фев 22
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Подкрепа и с. Родопи /20.03.2019г.

З А П О В Е Д № T-8 Гр. Хасково 22.02.2019г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно...

фев 22
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд с. Клокотница, с. Книжовник, с. Козлец, с. Корен, с. Криво поле, с. Конуш и с. Малево /18.03.2019г.

З А П О В Е Д № T-7 Гр. Хасково 22.02.2019г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно...

фев 22
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд с. Гарваново, с. Големанци, с. Гълъбец, с. Долно Войводино, с. Динево, с. Елена и с. Зорница /14.03.2019г.

З А П О В Е Д № T-6 Гр. Хасково 22.02.2019г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно...

фев 22
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти от Общински поземлен фонд с. Александрово, с. Брягово, с. Войводово, с. Въгларово, с. Горно Войводино, с. Любеново и Нова Надежда /12.03.2019г.

З А П О В Е Д № Т-5 Гр. Хасково 22.02.2019г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с тайно...

ное 16
2018
Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1708 гр.Хасково 16.11.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №781/26.10.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

окт 23
2018
Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1561 гр.Хасково 23.10.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №758/28.09.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.9 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 572,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 248 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №732/27.07.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/,с площ 869,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т-250 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №755/28.09.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...