сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: С. Въгларово, общ. Хасково, помещение от първи етаж на сграда кметство / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-241 гр. Хасково 27.09.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 719/29.06.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

сеп 14
2018
Заповед № 1346/14.09.2018г. и Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 и Обект № 1808.

Заповед № 1346/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1807 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Тера Трейд ООД гр.Хасково; Заповед № 1347/14.09.2018г. за класирането на кандидатите за купувач на дървесина на корен за Обект № 1808 от Лесофонд за 2018г. - класиран на първо място - Радиор ООД гр...

авг 24
2018
Заповед № 1230/24.08.2018г. за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ - общинска собственост

Заповед № 1230/24.08.2018г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.7, т.1 и 2 от Правилника за организация и дейността на ОПОбщинско лесничейство Хасково, Решение № 578 от 15.12.2017г. на Общински съвет - Хасково, чл.3, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.38, ал.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т...

авг 24
2018
Договор № 228/21.08.2018 г. за възлагане на добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване

Договор № 228/21.08.2018 г. за възлагане изпълнението на дейности в горски територии, собственост на Община Хасково - сеч, извоз и рампиране на временен склад, товарене, транспорт до адрес и разтоварване....

авг 07
2018
Заповед за отмяна на търг за офиси и помещения в "Младежки център"

ЗАПОВЕД № Т-238 Град Хасково 07.08.2018 година На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Заповед № Т-235/03.08.2018 г. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години: 1.Младежки център , офис №109 с площ 13,50 кв.м.;месечен наем 41,00 лв. без ДДС 2...

авг 07
2018
Заповед за отмяна на търг за помещение от сграда кметство с.Въгларово

ЗАПОВЕД № Т-237 Град Хасково 07.08.2018 година На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Заповед № Т-236/03.08.2018 г. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години: с.Въгларово, общ. Хасково , помещение от първи етаж на сграда кметство с. Въгларово, с площ 16,00 кв. м...

авг 03
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години /22.08.2018г.

З А П О В Е Д № Т-236 гр. Хасково 03.08.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 719/29.06.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...

авг 03
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години /22.08.2018г.

З А П О В Е Д № Т-235 гр.Хасково 03.08.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №684/27.04.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична...

авг 02
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000 кв.м. /22.08.2018г.

З А П О В Е Д № Т-233 гр. Хасково 02.08.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №682/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

авг 02
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000 кв.м. /22.08.2018г.

З А П О В Е Д № Т-232 гр. Хасково 02.08.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №682/27.04.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...