На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53П-184-2/16.01.2019г. е издадена Заповед №163/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ V, кв. 756 по плана на гр. Хасково.

С изменение на плана за застрояване за УПИ V, кв.756 по плана на гр. Хасково да се определи устрайствена зона „Ц“ със съответните показатели за устройство и  застрояване по чл.7 от НАРЕДБА №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.