мар 07
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/

З А П О В Е Д № Т-27 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 07
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ V в кв.19 по плана на с.Долно Големанци, Община Хасково

З А П О В Е Д № Т-25 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 07
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково

З А П О В Е Д № Т-21 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 07
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково

З А П О В Е Д № Т-23 гр. Хасково 07.03.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №826/25.01.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

мар 06
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години: Помещения на трети етаж в сграда /бившо кино „Клокотница“/ на пл.“Общински“, гр.Хасково /26.03.2019г.

З А П О В Е Д № Т-15 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти...

мар 06
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Обект № 4 с площ 9,60 кв.м. и открит терен с площ 114,00 кв.м., кв. Орфей, базар Веспрем /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-14 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Обект № 2 с площ 13,00 кв.м. и открит терен с площ 90,00 кв.м., кв. Орфей, базар Веспрем /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-13 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.“Освобождение“26, гр. Хасково /26.03.2019г.

ЗАПОВЕД № Т-12 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал. 4, чл.79 и чл.80 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект...

мар 06
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Част от фоайе за монтаж на банкомат в сграда на Община Хасково, находяща се на ул.“Александър Стамболийски“№2 /26.03.2019г.

З А П О В Е Д № Т-11 гр.Хасково 06.03.2019 год. На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.8, чл.79 и чл.80 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение №826/25.01.2019 г. на Общински съвет - Хасково ОБЯВЯВАМ: Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична...

мар 05
Търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост.

Търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , за продажба на стояща дървесина на корен, в обекти от горски територии, общинска собственост в района на ОПОбщинско лесничейство - град Хасково, ЛФ2019 година, открит със Заповед №289 от 05.03.2019...