На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-1675-1/25.01.2019г. е издадена Заповед №168/01.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Еднофамилна едноетажна жилищна сграда“   в поземлен имот №77195.713.254, УПИ VІ, кв. 15 по плана на гр. Хасково.

      Проектът да се изработи в части:

          1.Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване, изработен в мащаб 1:500 и съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове. С изменението на плана за застрояване да се предвиди промяна в характера на застрояване и от „средно“ да се реализира „ниско“ жилищно застрояване до 10м (3ет.), съгласно НАРЕДБА №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

          2. Инвестиционен проект –

        Съгласно чл.135, ал.6 спирам действията по одобрения план в границите на изменението.

        Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.