Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково

 

НАРЕДБА

за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Хасково

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Хасково.

(2) Зелената система на Община Хасково е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея, независимо от формите на собственост.

(3) Общинският съвет на Община Хасково чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.
 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинският съвет на Община Хасково, кметът на Община Хасково и кметовете на кметства в общината.

(2) С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Хасково/наричано нататък в наредбата “структурното звено”/.

(3) С тази наредба се приема Тарифа за размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система и растителността на територията на Община Хасково/Приложение №1/.

Чл. 3. Общински съвет - Хасково управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

Чл. 4. (1) Кметът на Община Хасково ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.

(2) Кметът на Община Хасково или упълномощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ. При изготвяне на паспортизация на озеленените площи се определя и интензитета на тяхното поддържане.

(3) Устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система се разглеждат и оценят от ЕСУТ при Община Хасково. /изм. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

Чл. 5. Кметовете на кметства в Община Хасково:

 1. изпълняват бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;

 2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Хасково функции.

Чл. 6. Структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Хасково:

 1. заверява заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;

 2. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;

 3. съгласува инвестиционните проекти по част “Паркоустрояване и благоустрояване”;

 4. извършва проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;

 5. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;

 6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38.

Чл. 7. Ръководителят на структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Хасково:

 1. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

 2. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

 3. съгласува визи за проучване и проектиране;

 4. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;

 5. съгласува инвестиционни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство” за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;

 6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;

 7. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ; /ОТПАДА с Решение №181 от 24.06.2016 г./

 8. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

 9. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

 10. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

 11. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 38 за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Хасково.

Чл. 8. Главният архитект на Община Хасково организира:

 1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината;

 2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

 3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;

 4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;

 5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 9. Общинският експертен съвет по устройство на територията:

 1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 8, т.т. 1, 2, 3 и 4;

 2. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;

 3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

 4. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община Хасково
   

Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ
 

Раздел първи

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 

Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Хасково и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 11. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ЕСУТ и от Постоянната комисия по ТСУ и транспорт при Общинския съвет.

(2) По решение на общинския съвет или на Кмета на Общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ. /ОТПАДА с Решение №181 от 24.06.2016 г./

Чл. 12. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

Чл. 13. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

Чл. 14. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.
 

Раздел втори

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ
 

Чл. 15. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 16. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат площ до 10 % от територията на озеленената площ.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със структурното звено, което дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.

(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 17. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават следните размери:

 1. до 1 % от територията на паркове с площ над 3 /три/ хектара;

 2. до 2 % от територията на паркове с площ от 0.5 до 3 хектара;

 3. до 3 % от територията на паркове с площ до 0.5 хектара; /ОТПАДА с Решение №181 от 24.06.2016 г./

(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.
 

Раздел трети

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
 

Чл. 18. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват със структурното звено.

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

Чл. 19. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от структурното звено.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 структурното звено изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 20. (1) Искането за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 21, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от структурното звено.

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност, са Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или Националният институт за паметниците на културата (НИПК), съобразно територията, в която попада имотът.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 21. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част “Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част “Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват от структурното звено.

(4) В случай, че структурното звено не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата и решението на ЕСУТ при Община Хасково. /изм. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

Чл. 22. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:

 1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);

 2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;

 4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

 5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.

Чл. 23. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, структурното звено предписва размера, видовия състав и местоположението му.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 24. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специалист по озеленяване от специализираното звено на общината.

Чл. 25. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 26. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване специализираната общинска служба по озеленяване съставя констативен протокол.

Чл. 27. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.
 

Глава четвърта

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
 

Чл. 28. (1) Поддържането на общинските озеленени площи се ръководи и осъществява от Общинско предприятие «Екопрогрес». Поддържането на озеленените площи е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система. /изм. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от структурното звено.

(3) Озеленените площи и декоративната растителност в терените на учреждения, фирми, училища, детски заведения, здравни заведения, стопански и обществени организации и граждани се опазват и поддържат от съответните собственици и ползватели. /доп. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

(4) Стопанисването на озеленени територии, включително поддържане на чистотата около прилежащите части на обектите за обществено обслужване, спорт и атракция, разположени в общински зелени площи или в близост до тях е задължение на собствениците и ползвателите. /доп. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

Чл. 29. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория – представително поддържане;

ІІ категория – оптимално поддържане;

ІІІ категория – средно поддържане;

ІV категория – частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 30. Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от структурното звено въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

Чл. 31. Контролът върху качеството на работата по изграждането, поддържането и опазването на общинските зелени площи се извършва от структурното звено като за направените проверки се съставя констативен протокол.
 

Глава пета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

 

Чл. 32. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зеленените площи включва:

 1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;

 2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 33. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

 1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

 2. повреждането на растителността;

 3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата;

 4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;

 5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

 6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

 7. разхождането на свобода на домашни животни извън определените и обозначените за това места;

 8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;

 9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

 10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

 11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;

 12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

Чл. 34. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Хасково.

Чл. 35. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на структурното звено.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от структурното звено на общинска администрация. /ОТПАДА с Решение №181 от 24.06.2016 г./

Чл. 36. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.
 

Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
 

Чл. 37. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Хасково се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 38. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от структурното звено за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 39, или увреждат дървета и храсти.

(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта.

Чл. 39. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 43, ал. 3.

Чл. 40. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува със структурното звено.
 

Раздел трети
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
 

Чл. 41. (1) На територията на Община Хасково се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

 1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

 2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

 3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им след заплащане на обезщетение по Тарифа-Приложение № 1 от наредбата;

 4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.

Чл. 42. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.

Чл. 43. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.

(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.

(3) Дърветата и храстите по чл. 41, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок структурното звено – при всички случаи, НИПК – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.

Чл. 44. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на Общината или на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване се маркира с марка, собственост на общината, а за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.

Чл. 45. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 46. (1) Искането за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до Кмета на Общината.

(2) Кметът на Общината разглежда подаденото искане и издава разрешение/отказ, когато това е в неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.

(3) Искането се подава от собственика на имота или заинтересовани физически и юридически лица.

(4) Към искането се прилагат копия от:

1. Документ за собственост;

2. Одобрен инвестиционен проект или разрешение от Общинска администрация;

3. Квитанция за внесена такса за обезщетение по Тарифа-Приложение № 1 от Наредбата;
 

Глава шеста
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

Чл. 47. Контролът по изпълнението и спазването на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Хасково или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 48. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Хасково – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба /имуществена санкция/, дължат обезщетение съгласно Тарифа-Приложение №1 от Наредбата.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от структурното звено срок, виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, размерът на обезщетението се установява по споразумение или по съдебен ред.

(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от ОП “Екопрогрес” за сметка на нарушителите.

Чл. 49. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностните лица по чл.47 от наредбата. /изм. с Решение №181 от 24.06.2016 г./

(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 50, ал. 5.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение Кметът на Общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с унищожаване и повреждане на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

Чл. 50. (1) Наказва се с глоба от 500 /петстотин/ лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

 1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;

 2. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета;

(2) Наказва се с глоба от 300 /триста/ лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

 1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;

 2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;

 3. развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;

 4. пуска на паша домашни и селскостопански животни в зелени площи;

 5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;

 6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;

 7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

 8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;

 9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;

 10. коси трева без разрешение;

 11. отсича или кастри дървета или храсти без разрешение;

 12. къса, изкоренява или гази цветя и тревна растителност;

(3) За нарушения на тази наредба извън упоменатите в ал.1 и ал.2, на виновните лица се налага глоба от 50 /петдесет/ до 200 /двеста/ лв.

(4) При повторно нарушение от физическо лице по ал. 1, ал.2 и ал.3 глобата е в двоен размер.

(5) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1, ал. 2 и ал.3 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 500 /петстотин/ до 2000 /две хиляда/ лв., а при повторно нарушение – от 1000 /хиляда/ до 5000 /пет хиляди/ лв.

(7) За всички причинени щети, виновните лица заплащат и обезщетение в размер по Тарифа-Приложение № 1 от настоащата наредба.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 1. ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. “Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.

 2. “Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.

 3. „Специализирана служба по озеленяване” е структурно звено към общинската администрация.

 4. “Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – ландшафтен архитект или лесоинженер, и съдържа:

 1. Определяне местоположението и собствеността;

 2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

 3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящата наредба отменя Наредбата за опазване на околната среда на Община Хасково.

§ 5. След одобряване на ПУП или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове или план-схеми се премахват.

§ 6. Наредбата е приета с Решение №206 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Хасково, на основание чл. 62, ал. 10 от ЗУТ и чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила след срока на обжалването й.

Наредбата е изменена с Решение №181 от 24.06.2016 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Приложение 1

Т А Р И Ф А

ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И РАСТИТЕЛНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 

Чл.1 По тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди на зелената система при:

1.Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат озеленени площи за широко обществено ползване или се налага премахване на дървесна и храстова растителност.

2.Нарушения.

За възстановяване на причинени вреди се заплащат следните обезщетения:

 

Цена в лева

1. Тревни площи - за 1 дка

 

І категория

2200.00

ІІ категория

1650.00

ІІІ категория

1000.00

ІV категория

660.00

2. Сезонни цветя за 1 кв.м.

80.00

3. Перенни /многогодишни/ цветя за 1 кв.м.

60.00

4. Почвопокривни видове за 1 кв.м.

50.00

5. Жив плет от широколистни видове за 1 м:

 

- до 5 години

40.00

- над 5 години

60.00

6. Жив плет от вечнозелени видове за 1 м:

 

- до 5 години

60.00

- над 5 години

90.00

7. Жив плет от туя – за 1 м

 

- до 5 години

140.00

- над 5 години

180.00

8. Широколистни храсти за 1 бр.:

 

- до 5 години

8.00

- над 5 години

12.00

9. Вечнозелени храсти за 1 бр.:

 

- до 5 години

10.00

- над 5 години

15.00

10. Широколистни дървета за 1 бр.:

 

10.1. Бързорастящи: /чинар, пауловния, бреза, ясен, орех, софора, каталпа, акация, върба, тополи и др./

 

височина: до 7 м.

100.00

височина: над 7 м

200.00

10.2. Умеренорастящи: /липа, дъб, бряст, шестил, явор, албиция, фелодендрон амурензе и др./

 

височина: до 6м.

200.00

височина: над 6 м

300.00

10.3. Бавнорастящи: /кестен, магнолия и др.декоративни видове/

 

височина: до 5 м

300.00

височина: над 5 м

400.00

11.Иглолистни дървета за 1 бр.:

 

11.1. Бързорастящи: /хамеципарис, гинко, кедър, лиственица и др./

 

височина: до 4,50 м.

200.00

4,50-7,50 м.

300.00

над 7,50 м.

400.00

11.2. Умеренорастящи: /бор, ела, смърч, туя, секвоя и др./

 

височина: до 4,5 м.

300.00

4,5-7,5 м.

350.00

над 7,50 м

400.00

11.3. Бавнорастящи: /западна туя, юниперус ексцелза, виргиниана, тис и др./

 

височина: до 4,50 м

350.00

4,50-7,50 м

400.00

над 7,50 м

450.00

Забележка:

 1. В цените е включен ДДС.

 2. Тарифните цени са формирани към 30.09.2008 г. и подлежат на актуализация при необходимост.

Последна промяна: 14 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!