На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94 Г-3360-1/15.05.2018г. е издаденo Решение №832/25.01.2019г. на Общински съвет Хасково - за одобряване на задание за изработване на проект за Подобрен устройствен план – план за застрояване, план-схеми по чл.108 от ЗУТ, парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот №040003, м.”Калдъръмалтъ“, землище на с. Козлец, Община Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.