Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наредба за дейността на приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково

НАРЕДБА

 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПРИЮТ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ГЛАВА І

Общи положения

        

Чл. 1. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване дейността на Приюта за безстопанствените кучета на територията на община Хасково.

(2) В приюта се осъществява дейност за овладяване популацията на безстопанствените кучета, съвместно с упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните по овладяване популацията и ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания на бездомните кучета на територията на община Хасково.

         1. Кметът на общината назначава отговорник на приюта, осигурява ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните и изпълнителски кадри, отговарящи на изискванията на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

         2. Отговорникът организира работата на приюта, за спазването на ветеринарно-санитарните предписания, за набиране на доброволци за работа в приюта, за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и за поддържане на документацията по чл. 44, ал. 2 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

         3. Отговорникът на приюта по чл.44, ал.1 от Закона за защита на животните, до 10-то число на календарния месец предоставя на Кмета на Община Хасково данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец.

         4. Нощната охрана на приюта се осъществява по график, изготвен от отговорника на приюта или чрез видео наблюдение.

(3) Приютът осъществява своята дейност в строго съответствие със законите на Република България, Европейските директиви и по целесъобразност с природозащитните организации.

(4)  В приюта се настаняват:

         1. бездомни кучета

         2. скитащи кучета

         3. изгубени кучета - за временно приютяване и отглеждане до намиране и предоставяне на стопаните им.

(5) Кучетата в приюта се настаняват при спазване изискванията на чл.46 от Закона за защита на животните.

         1. При постъпване на куче се извършва преглед за  идентификация за собственост и клиничен преглед и, ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

         2. На болните и наранените кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ.

         3. По време на престоя на кучето се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

Чл. 2. (1) Редът за достъп на граждани и представители на природозащитни организации в приюта се определя с Правилник за вътрешния ред, съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Хасково

         (2) Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл.58 от Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел и доказателства, че то отговаря на изискванията на чл. 57 от същия закон.

 

ГЛАВА ІІ

Залавяне и транспортиране на кучетата

 

Чл. 3. (1) Залавянето на безстопанствени кучета се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени кучета, трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(3) Ветеринарният лекар ръководи екипите за залавяне на кучетата, чрез инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените кучета в приюта.

(4) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.

Чл. 4. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани /ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени/ освен в случаите по чл. 179 ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/:

         1. безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание;

         2. необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване при животните или заболяване, представляващо опасност за здравето и живота на хората /зоонози/;

         3. животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хора и животни.

Чл. 5. За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизителни килограми. Протоколът се подписва от служителите, участвали в залавянето.

На акциите могат да присъстват и представители на дружествата за защита на животите.

Чл. 6. При случай на причинена смърт на куче по време на акция, също се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протоколът се подписва от двама служители на екипа.

Чл. 7. Транспортирането до приюта на заловените кучета по чл. 3, ал. 1 се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство, отговарящо на следните изисквания:

         1. да има решетъчна врата;

         2. да е с ламаринен под;

         3. да е оборудван с метални клетки;

         4. да има осигурен приток на въздух към животните;

         5. да има отличителни знаци, виждащи се отдалеч;

         6. автомобилът се дезинфекцира на територията на изолатора след всяка проведена акция от ветеринарния лекар на приюта.

Автомобилът не е със специален режим на движение и следва да спазва Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

 

ГЛАВА ІІІ

Приемане и престой на кучетата в приюта

 

Чл.8. (1) При постъпването им в приюта, кучетата се обезпаразитяват външно и вътрешно, кастрират, ваксинират против бяс и маркират с електронен чип или друга видима маркировка.

(2) Приетите кучета се вписват в регистър, който се заверява от ветеринарния лекар на обекта.

(3) Регистърът на кучетата, заловени на територията на Община Хасково, се поддържа от общинска администрация и трябва да съдържа датата на постъпване на кучето, снимка, цвят, тегло, пол, особени белези, порода, регистрационен номер, проведена ветеринарномедицинска дейност, дата на осиновяване, данни за осиновителя, дата на евтаназиране /ако се налага/.

(4) Кучетата се преглеждат от ветеринарен лекар като:

      1. безнадеждно болните и стари животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание, както и доказано злонравите животни се подлагат на евтаназия.

      2. клинично здравите кучета се настаняват в помещения, съгласно изискванията на Глава ІV, раздел І от Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и престояват докато не бъдат върнати на местата от където са заловени или не бъдат осиновени.

Чл. 9. (1) В общинския приют не се приемат маркирани кучета, освен в случаите по чл. 179 ал. 3 от ЗВМД.

(2) Куче - компаньон, временно настанено в приюта по желание на собственика му, се поставя отделно от останалите кучета. Такса за престой се заплаща съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

(3) По време на престоя си в приюта на кучетата се осигуряват условия предвидени в чл.46, ал.4 от ЗЗЖ - получават храна, вода, пространство за движение и почивка.

(4) Основно измиване на помещенията се прави веднъж дневно, сухо почистване се прави през целия ден.

(5) Обща дезинфекция и общи профилактични мероприятия се извършват съобразно указанията на ОДБХ – Хасково.

(6) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон, управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

(7) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

(8) Заловеното и настаненото в приюта куче-компаньон може да бъде получено от собственика му, само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса.

(9) Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, детски градини, училища, болници и в близост до детски площадки и  паркове. В тези случаи на кучетата се намират нови места за обитание.

(10) Когато се налага евтаназия, тя се извършва с методи и средства, които предизвикват незабавна загуба на съзнание и смърт без да предизвикват страдания.

(11) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност към болка.

(12) Евтаназията да се извършва от ветеринарния лекар на приюта при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и т. 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

(13) Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл. 272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

ГЛАВА ІV

Намиране на стопани

 

Чл. 10. (1) Лицата, пожелали да осиновят куче от  приюта, попълват  декларация съгласно изискванията на чл. 124, ал. 1, т. 1 от Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, с която се задължават да полагат грижи за кучето, да не го изоставят, да осигуряват на кучето необходимата площ за отглеждане, да го регистрират в общината и при промяна на адреса да уведомят писмено собственика на приюта.

(2) Осиновеното куче да се регистрира по съответния ред съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

(3) Кметът на общината или упълномощени от него лица могат да извършват проверки относно спазване на обстоятелствата по ал. 1.

(4) При изоставяне на кучето, осиновителят  носи административно наказателна отговорност.

Чл. 11 (1) Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ – поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ПБЖ за извършените обезпаразитявания и ваксинации, да вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни, да хранят кучетата само на места предварително съгласувани с управителния съвет на етажната собственост. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.

(2) Забранява се храненето на безстопанствени кучета в близост до детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, по улици, тротоари и площади.

(3) Забранява се храненето на безстопанствени кучета с необработени термично месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.)

 

 

 

ГЛАВА V

Мерки при агресивно поведение от страна на безстопанствено куче или куче-компаньон

Чл. 12. (1) При подаден писмен сигнал или регистриран сигнал на телефон обявен от Община – Хасково за случай на куче с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за живота и здравето на хора и животни, се изпраща незабавно специализиран екип за неговото залавяне и настаняване в приют.

         (2) При нанесени от кучето (безстопанствено или куче-компаньон) телесни повреди, мобилната група изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания;

                  1. При ухапване на човек или животно от страна на куче - компаньон с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

                  2. При ухапване на човек или животно, от страна на куче с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ – Хасково и РУ „Полиция”. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на т.1.

                  3. При ухапване на човек или животно, от страна на безстопанствено куче, екип на ПБЖ залавя кучето и то бива настанено в общинския приют, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. Комисията включва: ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар от приюта, представител на организация за защита на животните. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ

 

Административнонаказателна  отговорност

 

Чл. 13. (1) Контролни органи са Кметът на Община Хасково или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите  по ал. 1 на чл. 13 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл. 14. (1) Контролните органи по чл.13, ал.1 от Наредбата извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

         1. Установяват самоличността на собственика на куче-компаньон със съдействието на полицията;

         2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.

(3) При констатирани нарушения контролните органи съставят констативни протоколи и предписания със срокове за отстраняването им.

(4) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(5) Въз основа на съставените актове Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) За констатирани нарушения на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.

(8) При повторно нарушение  – глоба в размер от 200 до 2 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2 000 до 5 000 лв.

Чл. 15. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

         1. "Овладяване на популация" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.    

         2. "Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

         3. „Безстопанственo куче” е всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик.

         4. „Идентификация на куче" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

         5. „Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

        6. „Куче-компаньон” е животно, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното.

 

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40 от Закона за защита на животните.

§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Хасково, кметовете на кметства и кметските наместници на населени места от община Хасково.

§ 3. Настоящата Наредба е приета  с Решение №386 от 24.02.2017 г. на Общински съвет - Хасково.

Последна промяна: 23 Май 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!