На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-2559-2/22.01.2018г. е издадена Заповед №169/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.750.400, кв. 1203, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

         С настоящото разрешение се одобрява и задание за изработване на ПУП съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ

         С плана за застрояване за поземлен имот №77195.750.400, кв.1203 да се предвиди ниско свободно застрояване.

         С плана за регулация за поземлен имот 77195.750.400, кв. 1203, ж.р. Каменец, гр. Хасково заедно с част от поземлен имот №77195.750.300 да се урегулират в УПИ ХХ с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

        Планът за застрояване и регулация да се съобрази с одобреното задание.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.