Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

НАРЕДБА

ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА

В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1)  Община Хасково осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансовото подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

(2) Финансовото подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци от страна на Община Хасково се осъществява по реда на тази наредба.

(3) Общият размер на финансовите средства от собствените приходи на Община Хасково за подпомагането на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се определя ежегодно с решението на Общинския съвет Хасково за приемане на бюджета на Община Хасково за съответната година.

(4) Финансовото подпомагане на местната култура от страна на Община Хасково се отпуска за субсидиране на дейността на местните читалища, за организиране и провеждане на културни прояви (концерти, изложби, представления, фестивали, срещи, форуми, представяния, творчески работилници и др.), за създаване на произведения на изкуството, за издаване на книги и други печатни издания с културна стойност, за пътуване на местни творци и състави с цел участие в събития извън града и страната и/или извършване на събирателска и/или изследователска дейност и за творчески стипендии на млади местни творци.

Чл. 2. (1) Определеният годишен общ размер на финансовите средства в бюджета на Община Хасково за подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се разпределя в четири направления по следния начин:

1 Субсидия за дейността на читалищата на територията на община Хасково – 17 % от общия размер на финансовите средства;

2. Финансово подпомагане по Програмата „Културни инициативи“ на конкурсен принцип за организирането и провеждането на културни прояви, за създаването на произведения на изкуството, за издаването на книги и други печатни произведения с културна стойност - 55 % от общия размер на финансовите средства /изм. с Решение №280 от 26.02.2021 г./;

3. Мобилност на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци – 13 % от общия размер на финансовите средства /изм. с Решение №280 от 26.02.2021 г./;

4. Творчески стипендии на млади местни творци до 29-годишна възраст – 2 % от общия размер на финансовите средства.

5. Компонент 4 „Утвърдени значими събития“ – Финансово подпомагане на традиционни фестивали, с минимум 5-годишна история на провеждане в град Хасково и които допринасят за културата, туризма и икономиката на града – 13% от общия радмер на финансовите средства. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(2) Финансовото подпомагане по реда на тази наредба се отпуска за дейности, осъществявани в периода от 31 март на календарната година, в която се кандидатства за подпомагането, до 31 март на следващата календарна година. 

Чл. 3. (1) Право на финансово подпомагане от собствените приходи на Община Хасково имат:

1. Културни институти на територията на община Хасково.

2. Местни читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

3. Местни организации, опериращи в сферата на културата.

4. Местни творчески съюзи.

5. Местни творци.

(2)  Нямат право на финансово подпомагане юридически и физически лица, които:

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

2. се намират в ликвидация;

3. имат парични задължения към държавата или към Община Хасково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

4. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

5. не са изпълнили условията по предходно финансиране от страна на Община Хасково и/или не са отчели дейностите, за които е получено финансиране по реда на тази наредба през предходната година/доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 (3) По реда на тази наредба не се отпуска финансово подпомагане за:

1. дейности и културни продукти, създадени с участието на политически партии или други политически организации;

2. дейности, чрез които се популяризират идеи за политическо, етническо или религиозно разделение и противопоставяне;

3. ремонтни дейности и придобиване на дълготрайни материални активи;

4. заплащането на други данъци и такси извън пряко възникналите при изпълнението дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

5. разходи за дейности, извън обхвата на дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

6. дейности, за които е определено друго финансиране от Община Хасково извън размера на финансовите средства, разпределяни по реда на тази наредба.

7. дейности, за които са извършени разходи, преди решението на Експертната комисия по чл.6, ал.1 за отпускане на средства за осъществяване на тези дейности. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

Чл. 4. Допустимият максимален размер на финансовото подпомагане е:

1. за субсидиране на общинските читалища – не повече от 10 000 лв. за всяко отделно читалище.

2. по програма „Културни инициативи“ - не повече от 7500 лева за една културна инициатива на един кандидат. /изм. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

3. за мобилност – не повече от 2500 лева за отделната мобилност.

4. за творчески стипендии на млади творци –  от 200 до 1000 лева за една стипендия на един кандидат.

5. утвърдени значими събития и фестивали не повече от 9000 лв. за едно събитие на един кандидат. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

Чл. 5. (1) Кандидатите за получаване на финансово подпомагане по реда на тази наредба попълват искане по образец, което представят в деловодството на Община Хасково.

(2) Кандидатстването се извършва на два етапа:

1. Първият етап на кандидатстване за финансово подпомагане е до 31 март на текущата календарна година.

2. Вторият етап на кандидатстване е до 31 май на текущата календарна година.

(3) Втори етап на кандидатстване се провежда само при наличие на остатък от неразпределени на първия етап финансови средства от определения общ годишен размер на финансовите средства за финансово подпомагане на местната култура.

(4) Читалищата подават едно искане за получаването на финансова субсидия.

(5) Всеки кандидат може да представи до две искания за финансова подкрепа по програма „Културни инициативи“.

(6) Всеки кандидат може да представи до едно искане за финансова подкрепа на мобилност.

(7) Всеки кандидат на възраст до 29 години може да кандидатства за една стипендия за млад творец.

(8) Всеки кандидат може да предостави до едно искане за финансова подкрепа. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(9) Кандидатите, чиито искания не са одобрени на първи етап, могат да кандидатстват на втори етап, като подадат ново искане в срока по ал.2, т.2.

 

ІІ. РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРИРАЩИ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА И ТВОРЦИ

Чл. 6. (1) Финансовите средства, определени в бюджета на Община Хасково за подпомагане на местната култура, се разпределят с решение на Експертна комисия.

(2) Експертната комисия се създава със заповед на кмета на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година.

(3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 7 членове, от които:

- трима членове, които са общински съветници;

- двама членове, представители на общинската администрация;

- двама членове с опит и дейност в областта на културата.

(4) Членове на комисията не могат да бъдат свързани лица с кандидатстващи за финансово подпомагане по реда на тази наредба.

(5) Членовете на комисията, които са общински съветници, се предлагат от председателя на Общинския съвет.

(6) Членовете, представители на общинската администрация, се определят от кмета на общината.

(7) Членовете с опит и дейност в областта на културата се определят от кмета на общината по предложение на местните културни организации, културни институти, сдружения и творци.

(8) При възникнала невъзможност на лице, определено за член на комисията, да изпълнява задълженията си, кметът на общината определя нов член по реда на ал. 5 – 7.

(9) На първото заседание комисията избира председател, който ръководи дейността й.

(10) Комисията включва и техническо лице, определено от кмета на общината, което изготвя протокола с решенията й.

Чл. 7. Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане разглежда исканията на читалищата по чл.4, т.1 и взема решение за одобряване или за неодобряване на всяко отделно искане и за размера на субсидията за всяко читалище въз основа на следните критерии:

 • Количество на субсидираните бройки в читалището.
 • Очаквани резултати от изразходването на средствата от субсидията.
 • Реалистичност на разходите.

Чл. 8. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.2 по две групи критерии:

 

1.Критерии за културна стойност:

 • Очакван принос за развитието и обогатяването на местната култура – от 0 до 10 т.
 • Културно значение – от 0 до 10 т.
 • Предишни изяви в областта на културата – от 0 до 10 т.
 • Участия в организацията и провеждането на общински, регионални, национални или международни прояви и инициативи – от 0 до 10 т.
 • Доказан опит и получено признание – от 0 до 10 т.

 

2. Критерии за ефективно използване на финасовата подкрепа:

 • Съответствие на предвидените разходи с очакваните резултати – от 0 до 10 т.
 • Реалистичност на размера на планираните разходи – от 0 до 10 т.
 • Съответствие на размера на планираните разходи с културното значение – от 0 до 10 т.
 • Ефективно разпределение на необходимите финансови средства – от 0 до 10 т.
 • Собствен принос – от 0 до 10 т.

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) За финансово подпомагане се класират само кандидатите, получили окончателна оценка, не по-малка от 25 точки по всяка една от двете групи критерии.

Чл. 9. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.3 по следните критерии:

 • Значение на мобилността за реализирането на културен обмен с устойчив ефект и създаване на стабилни контакти с културни организации от страната и чужбина – от 0 до 10 т.
 • Значение на мобилността за популяризирането на местната култура и местните творци – от 0 до 10 т.
 • Принос на мобилността за изследването и обогатяването на местното културно и историческо наследство – от 0 до 10 т.
 • Реалистичност на планираните разходи – от 0 до 10 т.
 • Целесъобразност на планираните разходи – от 0 до 10 т.

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) За финансово подпомагане се класират само кандидатите, получили окончателна оценка, не по-малка от 25 точки.

Чл. 10. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.4 по следните критерии:

 • Доказана необходимост от стипендията – от 0 до 8 т.
 • Наличие на замисъл за създаването на културен продукт и/или произведение на изкуството – от 0 до 9 т.
 • Потенциал на младия творец за създаването на стойностен културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с препоръка от изявен автор) – от 0 до 9 т.
 • Предишни изяви на младия творец (доказва се със снимков материал, публикации, получени грамоти, награди и др.) – от 0 до 4 т.

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) Не се отпуска стипендия на кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 15 точки.

 

Чл. 10А. (1) Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане класира кандидатстващите по чл.4, т.5 по следните критерии:

•           Значимост на проекта за местната общност, култура, туризъм и икономика в Община Хасково – от 0 до 10 т.

•           Събитие от общинска национална и международна значимост - от 0 до 10 т.

•           Устойчивост на проекта в годините и възможност за доразвиване и мултиплициране на събитието - от 0 до 10 т.

•           Реалистичност  на бюджета и планираните разходи – от 0 до 10 т.

•           Собствен принос- от 0 до 10 т.

(2) Кандидатите се класират за финансово подпомагане по ред, който се определя от окончателната им оценка, представляваща средноаритметичния брой точки от общия брой точки, дадени от всеки от членовете на експертната комисия.

(3) Не се отпуска финасиране на кандидатите, получили окончателна оценка, по-малка от 20 точки.

  /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 

Чл. 11. (1) Членовете на Експертната комисия за разпределение на финансовото подпомагане:

 1. попълват в отделни за всеки член на комисията оценъчни карти оценките си по критериите, посочени в чл.8., чл.9 и чл.10, за всяко едно от исканията на кандидатите за финансово подпомагане;
 2. вземат решение за одобряване или за неодобряване на искането за субсидия по чл.4., т.1 на всяко читалище и определят размера на субсидията;
 3. определят окончателната оценка за искането на всеки кандидат за финансово подпомагане по чл.4, т.2., т.3 и т.4, която е средноаритметичният брой точки от общия брой точки в оценъчните карти на членовете на комисията;
 4. извършват класиране въз основа на окончателната оценка на исканията на кандидатите за финансово подпомагане по чл.4, т.2., т.3 и т.4.
 5. въз основа на класирането по т.4 определят кандидатите, които ще получат финансово подпомагане по чл.4, т.2., т.3 и т.4, което е в общ размер до общия размер на финансовите средства по съответното направление;
 6. определят размера на стипендията на кандидатите за финансово подпомагане по чл. 4., т.4.
 7. за първия етап на кандидатстване в срок до 20 април и за втория етап на кандидатстване в срок до 20 юни на текущата календарна година съставят протокол, в който се съдържат имената на кандидатите за финансово подпомагане, входящият номер на искането им, оценката и класирането на кандидатстващите за финансово подпомагане по чл.4, т.2., т.3 и т.4, общите мотиви за оценката и решението за размера на финансовото подпомагане по чл. 4, т.1 и т.4. /изм. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(2) Всеки член на комисията взема самостоятелно решение за оценката, която ще постави на исканията на кандидатите за финансово подпомагане.

(3) Решенията на комисията, които са общи, се вземат с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите.

(4) Заседанията на комисията, на които се вземат общите решения, са легитимни, ако присъстват 50% плюс един от членовете й.

Чл. 12. (1) За отчитане на направените разходи с получените по реда на тази наредба финансови средства организациите и лицата, получили средствата, съставят отчет по образец, който се представя в деловодството на Община Хасково най-късно до 30 дни след приключване на дейностите по всеки одобрен проект. Организациите и лицата, които не са представили отчет в този срок следва да възстановят получените средства в срок до 15 дни след получаване на писмено уведомление от страна на комисията по ал.3  /изм. и доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(2) Отчитането на направените разходи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Наредбата за командировките в страната. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 (3) Комисия, назначена от кмета на Община Хасково, взема решение за одобряване или за неодобряване на получените отчети. При установяване на пропуски или несъответствия в представените в отчета документи, комисията изпраща писмено уведомление до съответната организация или лице, за отстраняване на констатираните нередности в срок от 15 дни от получаването му. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(4) Комисията взема решение с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите за одобряване/неодобряване на всички направени разходи посочени в отчета или на част от тях. /изм. и доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(5) За решението на комисията се съставя протокол, в който се съдържат и мотивите за решението.

(6) На всички лица, получили финансова подкрепа, се изпраща писмено уведомление с решението на комисията в срок до 15 дни от приключване на работата на комисията. /изм. и доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 (7) Лицата и организациите, които са получили финансово подпомагане съгласно условията на тази наредба, но не са усвоили частично или изцяло отпуснатите финансови средства или чиито отчети са одобрени частично, следва да възстановят неусвоената част от отпуснатото финансиране или средствата посочени за разходи в отчета, които комисията не е одобрила/изм. и доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

(8) Срокът за възстановяване на средствата по ал.7 е 15 дни след получаване на писмено уведомление по ал.6доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 

 

 

 

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази наредба отменя Наредбата за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на културни институти на територията на община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци, приета с Решение № 637 от 30.03.2018 г., изм. и  доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г.  и Решение №837 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково

 

§ 2. По смисъла на тази наредба "Свързани лица" са:

 1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително;
 2. физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости.

 

 

§ 3. 1.Ограничението, посочено в чл.3, ал.3, т.3 не се отнася за календарната 2020 г.

       2.Сроковете по т.1 и т.2 от ал.2 на чл.5 за календарната 2020 г. са:

 • По т.1 до 31 юли на текущата календарна година;
 • По т.2 до 30 септември на текущата календарна година.

 

       3.Срокът по чл.6, ал.2 за календарната 2020 г. е 10 юли.

       4.Срокът по чл.11, ал.1, т.7 за календарната 2020 г. е 10 август.

§3 е доп. с Решение  №103 от 26.06.2020 г./

 

 

§4 Срокът за изпълнение на дейностите по чл.2, ал.2 за проекти одобрени през 2020 г. е до 30.06.2021 г. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 

§5 Изискването по чл.3, ал.2, т.5 влиза в сила от 2022 г. /доп. с Решение №280 от 26.02.2021 г./

 

§6  1. Сроковете по чл.5, ал.2, т.1 и т.2 за календарната 2022 г. са:

- по т.1 до  31 май на текущата календарна година;

- по т.2 до 31 юли на текущата календарна година.

2. Срокът по чл.6, ал.2 за календарната 2022 г. е 16 май.

3.Сроковете по чл.11, ал., т.7 за календарната 2022 г. са:

- за първи етап на кандидатстване до 20 юни;

- за втори етап на кандидатстване до 20 август.

 

/изм. и доп. с Решение №589 от 15.04.2022 г./

 

 

Наредбата е приета с Решение №61 от 28.02.2020 г., изм. и доп. с Решение №103 от 26.06.2020 г.,  Решение №280 от 26.02.2021 г.  и Решение №589 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

 

Файлове

Последна промяна: 7 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!