ное 16
2018
Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1708 гр.Хасково 16.11.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №781/26.10.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

окт 23
2018
Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които са предвидени да бъдат отдадени пряко под наем през 2018 год. по реда на чл.75 и 76 от ППЗФВС за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1561 гр.Хасково 23.10.2018 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.75 и чл.76, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Решение №758/28.09.2018 год. на Общински съвет Хасково, с което се определят общинските спортни обекти и съоръжения, техният статут, условията и реда за предоставянето им...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.9 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 572,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 248 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №732/27.07.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.500 по КК на гр.Хасково /м.“Орфей“/,с площ 869,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т-250 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №755/28.09.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на моторни превозни средства , частна общинска собственост /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т-247 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.72, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №702/01.06.2018год. и Решение №734/27.07.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.716.529 по КК на гр.Хасково /ул.“Банска“/,с площ 1212,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 251 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №720/29.06.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Едноетажна масивна сграда №01 /краварник/, със застроена площ 293 кв.м., находяща се в Поземлен имот №027018,м.Гермите,с.Корен ,Община Хасково /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 252 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №755/28.09.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 18
2018
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.5 по плана на с.Узунджово,Община Хасково с площ 1160,00 кв.м. /06.11.2018г.

З А П О В Е Д № Т- 249 гр. Хасково 18.10.2018г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №595/26.01.2018год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

окт 02
2018
Заповед за отмяна на търг за офис №115 в "Младежки център"

ЗАПОВЕД №Т-246 Град Хасково 02.10.2018 година На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: Точка №6 от Заповед № Т-242/27.09.2018 г. с която е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години: Младежки център, Офис №115 с площ 16,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС...

сеп 28
2018
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – земеделски земи с НТП: пасище, пасище-мера и пасище с храсти, ливада, наводнена ливада, използв. ливада / 17.10.2018г.

З А П О В Е Д № Т-244 гр. Хасково 28.09.2018 г. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС; чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ; чл. 15, ал. 2 и ал. 4, чл. 79 и чл. 80, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково О Б Я В Я ВА М: Публичен търг с...