Дневен център за деца и младежи с увреждания ”Марина” - ХАСКОВО

ОБЯВА

Подбор за наемане на специалист с длъжност „ПСИХОЛОГ”

 

I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
1. Работни места - 1 брой;
2.Място на работа - ДЦДМУ”МАРИНА”

3. Характер на работата - Да извършва психологическо консултиране и диагностика на настанените  в ДЦДМУ”Марина” потребители .Водене на задължителната документация в дневния център.
4. Брой свободни работни места - 1 брой;
Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше 
Професионална област - Психология,Приложна психология ;Клинична психология.
Професионално направление - Психология;
Образователно квалификационна степен - бакалавър/ магистър;
Професионална квалификация - психолог;
Кандидатите е необходимо да притежават:
- Нагласа и мотивация за работа с деца и лица в неравностойно положение, с близки и роднини, за взаимодействие с различни институции; 
- Трудов стаж и опит по специалността - минимум 1 година; 
- Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, самоконтрол, организираност, толерантност; 
- Мотивация за работа в екип. 
- Компютърна грамотност (работа с Microsoft Office); 
-Познаване на нормативната уредба, касаеща сферата на закрила на детето;

Предлагаме: 
- вътрешно въвеждащо обучение; 
- ясно регламентирани трудови правоотношения; 
- възможност за развитие и допълнителна квалификация; 
- работа в динамичен екип.

III. Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

1. Заявление за участие в подбор - свободен текст. 
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено висше образование;
4. Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;
5. Приложими документи/ удостоверения, сертификати и др. за преминати обучения/

Документите се подават лично в Дневен център за деца и младежи с увреждания”Марина” гр.Хасково ,ул.”Славянска” №52
Срокът за подаване на документи е от 11.02.2019г. до 22.02.2019г./петък /включително, до 15,00ч.
 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване на 28.02.2019г.

За повече информация: 
тел.:038/66 41 12 – управител Таня Ганева;
       038/66 43 95;

Прикачени файлове