На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53E-292-2/23.01.2019г. е издадена Заповед №165/01.02.2019г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план – схема за частично изместване на КЛ 1kV на ул. „Дряново“ №9 в участъка пред ПИ 77195.718.3 по КК на гр. Хасково.

План – схемата за ел. мрежата да се съгласува с експлоатационните дружества.

Съгласно чл.135, ал. 6 от ЗУТ спирам действията по одобрения план в границите на изменението.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

  Заповедта да се съобщи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.