СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Главен експерт „Счетоводител“ в Дирекция „Финансово-счетоводни дейност и бюджет“ , при Община Хасково

 

Въз основа на Протокол от 25.01.2019г., на комисия назначена със Заповед № 128/24.01.2019 г. на Кмета на Община Хасково, за провеждане на конкурс за Държавен служител за длъжността: Главен експерт „Счетоводител“ в Дирекция „Финансово-счетоводни дейност и бюджет“, при Община Хасково и на основание Чл.21 от Наредба запровеждане на конкурси за държавни служители, се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

а) Допуснати до конкурс кандидати:
1. Радина Мартинова
2. Любомир Костадинов

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 12.02.2019г. от 09:00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1

 

б) Недопуснати до конкурс кандидати:
1. Бениз Мехмед – Лицето не е удостоверило минималният изискуем професионален опит

 

 

Председател:

Милена Янузова – зам.-кмет на Община Хасково: …п ……..