СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция „Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции“ , при Община Хасково

 

Въз основа на Протокол от 28.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 126/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт „Отопление и вентилация“ в Дирекция „Архитектура,градоустройство,строителство и инвестиции“ , при Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:


а) Допуснати до конкурс кандидати:
1. Георги Георгиев
2. Стилян Парапанов

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 14.02.2019г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1

б) Недопуснати до конкурс кандидати: НЯМА

 

 

Председател:

Милена Янузова – зам.-кмет на Община Хасково: …п ……..