ное 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 / 11.12.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 284 гр. Хасково 21.11.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства / 14.11.2017г.

З А П О В Е Д № Т-281 гр. Хасково 25.10.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

окт 24
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 / пет / години: Помещение за монтаж на банкомат в сграда кметство кв.“Болярово“, гр.Хасково / 14.11.2017г.

З А П О В Е Д № Т-279 гр.Хасково 24.10.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 537/29.09.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

окт 24
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 / пет / години: Стоматологичен кабинет от Здравна служба с. Динево / 14.11.2017г.

З А П О В Е Д № Т-280 гр.Хасково 24.10.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 537/29.09.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

сеп 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства-частна общинска собственост / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-277 гр. Хасково 21.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №500/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните моторни превозни...

сеп 21
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- Обществена къпалня кв.“Република“, за срок от 5 /пет/ години / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-276 гр.Хасково 21.09.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №475/30.06.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

сеп 20
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ V в кв.19 по плана на с.Големанци, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 275 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 20
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ VI в кв.46 по плана на с.Войводово, Община Хасково, с площ 565,00 кв.м. / 10.10.2017г.

З А П О В Е Д № Т-274 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №501/04.08.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 20
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 10.10.2017г

З А П О В Е Д № Т- 273 гр. Хасково 20.09.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 04
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 20.09.2017г.

З А П О В Е Д № Т-271 гр.Хасково 04.09.2017 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №497 /04.08.2017 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...