май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.707.99 по КК на гр.Хасково, /ул.“Пловдивска“ СИЗ /, с площ 1 493,00 кв.м. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т- 71 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Орфей“/ 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-70 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 77195.743.340 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/ 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-69 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.711.186.1.1, с площ 70,00кв.м. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-72 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №358/27.01.2017год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи с №№ 3 и 4, всеки със ЗП 21 кв.м. в източната част на Поземлен имот с идентификатор 77195.709.190 по КК на гр.Хасково /ж.к. „Орфей“/. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № T-68 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 358/27.01.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

май 25
2017
Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 4 /четири/ броя търговски обекта с №№ 1, 2, 3 и 4 в ПИ с идентификатор 77195.709.39 по КК на гр. Хасково /бул. „Васил Левски“/. / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № T-67 гр. Хасково 25.05.2017г. На основание чл.60, ал.1; чл.79 и чл.80, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково и Решение № 418/28.04.2017г. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на...

май 23
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост за срок от 10 / десет / години / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-66 гр.Хасково 23.05.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 411 /28.04.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

май 23
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична общинска собственост: 29,00 м2 общински терен, за поставяне на временен павилион, намиращ се в сквер „Ликуша“ / 13.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т-65 гр.Хасково 23.05.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №412/28.04.2017 год. на Общински съвет Хасково. ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен в имот, публична...

май 19
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви са в землището на с.Подкрепа, с.Стойково, с.Манастир, с.Николово, с.Горно Войводино, с.Любеново, с.Родопи / 08,06,2017г.

З А П О В Е Д № Т - 62 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...

май 19
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – земеделски земи – ниви са в землището на с.Нова надежда, с.Орлово, с.Стамболийски, с.Тракиец, с.Текето, с.Узунджово, с.Широка поляна / 07.06.2017г.

З А П О В Е Д № Т - 64 гр. Хасково 19.05.2017 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М:...