Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Банкови сметки

за плащане на данъци, такси и други задължения

ИНСТИТУЦИЯ ОБЩИНА ХАСКОВО
ЕИК/БУЛСТАТ 000903946
МОЛ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
АДРЕС гр. Хасково 6300, пл. Общински № 1
IBAN BG03UBBS81558420000107
BIC UBBSBGSF
БАНКА ОББ АД
КОД в таблицата по-долу

Кодове за видовете плащания към Община Хасково

Наименование на кодовете за вид плащане Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 441400
Данък върху недвижимите имоти 442100
Данък върху наследствата 442200
Данък върху превозните средства 442300
Такси за битови отпадъци 442400
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500
Туристически данък 442800
Други данъци 443400
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 443700
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 444000
Приходи от наеми на имущество 444100
Приходи от наеми на земя 444200
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 444300
Приходи от лихви по срочни депозити 444400
Дивидент 444800
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 444900
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 445100
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 445200
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 445500
Приходи от продажби на земя 445600
Приходи от концесии 445700
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 445800
Приходи от продажба на нематериални активи 445900
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 446500
Други неданъчни приходи 447000
Такси за технически услуги 448001
Такси за ползване на детски градини 448002
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 448003
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 448004
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 448005
Такси за административни услуги 448007
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 448008
Такси за ползване на полудневни детски градини 448009
Такси за ползване на общежития и други по образованието 448010
Такси за гробни места 448011
Такси за притежаване на куче 448013
Други общински такси 448090
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 448081

 

Банкова сметка за дарения

ИНСТИТУЦИЯ ОБЩИНА ХАСКОВО
ЕИК/БУЛСТАТ 000903946
МОЛ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
АДРЕС гр. Хасково 6300, пл. Общински № 1
IBAN BG17UBBS81553320000106
BIC UBBSBGSF
БАНКА ОББ АД
ВАЛУТА BGN

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!