Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено Разрешение за строеж № 387/21.12.2018г.  на МАРИЯН МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ, за: „Преустройство на складови помещения в жилище“, ПИ 77195.721.120 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ, кв.416 б, ул.“Княз Богориди“ №2, гр.Хасково.

            Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.