юни 25
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 години: С.Николово, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Николово с площ 9,00 кв.м., за офис / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-33 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №684/27.04.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

юни 25
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 години: Част от фоайе с площ 54 кв.м. в зала Дружба“, гр.Хасково, ул.“Драгоман“№14 / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-34 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595/26.01.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

юни 25
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 години: Бутик №6 с площ 65кв.м. находящ се в Бизнесцентър 2, на ул.“Цар Освободител“№2, гр.Хасково / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-31 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

юни 25
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 години: Бутик №1 с площ 26 кв.м. находящ се в Бизнесцентър 2, на ул.“Цар Освободител“№2, гр.Хасково / 13.07.2018г.

З А П О В Е Д №Т-32 гр.Хасково 25.06.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

юни 21
2018
Заповед за отмяна на търг за помещение от сграда кметство с.Николово

ЗАПОВЕД № Т 24 гр.Хасково 21.06.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Моя заповед №Т-16/06.06.2018 год. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост: С.Николово, общ.Хасково, помещение от сграда кметство с.Николово с площ 9,00 кв.м., за офис; месечен наем 10,00 лв. без...

юни 15
2018
Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене, транспортиране до...

юни 13
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м. / 02.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-23 гр. Хасково 13.06.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №683/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юни 13
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м. / 02.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-22 гр. Хасково 13.06.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №683/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юни 13
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м. / 02.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-21 гр. Хасково 13.06.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №683/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

юни 13
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.87 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 3 086,00 кв.м. / 02.07.2018г.

З А П О В Е Д № Т-20 гр. Хасково 13.06.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №682/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...