провеждане на изборите премахват поставените от тях агитационни материали. /изм. с Решение №318 от 29.05.2009 г.

 /3/ След изтичане на срока по ал.2, община Хасково има право да задържи внесения депозит, ако агитационните материали не са премахнати.

/изм. и доп. с Решение №304 от 22.04.2005 г./

        

Чл.20 ЗАБРАНЯВА СЕ самоволната промяна на имената на обекти, чиято промяна е от компетентността на Общинския съвет.

Чл.21 /1/ Строителните и специализирани фирми и предприятия, стопаните на подземни проводи и съоръжения, а също така и частни лица възстановяват незабавно разкопаните пътни, тротоарни настилки, зелени площи и други, както и заетите от строителство площи, като извозват строителните отпадъци и земни маси още същия ден на определените за целта места. Същите извършват за тяхна сметка и всички възстановителни работи на нанесени повреди на околната среда, произтекли от строителните работи и уведомяват затова писмено Дирекция “Строителство, инвестиционна политика и екология” на община Хасково, не по-късно от 2 дни след възстановяването /изм. с Решение №99 от 28.05.2004 г./

/2/ Нарушените настилки се възстановяват по следния начин:

         - за асфалтови пътни настилки: плътен асфалтобетон 6 см, несортиран трошен камък 35 см. За площи по-големи от 30 м2 се изпълнява основната настилка на пътното платно;

         - за асфалтови тротоарни настилки: плътен асфалтобетон 6 см, несортиран трошен камък 15 см;

         - за тротоарни настилки по главната улична мрежа и улица с интензивно пешеходно движение: плочки 4 см, вароциментов разтвор М 50 4 см, уплътнен пясък 3 см, уплътнен несортиран трошен камък 10 см;

         - за тротоарни настилки по второстепенната улична мрежа: плочки 4 см, вароциментов разтвор М 50 3 см, уплътнен пясък 10 см;

         - за бетонни настилки: бетон клас В 75 15 см, пясък 3 см, несортиран трошен камък 10 см;

пластовете да бъдат уплътнявани през 20 см.

/доп. с Решение №99 от 28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково/

 /3/ Строителните обекти и площадки да бъдат оградени с временни огради, върху елементите на които да са изписани името на фирмата – изпълнител /адрес, телефон/ сигнализирани и обезопасени съгласно изискванията на Наредба 9, обн. в ДВ бр.99 от 1975 г.

Чл.22 Забранява се отвеждането на води от строителните площадки и бетоновите възли, автомивките на фирми, предприятия и организации към уличните платна. Същите да се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или поливни ями, след осигуряване на необходимите защити.

Чл.23 Почистването на дъждоприемните шахти и текущото поддържане се извършва от “В и К” ЕООД – Хасково, по определен план и график, съгласуван с общината. Отпадъците от дъждоприемните шахти се извозват още същия ден.

Чл.24 /1/ Таксиметров превоз на пътници и товари могат да извършват лица, притежаващи разрешително за това издадено по ред и критерий и утвърдени със заповед на кмета на общината.

 /2/ За извършване на обществен превоз на пътници от регламентирани стоянки съгласно транспортната схема на град Хасково, лицата заплащат утвърдените на основание чл.21, т.7 от ЗМСМА цени.

 /3/ Лекият таксиметров автомобил задължително следва да има залепен на видно място, вдясно долу на предното стъкло холограмен стикер, който съдържа герба /символите/ на общината, холограми за периодическа отметка за платена такса за ползване на таксиметровите стоянки, съгласно Решението на Общинския съвет.

 /4/ Редът и изискванията към таксиметровите превозвачи за получаване на холограмния стикер се определят с Решение на Общинския съвет.

/изм. с Решение №521 от 05.07.2002 г./

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

         Чл. 25 /1/ Всеки стопанин на куче е длъжен в едномесечен срок от придобиването на кучето, да подаде декларация в общината по постоянното си местоживеене и го регистрира в регистър, заведен в отдел “Инвестиции и екология”, където на стопанина се предоставя обозначителен знак за регистрация. /изм. с Решения №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         /2/ Годишната такса за регистрация на кучето се заплаща в срок до 31.03. на годината или заедно с подаване на декларацията, когато кучето е придобито след тази дата, срещу представяне на оформен имунизационен паспорт. Издава се медальон за календарната година, предоставен от общината и прикрепващ се към нашийника на кучето./ОТМЕНЕН/

         /3/ Задължителните имунно-профилактични мерки и дехелминтизацията се извършват от ветеринарно-медицински специалисти, съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         Чл.26 /1/ Всеки стопанин е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а едрите и агресивните кучета и с намордник, на определените за целта места от общината./ОТМЕНЕН/

         /2/ Всеки стопанин на куче е длъжен да съобщава на държавните ветеринарно-медицински органи и служители за животни, показващи съмнителни признаци за бяс. /ОТМЕНЕН/

         /3/ Собственикът също е длъжен да събира фекалиите му. /ОТМЕНЕН/

         /4/ Всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажна собственост. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г.//ОТМЕНЕН/

         /5/ Стопаните на агресивни кучета да не ги оставят свободно движещи се в дворовете, с цел недопускането им до необезопасени сгради и входни врати на по-малко от 2 метра, както и да поставят табела с текст: “ЗЛО КУЧЕ” /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         /6/ Собствениците на кучета да ги отглеждат до края на живота им,а при невъзможност да ги предават в “Общинския изолатор – приют за безстопанствени кучета”, за да се избегне увеличаване броя на бездомните кучета. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         Чл.27 /1/ Нерегистрирани кучета или без един от реквизитите, като: нашийник, обозначителен знак за регистрация, повод или оставени да се движат свободно в градска среда, се считат за безстопанствени. В този случай упълномощените от кмета лица, имат право да ги заловят и приберат в изградения за тази цел Общински изолатор – приют за безстопанствени животни. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         /2/ Уловът на безстопанствени /скитащи/ кучета се извършва ежедневно. Залавянето и транспортирането до изолатора се извършва по начин, който причинява минимални физически и душевни страдания на животните /вкл. използването на упойващи вещества, приложими дистанционно/. На всяко животно, настанено в изолатора се осигурява място за обитаване, движение, храна, вода и грижи, които отговарят на нуждите му. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         /3/ На заловените кучета се осигурява ветеринарно-медицинско третиране и манипулация, целящи отстраняване страданията на животното и намаляне риска от заразяване на обслужващия персонал. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         Чл.28 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ ловенето и избиването на кучета и котки, както и измъчването им по какъвто и да е начин на територията на община Хасково, с изключение на предвидените от закона случаи. Кучетата, страдащи от остри заразни болести, представляващи риск за хората, по преценка на ветеринарния лекар на “Общинския изолатора – приют за безстопанствени животни”, подлежат на евтаназия. /ОТМЕНЕН/

         /2/ ЗАБРАНЯВА СЕ гледането на кучета и котки по терасите на жилищните блокове, ако е в нарушение на чл.4, т.7 и замърсява собствеността на съседите. /изм. с Решение №713 от 18.07.2003 г./ОТМЕНЕН/

         /3/ Забранява се отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета – водачи, придружаващи слепи хора./ОТМЕНЕН/

         /4/ Забранява се разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки./ОТМЕНЕН/

         /5/ Забранява се отглеждането на кучета, котки и декоративни птици в жилищни сгради с търговска цел – продажба, пансионат и др., съгласно Наредба №7 на ХЕИ./ОТМЕНЕН/

         /6/ Забранява се организирането и провеждането на борби с кучета и други животни. /ОТМЕНЕН/

         /7/ Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и животни на обществени места. /ОТМЕНЕН/

 

         Чл.29 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ отглеждането на селскостопански животни и птици в гъсто населени и централни градски части. /ОТМЕНЕН/

         /2/ В покрайнините на града отглеждането на селскостопански животни и птици да става при спазване на следните условия: /ОТМЕНЕН/

         1. Разстоянието от стопанските постройки до жилищните сгради да не е по-малко от 15 м и да има писмено съгласие на съседите. /ОТМЕНЕН/

         2. Месторазположението и изграждането на помощни и лични стопанства става с разрешение на Районната ветеринарно-медицинска служба /РВМС/ и ХЕИ, в съответствие с нормативните изисквания за ТСУ. /ОТМЕНЕН/

         3. Собствениците на селскостопански животни и птици са длъжни да ги регистрират в РВМС. /ОТМЕНЕН/

         Чл.30 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ преминаването на селскостопански животни през града без ветеринарно свидетелство за транспорт. /ОТМЕНЕН/

         /2/ Забранява се пашата на животни в парк “Кенана”, паркове, градини, по брега на язовир “Тракиец” и в застроената градска част, както и водопоя на животни в язовир “Тракиец”. /ОТМЕНЕН/

         /3/ Забранява се свободното движение на животни /коне, крави, овце, кози и др./ на територии за обществено ползване – улици, площади, тротоари, зелени площи, междублокови пространство и др. на територията на Община Хасково. /доп. с Решение №498 от 25.10.2013 г./ /ОТМЕНЕН/

         /4/ При установяване на нарушение по ал.3 животните се задържат от контролните органи, за което се съставя констативен протокол. Копие от протокола незабавно се предава на официални ветеринарен лекар за последващи действия съобразно Закона за ветеринарномедицинската дейност. При невъзможност животните да бъдат предадени незабавно на Областна дирекция Безопасност на храните, същите се настаняват в стационар за временно пребиваване, с който Община Хасково е сключила договор, а при предприемане на мерките по чл.139 б от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се предават на Областна дирекция Безопасност на храните, за което се съставя приемо-предавателен протокол. /доп. с Решение №498 от 25.10.2013 г./ /ОТМЕНЕН/

 

 

РАЗДЕЛ ІV

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И СТОПАНИСВАНЕ

НА СГРАДИ И ПОСТРОЙКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

 

         Чл.31 /1/ Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на общината изисква редовното почистване /метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране и сметоизвозване и други/ на улиците, площадите, подлезите, градините, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, терените в жилищните комплекси, съдовете за смет, общите части на сградите, етажната собственост, предназначени за общо ползване, обществени сгради, витрини на заведения и фирми. Почистването на местата край водните площи, спортни и детски площадки, кооперативни пазари, автобусни и тролейбусни спирки, телефонни кабини, стълбовете, пътните знаци, огражденията, светофарните уредби, съдовете за смет, които не са в дворовете, входовете и други е задължение на лицата и организациите, указани в ал.3.

/2/ Почистването от сняг се извършва в следния порядък:

1. Обработката с луга и пясъчни смески на улиците и булевардите, по които се движи масовия градски транспорт, се извършва с предимство.

2. Забранява се складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки.

3. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така че да се остави достатъчно място за движение на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на автобусните и тролейбусните спирки и срещу входовете на гаражите.

4. Уличните регули и решетки на дъждоприемните шахти се почистват от сняг и лед, за да се осигури оттичане на водата от разтопения сняг при затопляне на времето.

5. Забранява се складирането на сняг, обработен с пясък и сол на 2 метра в диаметър от стволовете на дърветата, в разделителните ивици на улиците и зелените площи.

/3/ Организацията на дейността по предходните алинеи е задължение на:

1. Ръководителите, работниците и служителите на специализираните фирми по сключени договори с общината.

2. Ръководителите на учрежденията, стопанските и обществените организации, фирми, заведения и улична търговия, по отношение на производствените, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари, жп ареали, подлези, надлези, строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, зелени площи, тротоари и улични платна.

3. Председателите на домсъветите, според техните задължения и компетентност, по отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите, дворовете, частите от вътрешно-кварталните пространства, съответно от терените на жилищните комплекси, частите от тротоарите и уличните платна, прилежащи на съответните имоти, да организират и спомагат за извозването на улична смет /едрогабаритни отпадъци/, стари неупотребявани леки коли, купета от такива, водосъдържатели от ел.бойлери и други.

4. Гражданите по отношение на индивидуалните дворове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им части от тротоарите и уличните платна.

/4/ Прилежащите тротоари, зелени площи, улични платна и др. се определят от кмета на общината.

Чл.32 /1/ Председателите на домсъветите, собствениците и другите обитатели на жилищните сгради, ръководителите на стопански организации и фирми, според техните задължения и компетентност са длъжни да осигурят:

1. Събирането и изхвърлянето в осигурените от специализираните фирми съдове или найлонови торби с битова смет от жилищните и производствени помещения. Ръководителите на стопанските организации и фирми осигуряват и извозването на сметта на определените от общината места.

2. Поддържането чистотата на благоустройствените фондове на града по сключени договори и съгласувани графици.

3. Поддържането чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства.

4. Почистването на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг.

5. Места за изтупване  и простиране на дрехи;

6. Направата и поддържането в изправност на хигиенични отходни места и помийни ями в неканализирани терени, по указание от органите на общината и съгласувано със санитарните органи.

Чл.33 Ръководителите на политически партии в град Хасково са задължени да премахнат агитационните материали до 30 дни след приключване на изборите.

Чл.34 ЗАБРАНЯВА СЕ:

 /1/ Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и опасни вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини.

 /2/ Преместването на съдовете за смет от определените им места.

 /3/ Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места.

/4/ Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките.

Чл.35 При транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други през и в град Хасково, транспортните средства да бъдат съответно оборудвани с брезенти, мрежи, надлежно уплътнени и с почистена ходова част.

Чл.36 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ:

1. Простирането пред прозорците, на балконите и терасите над нивото и извън парапета откъм улиците, площадите, парковете в дните на официални празници и международни прояви.

 2. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени предмети над нивото на парапета.

 3. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво закрепени.

4. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове, освен в часовете, определени от домсъветите.

5. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на местата и през времето, определено с правилници за вътрешния ред на етажната собственост.

6. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните блокове и междублоковите пространства, извън специално определените места за приготвяне на зимнина.

7. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените.

8. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места извън градските депа, след издадено разрешение от ОП“Екопрогрес” – град Хасково.

9. Миенето, почистването и ремонтирането на лични МПС по улиците, площадките, парковете, зелените площи и терените на жилищните комплекси, а също така домуване в тях на спрени от движение превозни средства. Складирането на строителни и други материали и приготвянето на варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна.

10. Изхвърлянето на угарки, употребявани билети, люспи и черупки от семки, фъстъци и други по улиците, площадите и други обществени места.

11. Забранява се продажбата на открито на небелени семки и ядки в централната градска част.

12. Паленето и горенето на автомобилни гуми, електрически кабели, полиетиленови, пластмасови и текстилни изделия и други подобни.

/доп. с Решение №670 от 09.03.2007 г./

13.Замърсяването на териториите за обществено ползване – улици, площади, тротоари, алеи, подлези, спирки и стоянки за обществен превоз, сгради и прилежащи територии, пазари и др. /доп. с Решение №256 от 30.01.2009 г./

 /2/ След прибиране на стоварени строителни материали собственикът им е задължен да почисти замърсените тротоарни и улични площи и отстрани евентуално нанесените им повреди.

/3/ Складирането на строителни материали, варови, циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна става само след издадено строително разрешение и платено тротоарно право, при спазване изискванията на чл.20, съгласувано със сектор “КАТ-Пътна полиция” и осигурено заграждане или контейнер.

 /4/ До 10 дни от изтичането на строителното разрешение, собствениците на строителното разрешение да почистят и възстановят тротоарните и улични площи.

 Чл.37 НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

 1. Рязането и цепенето на дърва на улиците и площадите;

 2. Превозването, пренасянето и стоварването на въглища за отопление в насипно състояние по уличните платна и тротоарите на пешеходната зона на град Хасково. Това се извършва само в специални съдове.

 3. Лепенето и поставянето, заковаването по дърветата на афиши и обяви, реклами, указатели и некролози, освен на места, определени специално за тази цел от общината.

 Чл.38 Забранява се форсирането на двигателите на автобусите и камионите, а също така и продължителната работа на автобусите на празен ход в крайните спирки на градския транспорт, както и домуването на автобуси и камиони в жилищни квартали и комплекси, освен на организирани паркинги.

 Чл.38 А /1/ Собствениците на сгради, постройки, огради, съоръжения и поземлени имоти, както и лицата, ползващи ги с правно основание, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващ се естетичен вид. Същите са длъжни да оградят поземлените имоти по указания на общинската администрация и да ги ползват съгласно установеното предназначение по Закона за устройство на територията /ЗУТ/. /изм. и доп. с Решение №503 от 26.03.2010 г./

/2/ Кметът на общината може да задължава собствениците, съответно юридическите лица да извършват в определен срок необходимите ремонти и други дейности, свързани с изискванията по предходната алинея.

/3/ В случаите на нарушение по чл.38 А, ал.1 се налагат имуществени санкции и глоби, съгласно административно-наказателните разпоредби на наредбата /изм. с. Решение №360 от 19.10.2001 г./

Чл.38Б Водачите на таксиметрови автомобили, използвайки таксиметровите стоянки, са длъжни да не ги замърсяват, за да бъдат в добро състояние и естетичен вид. /доп. с Решение №588 от 28.03.2014 г./

Чл.39 Община Хасково според големината, предназначението и възможностите на зелените площи, определя алеи за каране на велосипеди, разхождане на кучета, места за пързаляне на децата с шейни, водни площи за къпане или плуване, места за палене на огън и други.

 

 

РАЗДЕЛ V

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.40 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощените от кмета на общината и директора на ОД на МВР – Хасково длъжностни лица.

Чл.41 Установяването на нарушенията на Наредбата, налагането на глоба на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните наказания.

 Чл.42 /1/ Актовете за установяване на нарушенията на изискванията на тази наредба се съставят от длъжностни лица, определени от органите по чл.40 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково.

 /2/ Наказателните постановления се издават от кмета на община Хасково и упълномощените от него със заповед длъжностни лица. /доп. с Решение №503 от 26.03.2010 г./ ( Текстът: "и упълномощените от него със заповед длъжностни лица"  - ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №73 ОТ 04.04.2016 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ХАСКОВО)

        

Чл.43 /1/ На нарушителите на тази наредба и заповедите свързани с нея се налагат следните наказания:

1. Глоба в размер на 200 лева при констатирано първо нарушение. 

2. При констатирано повторно нарушение глоба в размер на 500 лева.

3. За нарушения на чл.4, точки 1,7,,9,15 и 16; чл.5, т.2; чл.6, точки 2,3,4 и 6; чл.9, точки 2 и 4; чл.12, ал.1; чл.15, чл.16, чл.29, чл.30, ал.1 и ал.2 чл.36, ал.1, точки 1,2,3,4,5,10,11 и 12 се налага глоба в размер от 50 до 200 лв. за първо нарушение. /доп. с Решение №489 от 28.04.2006 г., Решение №498 от 25.10.2013 г. и Решение №248 от 16.09.2016 г./

4. За нарушения на чл.21, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.3 глоба в размер на 500 лева за първо нарушение и 1000 лева за повторно нарушение. /доп. с Решение №97 от 25.04.2008 г. и Решение №498 от 25.10.2013 г./

5. За нарушения на чл.19, ал.2, глобата е в размер на 1 500 лева. /доп. с Решение №318 от 29.05.2009 г./

За нарушения на чл.38 А, ал.1 и ал.2 се налага гроба в размер на: при първо нарушение 200 лв., при второ нарушение – 1000 лв., при трето нарушение – 5000 лв. /доп. с Решение №503 от 26.03.2010 г./

 6. За нарушения на чл.38Б се налага глоба в размер на: при първо нарушение 100 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 200 лв. /доп. с Решение №588 от 28.03.2014 г./

       

/2/ При последвало нарушение глоба в размер на 500 лв. и отнемане правото да се упражнява определена дейност за срок от 3 месеца до 3 години.

 

/3/ За нарушение на Наредбата от страна на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер – 1000 лева при първо нарушение; 2500 лева при повторно нарушение и 5000 лева при трето нарушение. /изм. с Решение №97 от 25.04.2008 г./

        

Чл.44 /1/ За явно маловажни случаи на нарушение на Наредбата, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу фиш-глоба в размер до 5 лева/ОТМЕНЕН  с Решение №1080  от 09.01.2019 г. на ХАС/

        

/2/ Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години и са могли да разберат свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

        

/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не са навършили 14 години, непълнолетни от 14 до 16 години и поставените под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

        

/4/ За нарушения, установени в дейността на фирми, предприятия, учреждения и организации, отговарят ръководителите и длъжностните лица, които са наредили или допуснали да бъдат извършени нарушенията.

        

Чл.45 Длъжностните лица по чл.40 от настоящата наредба при неизпълнение на възложените им задължения се санкционират по чл.31 от ЗАНН с глоба до 50 лева. /изм. с Решение №163 от 18.07.2008 г./

        

Чл.46 /1/ Наложените глоби подлежат на обжалване пред Районен съд – Хасково.

/2/ Ако нарушителят откаже да подпише наложената глоба с фиш до 10 лева, за нарушението се съставя акт.

 /3/ За нарушения на Наредбата от военнослужещи лица, те отговарят съгласно дисциплинарния устав и съставените актове срещу тях се изпращат на командирите на съответните войскови части.

/4/ Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез средствата за масова информация.

       

Чл.47 Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията. Сумите да бъдат в отделна банкова сметка. /ОТМЕНЕН с Решение №1080  от 09.01.2019 г. на ХАС/

 

 

 

                  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 Настоящата наредба отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на община Хасково.

 

Настоящата наредба е приета с Решение №193 от 20.10.2000 г. на Общински съвет – Хасково и изменена и допълнена с Решение №360 от 19.10.2001 г., Решение №521 от 05.07.2002 г., Решение №713 от 18.07.2003 г., Решение №28 от 19.12.2003 г., Решение №99 от 28.05.2004 г., Решение №136 от 02.07.2004 г.  и с Решение №263 от 25.02.2005 г., Решение №304 от 22.04.2005 г., Решение №489 от 28.04.2006 г., Решение №596 от 06.10.2006 г.; Решение №764 от 20.07.2007 г., Решение №97 от 25.04.2008 г., Решение №163 от 18.07.2008 г., Решение №256 от 30.01.2009 г., Решение №421 от 30.10.2009 г., Решение №503 от 26.03.2010 г., Решение №498 от 25.10.2013 г., Решение №523 от 06.12.2013 г., Решение №588 от 28.03.2014 г., Решение №214 от 22.07.2016 г. и Решение №248 от 16.09.2016 г. на Общински съвет - Хасково.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!