На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94З-113-3/03.12.2018г. е издадена Заповед №167/01.02.2019г. - за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“   в поземлен имот №77195.703, кв. 1067, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

      Проектът да се изработи в части:

          1.Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти №77195.703.285 и №77195.703.286, кв.1067, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

        С плана за регулация ПИ 77195.703.285 да се урегулира в УПИ с проектен номер ХVІІІ, като регулационните граници се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални.

Предназначението новоурегулирания имот да е за „за жилищни нужди“.

        С плана за регулация ПИ 77195.703.286 да се урегулира в УПИ с проектен номер ХVІІ, като регулационните граници се поставят в съответствие със съществуващите кадастрални.

Предназначението новоурегулирания имот да е за „за жилищни нужди“.

        С плана за застрояване да се предвиди свързано ниско застрояване между двата имота.

2. Инвестиционен проект – да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.703.285, кв.1067, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.