юли 05
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем– публична общинска собственост, парк “Илинден”- подд/ЗАПОВЕД №Т- 157/04.07.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 100 и 101, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – Хасково   О  Б  Я  В  Я  В  А  М:   Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 155/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за  управление и разпореждане с общинска собственост ,  Решение № 70/03.02.2012г. и Решение № 135/30.03.2012 год. на Общински съвет Хасково    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 153/04.07.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост   ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост: 1. с. Големанци – метален павилион с площ 100,00 кв.м.,  при...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 154/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково    ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост,  при следните условия: 1. Лекарски кабинет в здравна...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 156/04.07.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост: 1. Помещение с площ 16.50 кв.м.,  ул. „Пролетарска” ( под кв. клуб...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 158/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с  чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №158/27.04.2012 год. на Общински съвет Хасково   ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот №000576 в землището на с.Стамболийски, община Хасково, при...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 160/04.07.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на  обекти, частна общинска собственост: 1. Обект № 7 с площ 9.60 кв.м.,  кв. Орфей, базар Веспрем...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 159/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с  чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №173/01.06.2012 год. на Общински съвет Хасково   ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на паркоместа при първоначален годишен наем 124 920,00 лв. както следва:...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – 08.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 161/04.07.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с  чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №173/01.06.2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на терени за поставяне на павилиони за продажба на вестници съгласно одобрени...

юли 05
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажби - 07.08.2012 г./ЗАПОВЕД №Т- 114/03.07.2012

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от НУРОС във връзка с процедура по реда на чл. 79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, Решение № 64/03.02.2012. год. на Общински съвет – Хасково и АЧОС № 3408/12.04.2010г. О Б Я В Я В...