окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства , частна общинска собственост /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т-247 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №702/01.06.2018год. и Решение №734/27.07.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.716.529 по КК на гр.Хасково /ул.“Банска“/,с площ 1212,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 251 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №720/29.06.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Едноетажна масивна сграда №01 /краварник/, със застроена площ 293 кв.м., находяща се в Поземлен имот №027018,м.Гермите,с.Корен ,Община Хасково /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 252 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №755/28.09.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.5 по плана на с.Узунджово,Община Хасково с площ 1160,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 249 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №595/26.01.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 02
2018
Заповед за отмяна на търг за офис №115 в "Младежки център"

ЗАПОВЕД №Т-246 Град Хасково 02.10.2018 година На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Точка №6 от Заповед № Т-242/27.09.2018 г. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години: Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС...

окт 02
2018
Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Открит конкурс по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за възлагане изпълнението на дейности: сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина по БДС, добита от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, товарене...

сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи с НТП: пасище, пасище-мера и пасище с храсти, ливада, наводнена ливада, използв. ливада / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-244 гр. Хасково 28.09.2018 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с...

сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд с НТП: ниви, в землище с. Любеново и с. Стамболийски на територията на Община Хасково / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-245 гр. Хасково 28.09.2018г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно...

сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот: Част от фоайе за монтаж на банкомат в сграда на Община Хасково / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-243 гр.Хасково 27.09.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595/26.01.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти в "Младежки център" / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-242 гр.Хасково 27.09.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №684/27.04.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична...