май 14
Протокол от проведен търг за Обект 1803,1804 от горските територии собственост на Община Хасково

Протокол от проведен търг за Обект 1803,1804 от горските територии собственост на Община Хасково и Заповед 611/14.05.2018г.за класиране за Обект 1803и Заповед 612/14.05.2018 за класиране за Обект 1804....

май 02
Обявявам списък на спортните обекти и съоръжения предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС: Спортно игрище 7796кв.м., гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул. “Индже Войвода”, месечен наем 100 лв. без ДДС

ЗАПОВЕД №576 гр.Хасково 02.05.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №646/30.03.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-2 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №595/26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години /21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-03 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595/26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-04 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Решение №647/30.03.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години / 21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-05 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595/26.01.2018 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-06 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

май 02
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 5 /пет/ години / 21.05.2018г.

З А П О В Е Д № Т-07 гр.Хасково 02.05.2018 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №595 /26.01.2018 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на...

апр 25
Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в обекти от горски територии, общинска собственост в района на ОП “Общинско лесничейство“-гр.Хасково 24.04.2018

Търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продажба на стояща дървесина на корен, в обекти от горски територии, общинска собственост в района на ОП Общинско лесничейство-гр.Хасково, ЛФ 2018 година, открит със Заповед №529 от 24.04.2018...

дек 28
2017
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, за срок от 5 / пет / години: Банкомат в сграда на Община Хасково откъм ул.“Сан Стефано“ / 23.01.2018г.

З А П О В Е Д № Т-300 гр.Хасково 28.12.2017 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 556/27.10.2017 г.на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот...